Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Khai thác tiềm năng du lịch tại Vân Long

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1313 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Lêi më ®Çu...............................................................................................................2
I. V©n Long trong quÇn thÓ c¸c ®Þa ®iÓm du lÞch cña Ninh B×nh........................4
1. TiÒm n¨ng du lÞch cña Ninh B×nh..........................................................................4
1.1. Giíi thiÖu vÒ du lÞch cña Ninh B×nh...............................................................4
1.2. C¸c khu du lÞch träng ®iÓm cña Ninh B×nh....................................................5
1.2.1. Khu du lÞch Tam Cèc - Hoa L
1.2.2. Khu du lÞch Kªnh Gµ - V©n Tr×nh
1.2.3. Khu du lÞch thÞ x· Ninh B×nh
1.2.4. Khu du lÞch Ph¸t DiÖm
1.2.5. Khu du lÞch thÞ x· Tam §iÖp
1.3. T×nh h×nh ho¹t ®éng du lÞch n¨m 2005..........................................................9
1.3.1. KÕt qu¶ kinh doanh
1.3.2. C«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc vÒ du lÞch trªn ®Þa bµn tØnh
1.3.3. Ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn du lÞch
1.3.4. C¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ kinh doanh c¸c khu du lÞch
Ninh B×nh
2. Khu du lÞch V©n Long.........................................................................................11
2.1. §Æc ®iÓm khu du lÞch V©n Long
2.2. S¶n phÈm du lÞch V©n Long
2.3. ChÝnh s¸ch vµ c¸c dù ¸n ®Çu t t¹i V©n Long
II. Ho¹t ®éng khai th¸c du lÞch t¹i V©n Long.....................................................15
1. Thùc tr¹g khai th¸c du lÞch t¹i V©n Long............................................................15
1.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc
1.2. Nh÷ng h¹n chÕ, bÊt cËp cßn tån t¹i
2. Ph©n tÝch chÝnh s¸ch marketing ®· sö dông.........................................................19
2.1. Nghiªn cøu thÞ trêng, ph©n ®o¹n thÞ trêng vµ lùa chän thÞ trêng kh¸ch du lÞch
môc tiªu
2.2. ChiÕn lîc ®Þnh vÞ thÞ trêng
2.3. S¶n phÈm du lÞch t¹i V©n Long
2.4. Gi¸ c¶ dÞch vô t¹i khu du lÞch V©n Long
2.5. TruyÒn th«ng, tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o du lÞch
2.6. Ph©n phèi du lÞch t¹i V©n Long
III. Mét sè gîi ý khai th¸c du lÞch t¹i V©n Long.................................................25
KÕt luËn.................................................................................................................30
Tµi liÖu tham kh¶o................................................................................................31

1

Lêi më ®Çu
Non níc V©n Long lµ khu b¶o tån ®Êt ngËp níc lín nhÊt ®ång b»ng B¾c bé, lµ
khu du lÞch sinh th¸i tuyÖt ®Ñp cña tØnh Ninh B×nh. Víi vÞ trÝ c¸ch thÞ x· Ninh B×nh
17km vÒ phÝa b¾c , c¸ch thñ ®« Hµ Néi 90km vÒ phÝa nam , diÖn tÝ...
Môc lôc
Lêi më ®Çu...............................................................................................................2
I. V©n Long trong quÇn thÓ c¸c ®Þa ®iÓm du lÞch cña Ninh B×nh........................4
1. TiÒm n¨ng du lÞch cña Ninh B×nh..........................................................................4
1.1. Giíi thiÖu vÒ du lÞch cña Ninh B×nh...............................................................4
1.2. C¸c khu du lÞch träng ®iÓm cña Ninh B×nh....................................................5
1.2.1. Khu du lÞch Tam Cèc - Hoa L
1.2.2. Khu du lÞch Kªnh Gµ - V©n Tr×nh
1.2.3. Khu du lÞch thÞ x· Ninh B×nh
1.2.4. Khu du lÞch Ph¸t DiÖm
1.2.5. Khu du lÞch thÞ x· Tam §iÖp
1.3. T×nh h×nh ho¹t ®éng du lÞch n¨m 2005..........................................................9
1.3.1. KÕt qu¶ kinh doanh
1.3.2. C«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc vÒ du lÞch trªn ®Þa bµn tØnh
1.3.3. Ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn du lÞch
1.3.4. C¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ kinh doanh c¸c khu du lÞch
Ninh B×nh
2. Khu du lÞch V©n Long.........................................................................................11
2.1. §Æc ®iÓm khu du lÞch V©n Long
2.2. S¶n phÈm du lÞch V©n Long
2.3. ChÝnh s¸ch vµ c¸c dù ¸n ®Çu t t¹i V©n Long
II. Ho¹t ®éng khai th¸c du lÞch t¹i V©n Long.....................................................15
1. Thùc tr¹g khai th¸c du lÞch t¹i V©n Long............................................................15
1.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc
1.2. Nh÷ng h¹n chÕ, bÊt cËp cßn tån t¹i
2. Ph©n tÝch chÝnh s¸ch marketing ®· sö dông.........................................................19
2.1. Nghiªn cøu thÞ trêng, ph©n ®o¹n thÞ trêng vµ lùa chän thÞ trêng kh¸ch du lÞch
môc tiªu
2.2. ChiÕn lîc ®Þnh vÞ thÞ trêng
2.3. S¶n phÈm du lÞch t¹i V©n Long
2.4. Gi¸ c¶ dÞch vô t¹i khu du lÞch V©n Long
2.5. TruyÒn th«ng, tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o du lÞch
2.6. Ph©n phèi du lÞch t¹i V©n Long
III. Mét sè gîi ý khai th¸c du lÞch t¹i V©n Long.................................................25
KÕt luËn.................................................................................................................30
Tµi liÖu tham kh¶o................................................................................................31
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Khai thác tiềm năng du lịch tại Vân Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Khai thác tiềm năng du lịch tại Vân Long - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Khai thác tiềm năng du lịch tại Vân Long 9 10 634