Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Lãi suất tín dụng và việc điều hành LSTD tại NH NN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
L·i suÊt lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p, nã võa lµ
c«ng cô hÕt søc quan träng vµ nh¹y c¶m trong viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch
tiÒn tÖ,võa lµ gi¸ c¶ sö dông vèn cña ho¹t ®éng tÝn dông. V× vËy, nã cã
t¸c ®éng to lín ®èi víi viÖc t¨ng hay gi¶m khèi lîng tiÒn lu th«ng, thu
hÑp hay më réng tÝn dông t¹o thuËn lîi hay khã kh¨n cho ho¹t ®éng
ng©n hµng.Vai trß cña l·i suÊt ngµy cµng trë nªn quan träng trong giai
®o¹n ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng,®Æc biÖt trong giai ®o¹n ®Êt níc tiÕn
hµnh c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸.
§èi víi ViÖt Nam,l·i suÊt lu«n lu«n lµ mét trong nh÷ng mèi quan t©m
hµng ®Çu cña c¸c chuyªn gia kinh tÕ,c¸c nhµ qu¶n lý kinh tÕ vµ c¸c tÇng
líp d©n c.trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ nh÷ng tµi liÖu thu thËp ®îc còng nh nh÷ng hiÓu biÕt thùc tÕ cu¶ m×nh,em chän nghiªn cøu ®Ì tµi:
"L·i suÊt tÝn dông vµ sù ®iÒu hµnh l·i suÊt tÝn dông cña Ng©n hµng
Nhµ níc ë ViÖt Nam hiÖn nay” .
Do hiÓu biÕt cßn h¹n hÑp,ch¾c r»ng bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng khiÕm khuyÕt.
Em rÊt mong ®îc sù gãp ý phª b×nh cña thÇy c«.Em xin ch©n thµnh c¶m
¬n.

1

I.nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ l·i suÊt
1.Nguån gèc vµ b¶n chÊt cña lîi tøc
Nh÷ng ngêi cã vèn tiÒn tÖ nhµn rçi nhng cha cã nhu cÇu tiªu dïng
,®Çu t th× hä cã thÓ cho ngêi kh¸c vay sö dông sè vèn nµy.tÊt nhiªn hä
vÉn lµ ngêi së h÷u sè vèn nµy.Nh÷ng ngêi®i vay sau khi chÊp nhËn mét
c¬ chÕ nµo ®ã cña ngêi cho vay ®Æt ra,th× hä ®îc vay vèn. ngêi ®i vay cã
toµn quyÒn sö dông sè vèn nµy trong thêi gian ®· tho¶ thuËn.tuy nhiªn
hä kh«ng ph¶i lµ ngêi së h÷u sè vèn trªn.Nh vËy, trong quan hÖ tÝn
dông,quyÒn së h÷u vµ quyÒn sö dông vèn ®· t¸ch rêi víi nhau.Do ®ã ®Ó
®¶m b¶o an toµn vèn cña m×nh,ngêi cho vay ph¶i “rµng buéc” ngêi ®i
vay b»ng nh÷ng c¬ chÕ tÝn dông hÕt søc nghiªm ngÆt.
Ngêi ®i vay sö dông vèn vµo môc ®Ých kinh doanh-s¶n suÊt,lîi
nhuËn ®îc t¹o ra trong qu¸ tr×nh nµytÊt yÕu ®îc ph©n chia theo mét tû lÖ
tho¶ ®¸nggi÷a ng¬× ®i vay vµ ngêi cho vay,t¬ng øng víi nguån vèn bá
vµo s¶n suÊt kinh doanh.PhÇn lîi nhuËn dµnh cho ngêi cho vay ®îc gäi
lµ lîi tøc.
Nh vËy vÒ b¶n chÊt ,lîi tøc lµmét phÇn cña lîi nhuËn ®îc t¹o ra trong
qu¸ tr×nh s¶n suÊt mµ ngêi ®i vay ph¶i nhîng l¹i cho ngêi cho vay theo
tû lÖ vèn ®· ®îc sö dông.
VÒ sè lîng lîi tøc ®îc xem xÐt tõ hai phÝa
* VÒ phÝa ngêi ®i vay ,lîi tøc lµ sè tiÒn ngoµi phµn vèn,mµ ngêi ®i
vay ph¶i tr¶ cho ngêi cho vay sau mét thêi gian sö dông tiÒn vay
* VÒ phÝa ngêi cho vay,lîi tøc lµ kho¶n chªnh lÖch t¨ng thªm
gi÷a sè tiÒn thu vÒ vµ sè tiÒn ph¸t ra ban ®Çu...
Lêi më ®Çu
L·i suÊt mét trong nh÷ng vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p, võa
c«ng cô hÕt søc quan träng vµ nh¹y c¶m trong viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch
tiÒn tÖ,võa gi¸ sö dông vèn cña ho¹t ®éng tÝn dông. y,
t¸c ®éng to lín ®èi víi viÖc t¨ng hay gi¶m khèi lîng tiÒn lu th«ng, thu
hÑp hay më réng tÝn dông t¹o thuËn lîi hay khã kh¨n cho ho¹t ®éng
ng©n hµng.Vai trß cña l·i suÊt ngµy cµng trë nªn quan träng trong giai
®o¹n ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng,®Æc biÖt trong giai ®o¹n ®Êt níc tiÕn
hµnh c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸.
§èi víi ViÖt Nam,l·i suÊt lu«n lu«n lµ mét trong nh÷ng mèi quan t©m
hµng ®Çu cña c¸c chuyªn gia kinh tÕ,c¸c nhµ qu¶n lý kinh tÕ vµ c¸c tÇng
líp d©n c.trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ nh÷ng tµi liÖu thu thËp ®-
îc còng nh nh÷ng hiÓu biÕt thùc tÕ cu¶ m×nh,em chän nghiªn cøu ®Ì tµi:
"L·i suÊt tÝn dông vµ sù ®iÒu hµnh l·i suÊt tÝn dông cña Ng©n hµng
Nhµ níc ë ViÖt Nam hiÖn nay .
Do hiÓu biÕt cßn h¹n hÑp,ch¾c r»ng bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng khiÕm khuyÕt.
Em rÊt mong ®îcgãp ý phª b×nh cña thÇy c«.Em xin ch©n thµnh c¶m
¬n.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Lãi suất tín dụng và việc điều hành LSTD tại NH NN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Lãi suất tín dụng và việc điều hành LSTD tại NH NN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Lãi suất tín dụng và việc điều hành LSTD tại NH NN 9 10 348