Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Kiểm soát chi phí trong DN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong cuéc sèng hµng ngµy chóng ta lu«n cÇn KiÓm So¸t chi tiªu ®Ó cã
tiÒn dµnh dôm, sö dông cho c¸c lÜnh vùc kh¸c. C¸c tæ chøc kinh doanh, c¸c
doanh nghiÖp, mét quèc gia dï theo con ®êng ph¸t triÓn nµo th× viÖc kiÓm so¸t
chi phÝ nh lµ mét ho¹t ®éng tÊt yÕu kh¸ch quan. TÊt c¶ ®Òu ph¶i híng tíi môc
tiªu cuèi cïng lµ thu lîi ®Ó t¸i ®Çu t cho t¬ng lai, c¹nh tranh, tån t¹i vµ ph¸t
triÓn.
Trong cuèn “Bµn vÒ KiÓm Kª, KiÓm So¸t” Lªnin ®· viÕt “Khã kh¨n
chñ yÕu ë trong lÜnh vùc kinh tÕ lµ thùc hiÖn ë kh¾p mäi n¬i vµ hÕt søc nghiªm
ngÆt sù kiÓm kª, kiÓm so¸t viÖc s¶n xuÊt vµ ph©n phèi s¶n phÈm còng nh t¨ng
n¨ng suÊt lao ®éng...” (1). Víi vai trß quan träng ®ã “KiÓm so¸t chi phÝ” trë
thµnh mét kh©u quan träng, cÇn thiÕt trong hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cña mçi
quèc gia, doanh nghiÖp vµ c¶ c¸ nh©n.
§Ó “KiÓm so¸t chi phÝ”th× cÇn ph¶i ®Õn sù chñ ®éng c¶ b¶n th©n tæ
chøc, doanh nghiÖp vµ yÕu tè kh¸ch quan ®ã lµ sù t¸c ®éng cña qu¶n lý nhµ níc. Trong khu«n khæ cña ®Ò ¸n m«n häc em xin nghiªn cøu yÕu tè chñ quan
®ã lµ “ KiÓm so¸t chi phÝ trong doanh nghiÖp “, mét chøc n¨ng trong qu¸ tr×nh
qu¶n lý, víi môc tiªu lµ sö dông hiÖu qu¶ nhÊt c¸c kho¶n chi phÝ bá ra.
Víi tÝnh chÊt néi dung ®Ò tµi em chØ xin ®a ra nh÷ng néi dung mang
tÝnh lý luËn, tÝnh thùc tÕ cña vÊn ®Ò nghiªn cøu trong nÒn kinh tÕ hçn hîp mµ
níc ta ®ang híng tíi hiÖn nay chØ ë møc dé m« pháng.
NhËn thøc râ vÞ trÝ, vai trß cña chøc n¨ng kiÓm so¸t chi phÝ trong doanh
nghiÖp, céng víi nhËn thøc t×nh h×nh thùc tÕ c¸c doanh nghiÖp níc ta hiÖn nay
em ®· chän ®Ò tµi: “KiÓm so¸t chi phÝ trong doanh nghiÖp”.

Néi dung cña ®Ò ¸n ®îc thÓ hiÖn qua ba phÇn:
Ch¬ng I: Lý luËn vÒ kiÓm so¸t chi phÝ
Ch¬ng II: Néi dung kiÓm so¸t chi phÝ
Ch¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p chung cña kiÓm so¸t chi phÝ

Do nhËn thøc vµ thêi gian nghiªn cøu kh¶o s¸t thùc tÕ cã h¹n, ®èi tîng
nghiªn cøu l¹i rÊt réng vµ phøc t¹p, do vËy bµi viÕt cña em kh«ng thÓ tr¸nh
khái nh÷ng sai sãt vµ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Em rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng
gãp cña c¸c thÇy c« ®Ó bµi viÕt cña em ®îc ®Çy ®ñ vµ hoµn chØnh h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Th¹c sÜ §ç ThÞ H¶i Hµ ®· híng dÉn em
hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 10 n¨m2003

Ch¬ng I
Lý luËn vÒ kiÓm so¸t chi phÝ
I. Kh¸i niÖm vµ néi dung chi phÝ

1. Kh¸i niÖm:
Tríc hÕt chóng ta thÊy r»ng chi phÝ lµ mét ph¹m trï kinh tÕ hÕt søc tr×u
tîng vµ phøc t¹p. Mét doanh nghiÖp muèn tiÕn hµnh s¶n xuÊt, kinh doanh
hµng ho¸ ph¶i hao phÝ mét sè lao ®éng nhÊt ®Þnh, bao gåm lao ®éng vËt ho¸
biÓu hiÖn díi h×nh th¸i gi¸ trÞ ...
Lêi nãi ®Çu
Trong cuéc sèng hµng ngµy chóng ta lu«n cÇn KiÓm So¸t chi tiªu ®Ó cã
tiÒn dµnh dôm, dông cho c¸c lÜnh vùc kh¸c. C¸c chøc kinh doanh, c¸c
doanh nghiÖp, mét quèc gia dï theo con ®êng ph¸t triÓn nµo th× viÖc kiÓm so¸t
chi phÝ nh lµ mét ho¹t ®éng tÊt yÕu kh¸ch quan. TÊt ®Òu ph¶i híng tíi môc
tiªu cuèi cïng thu lîi ®Ó t¸i ®Çu t cho t¬ng lai, c¹nh tranh, tån t¹i ph¸t
triÓn.
Trong cuèn “Bµn KiÓm Kª, KiÓm So¸t” Lªnin ®· viÕt “Khã kh¨n
chñ yÕu ë trong lÜnh vùc kinh tÕ lµ thùc hiÖn ë kh¾p mäi n¬i vµ hÕt søc nghiªm
ngÆt kiÓm kª, kiÓm so¸t viÖc s¶n xuÊt ph©n phèi s¶n phÈm còng nh t¨ng
n¨ng suÊt lao ®éng...
(1)
. Víi vai t quan träng ®ã “KiÓm so¸t chi phÝ t
thµnh mét kh©u quan träng, cÇn thiÕt trong thèng kiÓm so¸t néi cña mçi
quèc gia, doanh nghiÖp vµ c¶ c¸ nh©n.
§Ó “KiÓm so¸t chi phÝ”th× cÇn ph¶i ®Õn chñ ®éng b¶n th©n
chøc, doanh nghiÖp vµ yÕu tè kh¸ch quan ®ã lµ sù t¸c ®éng cña qu¶n lý nhµ n-
íc. Trong khu«n khæ cña ®Ò ¸n m«n häc em xin nghiªn cøu yÕu tè c quan
®ã lµ “ KiÓm so¸t chi phÝ trong doanh nghiÖp “, mét chøc n¨ng trong qu¸ tr×nh
qu¶n lý, víi môc tiªu lµ sö dông hiÖu qu¶ nhÊt c¸c kho¶n chi phÝ bá ra.
Víi tÝnh chÊt néi dung ®Ò tµi em c xin ®a ra nh÷ng néi dung mang
tÝnh luËn, tÝnh thùc cña vÊn ®Ò nghiªn cøu trong nÒn kinh hçn hîp mµ
níc ta ®ang híng tíi hiÖn nay chØ ë møc dé m« pháng.
NhËn thøc râ vÞ trÝ, vai trß cña chøc n¨ng kiÓm so¸t chi phÝ trong doanh
nghiÖp, céng víi nhËn thøc t×nh h×nh thùc tÕ c¸c doanh nghiÖp níc ta hiÖn nay
em ®· chän ®Ò tµi: “KiÓm so¸t chi phÝ trong doanh nghiÖp”.
ĐATN ĐỀ ÁN: Kiểm soát chi phí trong DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Kiểm soát chi phí trong DN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Kiểm soát chi phí trong DN 9 10 985