Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Khấu hao TSCĐ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
H¹ch to¸n hao mßn TSC® trong dn

Néi dung
I. Kh¸i qu¸t chung vÒ vÊn ®Ò khÊu hao TSC§.
1.Ph©n biÖt hao mßn vµ khÊu haoTSC§
a. Hao mßn TSC§.
Trong qu¸ tr×nh sö dông nh×n chung TSC§ kh«ng bÞ thay ®æi h×nh th¸i
hiÖn vËt, nhng n¨ng lùc s¶n xuÊt (gi¸ trÞ sö dông) vµ kÌm theo ®ã lµ gi¸ trÞ cña
chóng bÞ gi¶m dÇn.Sù gi¶m gi¸ trÞ cña TSC§ gäi lµ sù hao mßn TSC§
Do hao mßn mµ lîi Ých kinh tÕ do TSC§ mang l¹i bÞ gi¶m dÇn theo thêi
gian trong”cuéc ®êi h÷u Ých” cña TSC§
Cã hai lo¹i hao mßn:
-Hao mßn h÷u h×nh: Lµ sù hao mßn vËt lý trong qu¸ tr×nh sö dông do
bÞ cä x¸t, bÞ ¨n mßn, bÞ h háng tõng bé phËn. Hao mßn h÷u h×nh thÓ hiÖn díi
hai d¹ng:
Thø nhÊt: Hao mßn h÷u h×nh díi d¹ng kü thuËt x¶y ra trong qu¸ tr×nh
sö dông
Thø hai: Hao mßn do t¸c ®éng cña thiªn nhiªn (®é Èm h¬i níc, kh«ng
khÝ...) kh«ng phô thuéc vµo viÖc sö dông
Do cã sù hao mßn h÷u h×nh nªn TSC§ mÊt dÇn gi¸ trÞ vµ gÝa trÞ sö dông lóc
ban ®Çu, cuèi cïng ph¶i thay thÕ b»ng mét TSC§ kh¸c
-Hao mßn v« h×nh: Lµ sù gi¶m gi¸ trÞ cña TSC§ do tiÕn bé cña khoa
häc kü thuËt. Nhê tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt mµ TSC§ ®îc s¶n xuÊt ra
ngµy cµng nhiÒu tÝnh n¨ng víi n¨ng suÊt cao h¬n vµ chi phÝ thÊp h¬n.Trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng biÓu hiÖn cña hao mßn v« h×nh rÊt ®a d¹ng, TSC§ cã thÓ
bÞ mÊt gi¸ do nhiÒu nguyªn nh©n.Nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n cã thÓ lµ:
Thø nhÊt: TSC§ cò cã thÓ bÞ mÊt gi¸ do TSC§ míi ®îc s¶n xuÊt ra
víi gi¸ c¶ nh cò nhng cã n¨ng lùc s¶n xuÊt cao h¬n
Thø hai : TSC§ cò bÞ mÊt gi¸ do TSC§ míi ®îc s¶n xuÊt ra cã c«ng
suÊt b»ng TSC§ cò nhng gi¸ l¹i rÎ h¬n
Thø ba: TSC§ cò cã thÓ bÞ mÊt gi¸ do s¶n phÈm cña chóng s¶n xuÊt
ra kh«ng cßn phï hîp víi thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng.Hay nãi c¸ch kh¸c trong tr-

H¹ch to¸n hao mßn TSC® trong dn
êng hîp nµy m¸y mãc ®· bÞ mÊt gi¸ v× chu kú sèng cña m¸y mãc ®· kh«ng ¨n
khíp víi chu kú sèng cña s¶n phÈm do nã lµm ra.
Còng t¬ng tù TSC§ còng bÞ mÊt gi¸ do nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt bÞ thay
®æi, n¨ng lîng, nhiªn liÖu ®îc thay thÕ b»ng lo¹i kh¸c.
Th«ng thêng ®èi víi nh÷ng TSC§ cã h×nh th¸i vËt chÊt bÞ c¶ hai lo¹i hao
mßn: hao mßn h÷u h×nh vµ v« h×nh. Cßn ®èi víi TSC§ kh«ng cã h×nh th¸i vËt
chÊt th× chØ bÞ hao mßn v« h×nh nh: ThÞ quyÒn bÞ gi¶m gi¸ do mÊt uy tÝn kinh
doanh; ®Êt ®ai bÞ gi¶m gi¸ do m«i trêng kinh doanh thay ®æi, c¸c b¶n quyÒn,
ph¸t minh bÞ mÊt gi¸ do bÞ l¹c hËu.
Nh vËy hao mßnTSC§ lµ hiÖn tîng kh¸ch quan lµm gi¶m gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ
sö dông cña TSC§ cho ®Õn khi TSC§ bÞ l¹c hËu, lçi thêi kh«ng thÓ sö dông ®îc n÷a. Do ®ã viÖc x¸c ®Þnh møc ®é hao mßn chÝnh x¸c lµ rÊt khã vµ thËm chÝ
l...
H¹ch to¸n hao mßn TSC® trong dn
H¹ch to¸n hao mßn TSC® trong dn
Néi dung
I. Kh¸i qu¸t chung vÒ vÊn ®Ò khÊu hao TSC§.
1.Ph©n biÖt hao mßn vµ khÊu haoTSC§
a. Hao mßn TSC§.
Trong qu¸ tr×nh dông nh×n chung TSC§ kh«ng thay ®æi h×nh th¸i
hiÖn vËt, nhng n¨ng lùc s¶n xuÊt (gi¸ trÞ sö dông) vµ kÌm theo ®ã lµ gi¸ trÞ cña
chóng bÞ gi¶m dÇn.Sù gi¶m gi¸ trÞ cña TSC§ gäi lµ sù hao mßn TSC§
Do hao mßn lîi Ých kinh tÕ do TSC§ mang l¹i gi¶m dÇn theo thêi
gian trong”cuéc ®êi h÷u Ých” cña TSC§
Cã hai lo¹i hao mßn:
-Hao mßn h÷u h×nh: hao mßn vËt trong qu¸ tr×nh dông do
x¸t, ¨n mßn, h háng tõng phËn. Hao mßn h÷u h×nh thÓ hiÖn díi
hai d¹ng:
Thø nhÊt: Hao mßn h÷u h×nh díi d¹ng kü thuËt x¶y ra trong qu¸ tr×nh
sö dông
Thø hai: Hao mßn do t¸c ®éng cña thiªn nhiªn (®é Èm h¬i níc, kh«ng
khÝ...) kh«ng phô thuéc vµo viÖc sö dông
Do cãhao mßn h÷u h×nh nªn TSC§ mÊt dÇn gi¸ trÞ vµ gÝa trÞ sö dông lóc
ban ®Çu, cuèi cïng ph¶i thay thÕ b»ng mét TSC§ kh¸c
-Hao mßn h×nh: gi¶m gi¸ trÞ cña TSC§ do tiÕn cña khoa
häc thuËt. Nhê tiÕn cña khoa häc thuËt TSC§ ®îc s¶n xuÊt ra
ngµy cµng nhiÒu tÝnh n¨ng víi n¨ng suÊt cao h¬n vµ chi p thÊp h¬n.Trong
nÒn kinh thÞ trêng biÓu hiÖn cña hao mßn h×nh rÊt ®a d¹ng, TSC§ thÓ
bÞ mÊt gi¸ do nhiÒu nguyªn nh©n.Nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n cã thÓ lµ:
Thø nhÊt: TSC§ thÓ mÊt gi¸ do TSC§ míi ®îc s¶n xuÊt ra
víi gi¸ c¶ nh cò nhng cã n¨ng lùc s¶n xuÊt cao h¬n
Thø hai : TSC§ mÊt gi¸ do TSC§ míi ®îc s¶n xuÊt ra c«ng
suÊt b»ng TSC§ cò nhng gi¸ l¹i rÎ h¬n
Tba: TSC§ cò cã thÓ mÊt gi¸ do s¶n phÈm cña chóng s¶n xuÊt
ra kh«ng cßn phîp víi thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng.Hay nãi c¸ch kh¸c trong tr-
ĐATN ĐỀ ÁN: Khấu hao TSCĐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Khấu hao TSCĐ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Khấu hao TSCĐ 9 10 770