Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Khai thác vốn cho ĐT PT 

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 992 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n Lý thuyÕt Tµi chÝnh TiÒn tÖ
Lêi më ®Çu
Tõ sau ®¹i héi VI n¨m 1986 nÒn kinh tÕ níc ta ®· thùc hiÖn mét c«ng
cuéc chuyÓn ®æi lín. §ã lµ chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu, bao cÊp
sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Tõ ®ã ®Õn nay níc ta
®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu nh÷ng ®¸ng kÓ nh: Tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ trung
b×nh hµng n¨m gÇn 7% (tõ n¨m 1990) ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng c¶i thiÖn
vµ lµ níc xuÊt khÈu g¹o ®øng thø 2 thÕ giíi… §¶ng vµ ChÝnh phñ ta ® a ra chØ
tiªu t¨ng trëng kinh tÕ nh÷ng n¨m tíi lµ 7% - 9% vµ phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020
níc ta c¬ b¶n trë thµnh níc c«ng nghiÖp. Víi møc GDP b×nh qu©n ®Çu ngêi
lªn kho¶ng 2000 - 3000 USD/ngêi/n¨m.
Thùc hiÖn ®îc môc tiªu nµy hay kh«ng lµ do nguån vèn quyÕt ®Þnh.
Nguån vèn trong níc lµ rÊt quan träng song nguån vèn níc ngoµi còng rÊt cÇn
thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu. Víi t tëng chñ ®¹o t¨ng cêng thu hót vµ n©ng cao
hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn lµ vÊn ®Ò quan träng ®îc §¶ng vµ Nhµ níc ta
quan t©m thêng xuyªn.
Tuy nhiªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Æc biÖt sau cuéc khñng ho¶ng tµi
chÝnh tiÒn tÖ khu vùc n¨m 1997 nguån vèn ®Çu t vµo nÒn kinh tÕ níc ta cã
phÇn gi¶m ®i vµ béc lé nhiÒu khiÕm khuyÕt trong chÝnh s¸ch thu håi vèn.
ChÝnh v× nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vèn ®Çu t nªn em chän ®Ò tµi:
"C¸c nguån vèn vµ kh¶ n¨ng khai th¸c c¸c nguån vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn
ë ViÖt Nam".

§Ò ¸n Lý thuyÕt Tµi chÝnh TiÒn tÖ
I. Kh¸i niÖm vÒ ®Çu t vµ nguån vèn

1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc trng cña ®Çu t
1.1.1. Kh¸i niÖm ®Çu t
§Çu t lµ qu¸ tr×nh huy ®éng vµ sö dông mäi nguån vèn phôc vô s¶n xuÊt
kinh doanh nh»m s¶n xuÊt s¶n phÈm hay cung cÊp dÞch vô ®¸p øng nhu cÇu
tiªu dïng cña c¸ nh©n hay x· héi.
§èi víi mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng ®Çu t lµ c«ng viÖc khëi ®Çu quan
träng nhÊt vµ còng lµ khã kh¨n nhÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nh÷ng
quyÕt ®Þnh cña ngµy h«m nay vÒ lÜnh vùc, quy m«, h×nh thøc, thêi h¹n ®Çu t sÏ
chi phèi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong t¬ng lai. Do
®ã chÊt lîng cña c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t sÏ quyÕt ®Þnh sù thÞnh vîng hay ®i
xuèng cña doanh nghiÖp.
§èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung toµn bé viÖc ®Çu t ®îc tiÕn hµnh ë mét
thêi kú nhÊt ®Þnh lµ nh©n tè c¬ b¶n duy tr× vµ ph¸t triÓn c¬ së vËt kü thuËt cña
nÒn kinh tÕ, t¹o ra s¶n phÈm, dÞch vô, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm ®¸p øng nhu
cÇu cña nÒn kinh tÕ thêi kú tiÕp theo. XÐt l©u dµi, khèi lîng ®Çu t cña ngµy
h«m nay sÏ quyÕt ®Þnh dung lîng s¶n xuÊt, tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ, møc ®é
c¶i tiÕn ®êi sèng trong t¬ng lai.
1.1.2. §Æc trng c¬ b¶...
§Ò ¸n Lý thuyÕt Tµi chÝnh TiÒn tÖ
Lêi më ®Çu
sau ®¹i héi VI n¨m 1986 nÒn kinh níc ta ®· thùc hiÖn mét c«ng
cuéc chuyÓn ®æi lín. §ã lµ chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu, bao cÊp
sang nÒn kinh thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. ®ã ®Õn nay níc ta
®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu nh÷ng ®¸ngnh: Tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ trung
b×nh hµng n¨m gÇn 7% (tõ n¨m 1990) ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng c¶i thiÖn
lµ níc xuÊt khÈu g¹o ®øng thø 2 thÕ giíi §¶ng vµ ChÝnh phñ ta ® a ra c
tiªu t¨ng trëng kinh tÕ nh÷ng n¨m tíi 7% - 9% phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020
níc ta b¶n trë thµnh níc c«ng nghiÖp. Víi møc GDP b×nh qu©n ®Çu ngêi
lªn kho¶ng 2000 - 3000 USD/ngêi/n¨m.
Thùc hiÖn ®îc môc tiªu nµy hay kh«ng do nguån vèn quyÕt ®Þnh.
Nguån vèn trong níc lµ rÊt quan träng song nguån vèn níc ngoµi còng rÊt cÇn
thiÕt kh«ng thÓ thiÕu. Víi t tëng chñ ®¹o t¨ng cêng thu hót n©ng cao
hiÖu qu¶ dông nguån vèn vÊn ®Ò quan träng ®îc §¶ng Nhµ níc ta
quan t©m thêng xuyªn.
Tuy nhiªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Æc biÖt sau cuéc khñng ho¶ng tµi
chÝnh tiÒn khu vùc n¨m 1997 nguån vèn ®Çu t vµo nÒn kinh níc ta
phÇn gi¶m ®i béc nhiÒu khiÕm khuyÕt trong chÝnh s¸ch thu håi vèn.
ChÝnh nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vèn ®Çu t nªn em chän ®Ò tµi:
"C¸c nguån vèn kh¶ n¨ng khai th¸c c¸c nguån vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn
ë ViÖt Nam".
ĐATN ĐỀ ÁN: Khai thác vốn cho ĐT PT  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Khai thác vốn cho ĐT PT  - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Khai thác vốn cho ĐT PT  9 10 362