Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Kiểm toán tài chính

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ò ¸n kiÓm to¸n tµi chÝnh

§Ò tµi:
Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña KiÓm to¸n ®éc lËp ë ViÖt Nam

1

Néi dung

I .Sù tÊt yÕu h×nh thµnh lo¹i h×nh kiÓm to¸n ®éc lËp ë ViÖt Nam .
1.Sù ra ®êi lo¹i h×nh kiÓm to¸n ®éc lËp ë ViÖt Nam .
Mét vµi nÐt vÒ ho¹t ®éng kiÓm tra kÕ to¸n ë ViÖt Nam.
KiÓm tra nãi chung vµ kiÓm tra kÕ to¸n nãi riªng ®îc quan t©m ngay tõ
thêi kú ®Çu x©y dùng ®Êt níc.Tuy nhiªn trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung,
c«ng t¸c kiÓm tra còng ®îc tæ chøc phï hîp víi c¬ chÕ: Nhµ níc víi t c¸ch lµ
ngêi qu¶n lý vÜ m«, ®ång thêi lµ ngêi chñ së h÷u n¾m trong tay toµn bé c«ng
t¸c kÕ to¸n vµ kiÓm tra nãi chung.
N¨m 1957, lÇn ®Çu tiªn Nhµ níc ban hµnh chÕ ®é sæ s¸ch kÕ to¸n bao gåm
gÇn 27 nhËt ký dïng cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ thuéc së h÷u Nhµ níc.Trong mçi
nhËt ký ®· kÕt hîp c¶ yªu cÇu th«ng tin cho qu¶n lý vµ yªu cÇu kiÓm tra ho¹t
®éng tµi chÝnh. §©y lµ dÊu mèc ®Çu tiªn thÓ hiÖn môc tiªu thÓ chÕ vµ thùc
hiÖn sù thèng nhÊt vµ tiªu chuÈn ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n, kiÓm tra ®Êt níc ®Ó
phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý cña xÝ nghiÖp vµ cña Nhµ níc
N¨m 1967, Liªn Bé Thèng kª vµ Tµi chÝnh ®· ban hµnh chÕ ®é ghi chÐp ¸p
dông cho c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh vµ mét lo¹t c¸c chÕ ®é vÒ tµi kho¶n kÕ
to¸n .
N¨m 1971, Nhµ níc chÕ ®é kÕ to¸n thèng nhÊt, chÕ ®é kÕ to¸n ®· kh¸ hoµn
thiÖn vµ tiªu chuÈn ho¸ ®îc n©ng cao.
N¨m1988, Nhµ níc ban hµnh ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª, nh»m ®a c«ng t¸c
kÕ to¸n vµo kû c¬ng, t¨ng cêng ph¸p chÕ cho kÕ to¸n.
N¨m 1989, tríc nhu cÇu biÕn ®æi cã tÝnh chÊt c¸ch m¹ng trong c¬ chÕ qu¶n
lý kinh tÕ ®Êt níc, sù thõa nhËn mét c¸ch tÊt yÕu kh¸ch quan nÒn s¶n xuÊt
hµng ho¸, kinh tÕ thÞ trêng vµ mét kiÓu qu¶n lý tµi chÝnh thÝch hîp víi nã,
chÕ ®é kÕ to¸n míi ban hµnh cho chÕ ®é kÕ to¸n tríc ®©y.
Tuy nhiªn, chÕ ®é kÕ to¸n ban hµnh n¨m 1989 vÉn cßn kho¶ng c¸ch kh¸ xa
so víi th«ng lÖ quèc tÕ vµ cã nh÷ng ®iÓm cha b¾t nhÞp víi c¬ chÕ thÞ trêng.
2

Do vËy tõ n¨m 1994, Thñ tíng ChÝnh phñ ®· chØ thÞ vµ trùc tiÕp chØ ®¹o c¶i
c¸ch kÕ to¸n. Th¸ng 2/1995 hÖ thèng kÕ to¸n tµi chÝnh doang nghiÖp chÝnh
thøc ®îc ban hµnh.
Nh×n chung, chÕ ®é kÕ to¸n ®· phï hîp víi tõng giai ®o¹n lÞch sö. ThÓ chÕ
th«ng tin - kiÓm tra b»ng kÕ to¸n trong mét c¬ chÕ thÞ trêng, cho hä yªucÇu
qu¶n lý Nhµ níc, tµi chÝnh doanh nghiÖp
ThÓ hiÖn sù ph©n biÖt th«ng tin qu¶n lý cña kÕ to¸n so víi c¸c lo¹i th«ng tin
kh¸c trong hÖ thèng th«ng tin kinh tÕ. Phôc vô cho sù qu¶n lý thèng nhÊt cña
Nhµ níc vÒ c¸c lÜnh vùc tµi chÝnh trong c¬ chÕ míi, thÓ hiÖn tÝnh chÊt thèng
nhÊt vµ tiªu chuÈn ho¸ cao vÒ th«ng tin kÕ...
®Ò ¸n kiÓm to¸n tµi chÝnh
§Ò tµi:
Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña KiÓm to¸n ®éc lËp ë ViÖt Nam
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Kiểm toán tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Kiểm toán tài chính - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Kiểm toán tài chính 9 10 61