Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: KT tiêu thụ thành phẩm trong DN công nghiệp

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Víi c¬ chÕ nµy,
c¸c doanh nghiÖp ®· thùc sù vËn ®éng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. C¸c doanh nghiÖp lµ
c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ ®éc lËp tù chñ vÒ tµi chÝnh, tù h¹ch to¸n, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ
kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña m×nh.
§Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ trêng, mét trong nh÷ng ®iÒu
kiÖn quyÕt ®Þnh cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh lµ ph¶i tiªu thô ®îc s¶n
phÈm hµng ho¸ cña m×nh, cã nh vËy th× doanh nghiÖp míi thu håi ®îc vèn nhanh ®Ó
quay vßng vµ bï ®¾p cho nh÷ng phÝ ®· bá ra, thu ®îc l·i vµ míi cã thÓ t¸i s¶n xuÊt
hoÆc tÝch luü ®Ó ®Çu t më réng quy m« kinh doanh. V× vËy, s¶n xuÊt vµ tiªu thô lµ
vÊn ®Ò cÇn quan t©m hµng ®Çu cña mçi doanh nghiÖp.
Trong ho¹t ®éng kinh tÕ, lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh, tiªu thô hµng ho¸
dÞch vô cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng trong nÒn kinh tÕ. Doanh nghiÖp tiªu thô
hµng ho¸ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng gi÷ vai trß lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt víi ngêi
tiªu dïng ®îc hoµn thiÖn h¬n vÒ nhiÒu mÆt, cã thÓ hiÓu qu¸ tr×nh kinh doanh cña
doanh nghiÖp lµ viÖc mua vµo vµ b¸n ra c¸c lo¹i hµng ho¸ theo nhu cÇu cña kh¸ch
hµng. Trong ®ã b¸n hµng lµ kh©u cuèi cïng vµ cã c¬ së ®Ó lËp kÕ ho¹ch vÒ tiªu thô
cho kú kinh doanh tíi, cã thu nhËp ®Ó bï ®¾p chi phÝ, tr¶ l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n
viªn vµ ®¹t ®îc môc tiªu lîi nhuËn cña m×nh. §ã chÝnh lµ lý do ®Ó c¸c nhµ qu¶n lý
doanh nghiÖp ph¶i lu«n nghiªn cøu, hoµn thiÖn c¸c ph¬ng ph¸p qu¶n lý nh»m thóc
®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸. Mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý quan träng cã vai
trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng tiªu thô ®ã lµ kÕ
to¸n. KÕ to¸n tiªu thô lµ mét bé phËn c«ng viÖc phøc t¹p vµ chiÕm tû träng lín
trong toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n. ViÖc tæ chøc hîp lý qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n
nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ lµ yªu cÇu hÕt søc cÇn thiÕt kh«ng riªng víi bÊt cø
doanh nghiÖp nµo.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, qua nghiªn cøu lý luËn cïng víi sù
híng dÉn tËn t×nh cña Gi¶ng viªn TrÇn V¨n ThuËn, em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:
"KÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ kÕt qu¶ tiªu thô trong doanh nghiÖp c«ng
nghiÖp"

1

Môc lôc

STT

Tiªu ®Ò
Lêi nãi ®Çu
I Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.3.
1
1.2.3.
2
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
II
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2

x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô trong doanh nghiÖp c«ng nghiÖp
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ tiªu thô thµnh ph...
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh níc ta chuyÓn sang nÒn kinh thÞ tr-
êng qu¶n cña Nhµ níc theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa. Víi chÕ nµy,
c¸c doanh nghiÖp ®· thùc vËn ®éng ®Ó tån t¹i ph¸t triÓn. C¸c doanh nghiÖp
c¸c ®¬n kinh ®éc lËp chñ tµi chÝnh, h¹ch to¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm
kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña m×nh.
§Ó thÓ tån t¹i ph¸t triÓn trong c thÞ trêng, mét trong nh÷ng ®iÒu
kiÖn quyÕt ®Þnh cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i tiªu thô ®îc s¶n
phÈm hµng ho¸ cña m×nh, cã nh vËy th× doanh nghiÖp míi thu håi ®îc vèn nhanh ®Ó
quay vßng ®¾p cho nh÷ng phÝ ®· ra, thu ®îc l·i míi thÓ t¸i s¶n xuÊt
hoÆc tÝch luü ®Ó ®Çu t më réng quy m« kinh doanh. V× vËy, s¶n xuÊt tiªu thô
vÊn ®Ò cÇn quan t©m hµng ®Çu cña mçi doanh nghiÖp.
Trong ho¹t ®éng kinh tÕ, lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh, tiªu thô hµng ho¸
dÞch ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng trong nÒn kinh tÕ. Doanh nghiÖp tiªu thô
hµng ho¸ trong nÒn kinh thÞ trêng gi÷ vai trß cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt víi ngêi
tiªu dïng ®îc hoµn thiÖn h¬n nhiÒu mÆt, thÓ hiÓu qu¸ tr×nh kinh doanh cña
doanh nghiÖp viÖc mua vµo vµ b¸n ra c¸c lo¹i hµng ho¸ theo nhu cÇu cña kh¸ch
hµng. Trong ®ã b¸n hµng kh©u cuèi cïng vµ cã c¬ ®Ó lËp ho¹chtiªu thô
cho kú kinh doanh tíi, cã thu nhËp ®Ó bï ®¾p chi phÝ, tr¶ l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n
viªn ®¹t ®îc môc tiªu lîi nhuËn cña m×nh. §ã chÝnh do ®Ó c¸c nhµ qu¶n
doanh nghiÖp ph¶i lu«n nghiªn cøu, hoµn thiÖn c¸c ph¬ng ph¸p qu¶n nh»m thóc
®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸. Mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý quan träng cã vai
trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n ®iÒu hµnh kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng tiªu thô ®ã lµ kÕ
to¸n. to¸n tiªu thô mét phËn c«ng viÖc phøc t¹p chiÕm träng lín
trong toµn c«ng viÖc to¸n. ViÖc chøc hîp qu¸ tr×nh ch to¸n to¸n
nghiÖp tiªu thô hµng ho¸ yªu cÇu hÕt søc cÇn thiÕt kh«ng riªng víi bÊt
doanh nghiÖp nµo.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, qua nghiªn cøu luËn cïng víi
híng dÉn tËn t×nh cña Gi¶ng viªn TrÇn V¨n ThuËn, em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:
"KÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ kÕt qu¶ tiªu thô trong doanh nghiÖp c«ng
nghiÖp"
1
ĐATN ĐỀ ÁN: KT tiêu thụ thành phẩm trong DN công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: KT tiêu thụ thành phẩm trong DN công nghiệp - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: KT tiêu thụ thành phẩm trong DN công nghiệp 9 10 519