Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: KH trong KT NT

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1125 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiÓu luËn Kinh tÕ c¸c ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh

Lêi më ®Çu
ViÖt Nam _tõ mét níc cã nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu,nhiÒu n¬i cßn ®ãi kÐm
nhng nhê ¸p dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc - c«ng nghÖ, lÇn ®Çu tiªn nÒn
kinh tÕ vît "cöa ¶i" l¬ng thùc vµ b¾t ®Çu "cÊt c¸nh" _ s¶n lîng l¬ng thùc liªn
tôc t¨ng, trë thµnh níc xuÊt khÈu g¹o ®øng thø 2 trªn thÕ giíi_ Tuy nhiªn, s¶n
xuÊt n«ng nghiÖp cßn bÊp bªnh do ¶nh hëng cña nhiÒu nh©n tè nh ®iÒu kiÖn tù
nhiªn, gièng c©y trång, vËt nu«i, viÖc øng dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc vµo
s¶n xuÊt cña c¸c hé gia ®×nh n«ng d©n cßn nhiÒu kho¶ng c¸ch... Do vËy, cÇn
ph¶i t¨ng cêng quan hÖ liªn kÕt gi÷a khoa häc vµ s¶n xuÊt ®Ó khoa häc thùc sù
lµ ®éng lùc thóc ®Èy qu¸ tr×nh CNH - H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n. ViÖc øng
dông nhanh chãng c¸c tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo n«ng nghiÖp cã ý
nghÜa trùc tiÕp vµ to lín trong viÖc n©ng cao n¨ng suÊt c©y trång, n¨ng suÊt vËt
nu«i vµ t¨ng søc c¹nh tranh hµng n«ng s¶n ViÖt Nam ë thÞ trêng trong níc vµ
quèc tÕ.
Tõ nh÷ng nhËn ®Þnh trªn t¸c gi¶ quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi: "T¨ng cêng
quan hÖ liªn kÕt gi÷a khoa häc vµ s¶n xuÊt cña hé gia ®×nh n«ng d©n níc ta" .
Nghiªn cøu ®Ò tµi nµy nh»m môc ®Ých lµm râ c¬ së lý luËn vÒ mèi quan hÖ
liªn kÕt gi÷a khoa häc vµ s¶n xuÊt ,thùc chÊt cña mèi quan hÖ nµy ,tõ ®ã ®¸nh
gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ ®a ra gi¶i ph¸p .
Theo môc ®Ých trªn , ®Ò tµi bao gåm nh÷ng néi dung sau:
-

Sù cÇn thiÕt ph¶i t¨ng cêng quan hÖ liªn kÕt gi÷a khoa häc vµ s¶n xuÊt cña

hé gia ®×nh n«ng d©n
-

Qu¸ tr×nh thùc hiÖn liªn kÕt gi÷a khoa häc vµ s¶n xuÊt cña hé gia ®×nh

n«ng d©n
-

Mét sè gi¶i ph¸p t¨ng cêng liªn kÕt gi÷a khoa häc vµ s¶n xuÊt cña hé gia

®×nh n«ng d©n

NguyÔn Minh §øc K39.11.08

1

TiÓu luËn Kinh tÕ c¸c ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi, do tµi liÖu vµ tr×nh ®é nghiªn cøu cßn
nhiÒu h¹n chÕ nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong ®îc
sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó bµi viÕt ®îc hoµn chØnh h¬n.
Sau cïng, em xin phÐp ®îc dµnh nh÷ng lêi tr©n träng nhÊt bµy tá sù biÕt
¬n s©u s¾c tíi thÇy gi¸o Vò Duy Minh, NguyÔn §×nh Hîi ®· tËn t×nh híng dÉn
gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.

Môc lôc

Trang

Lêi më ®Çu

1

Môc Lôc

3

Ch¬ng I-Sù cÇn thiÕt ph¶i t¨ng cêng quan hÖ liªn kÕt gi÷a khoa
häc vµ s¶n xuÊt cña hé gia ®×nh n«ng d©n

4

1.1.Thùc chÊt quan hÖ liªn kÕt gi÷a khoa häc vµ s¶n xuÊt cña hé gia
®×nh n«ng d©n

4

1.1.1. Kh¸i niÖm

4

1.1.2. Thùc chÊt cña quan hÖ liªn kÕt

4

1.2. Sù cÇn thiÕt ph¶i t¨ng cêng quan hÖ liªn kÕt gi÷a khoa häc vµ
s¶n xuÊt c...
TiÓu luËn Kinh tÕ c¸c ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh
Lêi më ®Çu
ViÖt Nam _tõ mét níc nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu,nhiÒu n¬i cßn ®ãi kÐm
nhng nhê ¸p dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc - c«ng nghÖ, lÇn ®Çu tiªn nÒn
kinh vît "cöa ¶i" l¬ng thùc vµ b¾t ®Çu "cÊt c¸nh" _ s¶n lîng l¬ng thùc liªn
tôc t¨ng, trë thµnh níc xuÊt khÈu g¹o ®øng thø 2 trªn thÕ giíi_ Tuy nhiªn, s¶n
xuÊt n«ng nghiÖp cßn bÊp bªnh do ¶nh hëng cña nhiÒu nh©n tè nh ®iÒu kiÖn tù
nhiªn, gièng c©y trång, vËt nu«i, viÖc øng dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc vµo
s¶n xuÊt cña c¸c gia ®×nh n«ng d©n cßn nhiÒu kho¶ng c¸ch... Do vËy, cÇn
ph¶i t¨ng cêng quan hÖ liªn kÕt gi÷a khoa häc vµ s¶n xuÊt ®Ó khoa häc thùc
®éng lùc thóc ®Èy qu¸ tr×nh CNH - H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n. ViÖc øng
dông nhanh chãng c¸c tiÕn khoa häc c«ng nghÖ vµo n«ng nghiÖp ý
nghÜa trùc tiÕp vµ to lín trong viÖc n©ng cao n¨ng suÊt c©y trång, n¨ng suÊt vËt
nu«i t¨ng søc c¹nh tranh hµng n«ng s¶n ViÖt Nam ë thÞ trêng trong níc
quèc tÕ.
nh÷ng nhËn ®Þnh trªn t¸c gi¶ quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi: "T¨ng cêng
quan hÖ liªn kÕt gi÷a khoa häc vµ s¶n xuÊt cña hé gia ®×nh n«ng d©n níc ta" .
Nghiªn cøu ®Ò tµi nµy nh»m môc ®Ých lµmluËn vÒ mèi quan
liªn kÕt gi÷a khoa häc vµ s¶n xuÊt ,thùc chÊt cña mèi quan hÖ nµy ,tõ ®ã ®¸nh
gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ ®a ra gi¶i ph¸p .
Theo môc ®Ých trªn , ®Ò tµi bao gåm nh÷ng néi dung sau:
-
Sù cÇn thiÕt ph¶i t¨ng cêng quan hÖ liªn kÕt gi÷a khoa häc vµ s¶n xuÊt cña
hé gia ®×nh n«ng d©n
-
Qu¸ tr×nh thùc hiÖn liªn kÕt gi÷a khoa häc s¶n xuÊt cña gia ®×nh
n«ng d©n
-
Mét gi¶i ph¸p t¨ng cêng liªn kÕt gi÷a khoa häc vµ s¶n xuÊt cña gia
®×nh n«ng d©n
NguyÔn Minh §øc K39.11.08 1
ĐATN ĐỀ ÁN: KH trong KT NT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: KH trong KT NT - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: KH trong KT NT 9 10 922