Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: KH nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 937 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
XuÊt ph¸t tõ vai trß cña con ngêi trong lùc lîng s¶n xuÊt còng nh trong
c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc”. T tëng chØ ®¹o xuyªn xuèt c¸c chñ tr¬ng, chÝnh
s¸ch cña §¶ng, Nhµ níc vÒ c¸c lÜnh vùc v¨n ho¸ lµ ch¨m sãc båi dìng vµ ph¸t
huy nh©n tè con ngêi, víi t c¸ch võa lµ ®éng lùc, võa lµ môc tiªu c¸ch m¹ng”.
Lao ®éng víi vai trß lµ mét nguån lùc lín vµ quan träng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh
sù thµnh c«ng cña c«ng cuéc ®æi míi vµ ph¸t triÓn ®Êt níc trong ®ã viÖc ®µo
t¹o, bè trÝ vµ sö dông lao ®éng ®ãng vai trß trung t©m. Nhng thùc tÕ trong
nh÷ng n¨m võa qua vµ cho tíi thêi ®iÓm nµy vÊn ®Ò lao ®éng cßn nhiÒu bÊt
cËp vµ h¹n chÕ, viÖc lµm vµ thÊt nghiÖp cña ngêi lao ®éng ®îc §¶ng, buéc
§¶ng vµ Nhµ níc cã nhiÒu quan t©m. Nh÷ng h¹n chÕ nµy mét phÇn ®· k×m
h·m sù ph¸t huy cña c¸c nguån lùc phôc vô cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸
vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu sè lîng vµ chÊt lîng lao
®éng còng nh c¬ cÊu lao ®éng theo híng c«ng nghiÖp ho¸ cha theo kÞp yªu
cÇu cña sù ph¸t triÓn. Gi¶i quyÕt viÖc lµm vÉn ®ang lµ vÊn ®Ò nãng báng vµ
bøc xóc hiÖn nay ë c¶ khu vùc thµnh thÞ vµ khu vùc n«ng th«n ®ßi hái nhµ n íc, c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ vµ b¶n th©n ngêi lao ®éng ph¶i gi¶i quyÕt. Gi¶i quyÕt
viÖc lµm lµ mét nhiÖm vô c¬ b¶n vµ cÊp b¸ch hiÖn nay. Nhng gi¶i quyÕt viÖc
lµm kh«ng thÓ chØ hoµn thµnh trong thêi gian ng¾n mµ nã ®ßi hái gi¶i quyÕt
liªn tôc trong kho¶ng thêi gian dµi víi sù ®Þnh híng vµ chØ ®¹o cña chiÕn lîc,
quy ho¹ch vµ c¸c kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm. §Ò ¸n víi ®Ò tµi “NhiÖm vô vµ
c¸c gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt viÖc lµm trong kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005 ë ViÖt
Nam “. Xin tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ viÖc lµm hiÖn nay vµ c¸c môc
tiªu, c¸c gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt viÖc lµm trong kÕ ho¹ch 2001-2005.
§Ò tµi gåm 3 phÇn:
Ch¬ng I: KÕ ho¹ch nguån nh©n lùc trong hÖ thèng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn
kinh tÕ x· héi.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vµ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch viÖc lµm ë ViÖt
Nam.

1

Ch¬ng III: môc tiªu vµ gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt viÖc lµm trong kÕ ho¹ch
2001-2005.
Do ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng h¹n chÕ nªn bµi viÕt cßn thiÕu xãt, v× vËy rÊt
mong thÇy c« vµ b¹n bÒ cã ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó bµi viÕt hoµn thiÖn h¬n. Em xin
ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy c« gi¸o ®· tËn t×nh híng dÉn em hoµn thµnh bµi viÕt.

2

Ch¬ng I: KÕ ho¹ch nguån nh©n lùc trong hÖ
thèng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.

1.KÕ ho¹ch ho¸ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng:
KÕ ho¹ch ho¸ vÜ m« nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ ph¬ng thøc qu¶n lÝ nÒn
kinh tÕ cña nhµ níc theo môc tiªu. Nã thÓ hiÖn b»ng nh÷ng môc tiªu ®Þnh híng ph¸...
Lêi më ®Çu
XuÊt ph¸t vai trß cña con ngêi trong lùc lîng s¶n xuÊt còng nh trong
c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc”. T tëng chØ ®¹o xuyªn xuèt c¸c chñ tr¬ng, chÝnh
s¸ch cña §¶ng, Nhµ níc vÒ c¸c lÜnh vùc v¨n ho¸ lµ ch¨m sãc båi dìng vµ ph¸t
huy nh©n tè con ngêi, víi t c¸ch võa ®éng lùc, võa lµ môc tiªu c¸ch m¹ng”.
Lao ®éng víi vai trß lµ mét nguån lùc lín vµ quan träng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh
thµnh c«ng cña c«ng cuéc ®æi míi ph¸t triÓn ®Êt níc trong ®ã viÖc ®µo
t¹o, trÝ dông lao ®éng ®ãng vai trß trung t©m. Nhng thùc trong
nh÷ng n¨m võa qua cho tíi thêi ®iÓm nµy vÊn ®Ò lao ®éng cßn nhiÒu bÊt
cËp h¹n chÕ, viÖc lµm thÊt nghiÖp cña ngêi lao ®éng ®îc §¶ng, buéc
§¶ng Nhµ níc nhiÒu quan t©m. Nh÷ng h¹n c nµy mét phÇn ®· k×m
h·m ph¸t huy cña c¸c nguån lùc phôc cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸
vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu sè lîng vµ chÊt lîng lao
®éng còng nh cÊu lao ®éng theo híng c«ng nghiÖp ho¸ cha theo kÞp yªu
cÇu cña ph¸t triÓn. Gi¶i quyÕt viÖc lµm vÉn ®ang vÊn ®Ò nãng báng
bøc xóc hiÖn nay ë khu vùc thµnh thÞ khu vùc n«ng th«n ®ßi hái nhµ n-
íc, c¸c ®¬n kinh b¶n th©n ngêi lao ®éng ph¶i gi¶i quyÕt. Gi¶i quyÕt
viÖc lµm mét nhiÖm b¶n cÊp b¸ch hiÖn nay. Nhng gi¶i quyÕt viÖc
lµm kh«ng thÓ c hoµn thµnh trong thêi gian ng¾n ®ßi hái gi¶i quyÕt
liªn tôc trong kho¶ng thêi gian dµi víi ®Þnh híng chØ ®¹o cña chiÕn lîc,
quy ho¹ch vµ c¸c kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm. §Ò ¸n víi ®Ò tµi “NhiÖm vô vµ
c¸c gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt viÖc lµm trong ho¹ch 5 n¨m 2001-2005 ë ViÖt
Nam “. Xin tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò b¶n viÖc lµm hiÖn nay c¸c môc
tiªu, c¸c gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt viÖc lµm trong kÕ ho¹ch 2001-2005.
§Ò tµi gåm 3 phÇn:
Ch¬ng I: ho¹ch nguån nh©n lùc trong thèng ho¹ch ph¸t triÓn
kinh tÕ x· héi.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng t×nh h×nh thùc hiÖn ho¹ch viÖc lµm ë ViÖt
Nam.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: KH nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: KH nguồn nhân lực - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: KH nguồn nhân lực 9 10 951