Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: KTTT định hướng XHCN tại VN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A: lêi nãi ®Çu
Trong thêi k× ®Çu cña x· héi loµi ngêi tõ khi lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn
vµ cã nhiÒu thµnh tùu míi, con ngêi dÇn tho¸t khái nÒn khinh tÕ tù nhiªn vµ
chuyÓn sang nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng hãa. NÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn cµng
m¹nh mÏ vµ ®Õn ®Ønh cao cña nã lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Kinh tÕ thÞ trêng cã
nh÷ng u viÖt cña nã , ®ã lµ sù tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña con ngêi vãi mét khèi
lîng hµng ho¸ khæng lå. Tuy nhiªn nã còng béc lé nh÷ng h¹n chÕ , nhÊt lµ trong
chÕ ®é x· héi TBCN , mét chÕ ®é x· héi ë ®ã chØ cã lîi nhuËn ®îc chó träng
hµng ®Çu dÉn ®Õn sù ph©n ho¸ x· héi s©u s¾c vµ quyÒn b×nh ®¼ng trong x· héi bÞ
xem nhÑ.
Níc ta sau khi giµnh ®îc ®éc lËp ë miÒn B¾c , §¶ng ®· x¸c ®Þnh ®a ®Êt níc lªn tiÕn lªn CNXH bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn TBCN. Khi miÒn B¾c hoµn
toµn ®îc gi¶i phãng th× c¶ níc bíc vµo thêi k× qu¸ ®é lªn CNXH. §¹i héi §¶ng
VI (1986) lµ mét bíc ngoÆt lÞch sö cña nÒn kinh tÕ víi ®êng lèi míi cña §¶ng ®Ó
ph¸t triÓn ®Êt níc. Theo ®ã ta x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù
qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN. T tëng Êy cµng ®îc nhÊn m¹nh
trong c¸c k× ®¹i héi tiÕp theo cña §¶ng.
Cho tíi nay, sau gÇn hai m¬i n¨m ®æi míi ta ®· gÆt h¸i ®îc nhiÒu thµnh
tùu ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã cßn cã kh¸ nhiÒu nh÷ng mÆt cÇn ®iªï chØnh.
Qua nghiªn cøu vµ t×m hiÓu em chän ®Ò tµi:"Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
nÒn Kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ë ViÖt Nam"

B:néi dung
I.Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ nÒn kinh tÕ
thÞ trêng:
1.Kh¸i niÖm kinh tÕ thÞ trêng:

Kinh tÕ thÞ trêng h×nh thµnh tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸.S¶n xuÊt hµng
ho¸ lµ mét kiÓu tæ chøc kinh tÕ mµ ë ®ã s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra lµ ®Ó b¸n trªn
thÞ trêng.Trong kiÓu tæ chøc kinh tÕ nµy, toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt_ph©n
phèi_trao ®æi_tiªu dïng , s¶n xuÊt nh thÕ nµovµ cho ai ®Òu th«ng viÖc mua
b¸n,th«ng qua hÖ thèng thÞ trêng vµ do thÞ trêng quyÕt ®Þnh.
C¬ së kinh tÕ - x· héi cña sù ra ®êi vµ tån t¹i cña s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ
ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ vÒ kinh tÕ gi÷a ngêi s¶n xuÊt nµy víi ngêi s¶n xuÊt
kh¸c do c¸c quan hÖ së h÷u kh¸c nhau vÒ t liÖu s¶n xuÊt quy ®Þnh.Khi s¶n phÈm
lao ®éng trë thµnh hµng ho¸ th× ngêi s¶n xuÊt trë thµnh ngêi s¶n xuÊt hµng
ho¸,lao ®éng cña ngêi s¶n xuÊt hµng ho¸ võa cã tÝnh chÊt t nh©n , c¸ biÖt , lao
®éng cña ngêi s¶n xuÊt hµng ho¸ bao hµm sù thèng nhÊt gi÷a hai mÆt ®èi lËp lµ
tÝnh chÊt x· héi vµ tÝnh chÊt t nh©n , c¸ biÖt lao ®éng cña s¶n xuÊt hµng ho¸.§èi
víi mçi hµng ho¸ m©u thuÉn ®ã ®îc gi¶i quyÕt trªn thÞ trêng.
S¶n xuÊt hµng ho¸ r...
A: lêi nãi ®Çu
Trong thêi ®Çu cña héi loµi ngêi khi lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn
nhiÒu thµnh tùu míi, con ngêi dÇn tho¸t khái nÒn khinh nhiªn
chuyÓn sang nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng hãa. NÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn cµng
m¹nh ®Õn ®Ønh cao cña nÒn kinh thÞ trêng. Kinh thÞ trêng
nh÷ng u viÖt cña nã , ®ã lµ sù tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña con ngêi vãi mét khèi
lîng hµng ho¸ khæng lå. Tuy nhiªn nã còng béc lé nh÷ng h¹n chÕ , nhÊttrong
chÕ ®é héi TBCN , mét chÕ ®é héi ë ®ã chØ lîi nhuËn ®îc chó träng
hµng ®Çu dÉn ®Õn sù ph©n ho¸ x· héi s©u s¾c vµ quyÒn b×nh ®¼ng trong x· héi bÞ
xem nhÑ.
Níc ta sau khi giµnh ®îc ®éc lËp ë miÒn B¾c , §¶ng ®· x¸c ®Þnh ®a ®Êt n-
íc lªn tiÕn lªn CNXH qua giai ®o¹n ph¸t triÓn TBCN. Khi miÒn B¾c hoµn
toµn ®îc gi¶i phãng th× c¶ níc bíc vµo thêi k× qu¸ ®é lªn CNXH. §¹i héi §¶ng
VI (1986) lµ mét bíc ngoÆt lÞch sö cña nÒn kinh tÕ víi ®êng lèi míi cña §¶ng ®Ó
ph¸t triÓn ®Êt níc. Theo ®ã ta x©y dùngph¸t triÓn nÒn kinhthÞ trêng
qu¶n cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN. T tëng Êy cµng ®îc nhÊn m¹nh
trong c¸c k× ®¹i héi tiÕp theo cña §¶ng.
Cho tíi nay, sau gÇn hai m¬i n¨m ®æi míi ta ®· gÆt h¸i ®îc nhiÒu thµnh
tùu ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã cßn cã kh¸ nhiÒu nh÷ng mÆt cÇn ®iªï chØnh.
Qua nghiªn cøu vµ t×m hiÓu em chän ®Ò tµi:"Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
nÒn Kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ë ViÖt Nam"
ĐATN ĐỀ ÁN: KTTT định hướng XHCN tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: KTTT định hướng XHCN tại VN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: KTTT định hướng XHCN tại VN 9 10 632