Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: KT TSCĐ thuê mua TC tại VN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1438 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc

PHÇN 1: LêI NãI §ÇU

MÆc dï ho¹t ®éng cho thuª nãi chung vµ cho thuª tµi chÝnh nãi riªng
cßn kh¸ míi l¹ ë ViÖt Nam nhng trªn thÕ giíi ho¹t ®éng nµy xuÊt hiÖn tõ rÊt
l©u. Víi xu thÕ ph¸t triÓn cña lo¹i h×nh nµy ë níc ta trong nh÷ng n¨m gÇn
®©y, tríc yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn vµ ®æi míi kinh tÕ, ®Ó héi nhËp víi sù
ph¸t triÓn chung cña kinh tÕ thÕ giíi, Bé Tµi ChÝnh ®· ban hµnh nhiÒu v¨n
b¶n söa ®æi, bæ xung vÒ chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp nãi chung còng nh chÕ
®éi tµi chÝnh vµ kÕ to¸n TSC§ thuª mua tµi chÝnh nãi riªng cho phï hîp víi
c¸c chÝnh s¸ch míi.
Víi mong muèn t×m hiÓu s©u thªm vÒ mét khÝa c¹nh cña ho¹t ®éng
cho thuª ®ã lµ ho¹t ®éng thuª tµi chÝnh ®ång thêi cïng luËn bµn nh÷ng th¾c
m¾c trong chÕ ®é kÕ to¸n vÒ vÊn ®Ò nµy, t«i xin m¹nh d¹n tr×nh bµy mét sè
vÊn ®Ò vÒ chÕ ®é tµi chÝnh vµ kÕ to¸n TSC§ thuª mua tµi chÝnh ë ViÖt Nam
mµ t«i ®· su tÇm nghiªn cøu ®îc. T«i thùc hiÖn c«ng viÖc nµy víi mong
muèn lµm s¸ng tá nh÷ng nghi vÊn cña m×nh vµ phÇn nµo gióp b¹n ®äc hiÓu
râ thªm vÒ mét ho¹t ®éng ®ang cßn kh¸ xa l¹ víi nhiÒu ngêi nhng l¹i rÊt
quan träng víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ trong hoµn c¶nh hÇu
hÕt c¸c doanh nghiÖp ë níc ta hiÖn nay ®Òu thiÕu vèn ho¹t ®éng. T×nh tr¹ng
l¹c hËu vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt dÉn ®Õn n¨ng suÊt, chÊt lîng, kiÓu d¸ng cña
hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp mÊt dÇn kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng, kÓ c¶
thÞ trêng trong níc.
mét sè vÊn ®Ò vÒ chÕ ®é tµi chÝnh
vµ kÕ to¸n TSC§ thuª mua tµi chÝnh ë viÖt nam

Néi dung ®Ò tµi mµ t«i tr×nh bÇy díi ®©y sÏ gåm c¸c phÇn chñ yÕu sau
®©y:
1

§Ò ¸n m«n häc
I - KH¸i NIÖM Vµ PH¢N LO¹i HO¹T §éNG THU£ MUA Tµi
CHÝNH ë ViÖt Nam
II - CHÕ §é tµi chÝnh VÒ Tæ CHøC Vµ HO¹T §éNG CñA
C¤NG TY CHO THU£ tµi chÝnh ë ViÖt Nam
III - CHÕ §é tµi chÝnh VÒ THU, NéP Vµ QU¶N Lý Sö
DôNG LÖ PHÝ §¡NG Ký Vµ CUNG CÊP TH¤NG TIN VÒ GIAO DÞCH
B¶O §¶M Vµ TµI S¶N CHO THU£ tµi chÝnh
IV - KÕ TO¸N HO¹T §éNG THU£ MUA tµi chÝnh
V - THùC TR¹NG HO¹T §éNG THU£ MUA tµi chÝnh, CHÕ
§é tµi chÝnh kÕ to¸n THU£ MUA tµi chÝnh Vµ PH¦¥NG
H¦íNG HOµN THIÖN
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TS NguyÔn ThÞ §«ng- chñ nhiÖm bé
m«n KÕ To¸n Tµi ChÝnh- Trêng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n, ®· tËn t×nh gióp
®ì t«i hoµn thµnh bµi viÕt nµy.
Tuy ®· rÊt cè g¾ng, song bµi viÕt ch¾c kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm
khuyÕt vÒ néi dung. T«i mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña b¹n ®äc.
Xin ch©n träng c¶m ¬n.

PHÇN 2: NéI DUNG
2

§Ò ¸n m«n häc

I - KH¸i NIÖM Vµ PH¢N LO¹i HO¹T §éNG THU£ MUA
tµi chÝnh ë VIÖT NAM:
1. Kh¸i niªm:
Theo hÖ thèng chuÈn mùc kÕ to¸n Vi...
§Ò ¸n m«n häc
PHÇN 1: LêI NãI §ÇU
MÆc ho¹t ®éng cho thuª nãi chung cho thuª tµi chÝnh nãi riªng
cßn kh¸ míi ë ViÖt Nam nhng trªn thÕ giíi ho¹t ®éng nµy xuÊt hiÖn rÊt
l©u. Víi xu t ph¸t triÓn cña lo¹i nh nµy ë níc ta trong nh÷ng n¨m gÇn
®©y, tríc yªu cÇu cña ph¸t triÓn ®æi míi kinh tÕ, ®Ó héi nhËp víi
ph¸t triÓn chung cña kinh tÕ thÕ giíi, i ChÝnh ®· ban hµnh nhiÒu v¨n
b¶n söa ®æi, xung chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp nãi chung còng nh chÕ
®éi tµi chÝnh to¸n TSC§ thuª mua tµi chÝnh nãi riªng cho phîp víi
c¸c chÝnh s¸ch míi.
Víi mong muèn t×m hiÓu s©u thªm mét khÝa c¹nh cña ho¹t ®éng
cho thuª ®ã ho¹t ®éng thuª tµi chÝnh ®ång thêi cïng luËn bµn nh÷ng th¾c
m¾c trong chÕ ®é kÕ to¸n vÊn ®Ò nµy, t«i xin m¹nh d¹n tr×nh bµy mét
vÊn ®Ò chÕ ®é tµi chÝnh to¸n TSC§ thuª mua tµi chÝnh ë ViÖt Nam
t«i ®· su tÇm nghiªn cøu ®îc. T«i thùc hiÖn c«ng viÖc nµy víi mong
muèn lµm s¸ng nh÷ng nghi vÊn cña m×nh phÇn nµo gióp b¹n ®äc hiÓu
thªm mét ho¹t ®éng ®ang cßn k xa víi nhiÒu ngêi nhng l¹i rÊt
quan träng víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, ®Æc biÖt trong hoµn c¶nh hÇu
hÕt c¸c doanh nghiÖp ë níc ta hiÖn nay ®Òu thiÕu vèn ho¹t ®éng. T×nh tr¹ng
l¹c hËu c«ng nghÖ s¶n xuÊt dÉn ®Õn n¨ng suÊt, chÊt lîng, kiÓu d¸ng cña
hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp mÊt dÇn kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng,
thÞ trêng trong níc.
mét sè vÊn ®Ò vÒ chÕ ®é tµi chÝnh
vµ kÕ to¸n TSC§ thuª mua tµi chÝnh ë viÖt nam
Néi dung ®Ò tµi t«i tr×nh bÇy díi ®©y gåm c¸c phÇn chñ yÕu sau
®©y:
1
ĐATN ĐỀ ÁN: KT TSCĐ thuê mua TC tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: KT TSCĐ thuê mua TC tại VN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: KT TSCĐ thuê mua TC tại VN 9 10 461