Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Lạm phát và giải pháp

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1084 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ho¹t ®éng ®Çy s«i ®éng vµ c¹nh tranh gay
g¾t ®Ó thu ®îc lîi nhuËn cao vµ ®øng v÷ng trªn th¬ng trêng, c¸c nhµ kinh tÕ
còng nh c¸c doanh nghiÖp ph¶i nhanh chãng tiÕp cËn, n¾m b¾t nh÷ng vÊn ®Ò
cña nÒn kinh tÕ míi. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ næi cém hiÖn nay lµ l¹m
ph¸t. L¹m ph¸t nh mét c¨n bÖnh cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nã lµ mét vÊn ®Ò
hÕt søc phøc t¹p ®ßi hái sù ®Çu t lín vÒ thêi gian vµ trÝ tuÖ míi cã thÓ mong
muèn ®¹t kÕt qu¶ kh¶ quan. KiÓm so¸t l¹m ph¸t lµ nhiÖm vô cña chÝnh phñ.
L¹m ph¸t ¶nh hëng ®Õn toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®Õn ®êi sèng x· héi,
®Æc biÖt lµ giíi lao ®éng. ë ViÖt Nam hiÖn nay, kiÓm so¸t l¹m ph¸t, gi÷ v÷ng
nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh, c©n ®èi lµ môc tiªu rÊt quan träng trong ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n.
Bµi viÕt víi ®Ò tµi: "L¹m ph¸t vµ c¸c gi¶i ph¸p chèng l¹m ph¸t ë níc
ta hiÖn nay"

Hµ Néi, th¸ng 7 n¨m 2006

1

1. Lý luËn chung vÒ l¹m ph¸t
1.1. Kh¸i niÖm l¹m ph¸t
- L¹m ph¸t lµ mét ph¹m trï vèn cã cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nã xuÊt
hiÖn khi c¸c yªu cÇu cña c¸c quy luËt kinh tÕ hµng ho¸ kh«ng ®îc t«n träng,
nhÊt lµ quy luËt lu th«ng tiÒn tÖ. ë ®©u cßn s¶n xuÊt hµng ho¸, cßn tån t¹i
nh÷ng quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ th× ë ®ã cßn tiÒm Èn kh¶ n¨ng x¶y ra l¹m ph¸t
vµ l¹m ph¸t chØ xuÊt hiÖn khi c¸c quy luËt cña lu th«ng tiÒn tÖ bÞ vi ph¹m.
- Trong bé "T b¶n" næi tiÕng cña m×nh C. M¸c viÕt: "ViÖc ph¸t hµnh tiÒn
giÊy ph¶i ®îc giíi h¹n ë sè lîng vµng hoÆc b¹c thùc sù lu th«ng nhê c¸c ®¹i
diÖn tiÒn giÊy cña m×nh". §iÒu nµy cã nghÜa lµ khi khèi lîng tiÒn giÊy do Nhµ
níc ph¸t hµnh vµo lu th«ng vît qu¸ sè lîng vµng mµ nã ®¹i diÖn th× gi¸ trÞ cña
tiÒn giÊy gi¶m xuèng vµ t×nh tr¹ng l¹m ph¸t xuÊt hiÖn.
- Mét ®Þnh nghÜa n÷a vÒ l¹m ph¸t do c¸c nhµ kinh tÕ häc hiÖn ®¹i ®a ra
vµ nã ®îc sö dông réng r·i trong lÜnh vùc nghiªn cøu thÞ trêng: "L¹m ph¸t lµ
sù t¨ng lªn cña møc gi¸ trung b×nh theo thêi gian".
- L¹m ph¸t ®îc ®Æc trng bëi chØ sè l¹m ph¸t. Nã chÝnh lµ GNP danh
nghÜa/GNP thùc tÕ. Trong thùc tÕ nã ®îc thay thÕ b»ng tû sè gi¸ tiªu dïng
hoÆc chØ sè gi¸ b¸n bu«n Ip = ∑ip . d
d: chØ sè gi¸ c¶ tõng lo¹i nhãmhµng
d: tû träng møc tiªu dïng cña tõng lo¹i hµng.
1.2. Ph©n lo¹i l¹m ph¸t
- L¹m ph¸t võa ph¶i: Cßn gäi lµ l¹m ph¸t mét con sè, cã tû lÖ l¹m ph¸t
díi 10% mét n¨m. L¹m ph¸t võa ph¶i lµm cho gi¸ c¶ biÕn ®éng t¬ng ®èi.
Trong thêi kú nµy nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng b×nh thêng, ®êi sèng cña ngêi lao
®éng æn ®Þnh. Sù æn ®Þnh ®ã ®îc biÓu hiÖn: gi¸ c¶ t¨ng lªn chËm, l·i suÊt tiÒn
göi kh«ng ca...
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh thÞ trêng ho¹t ®éng ®Çy s«i ®éng c¹nh tranh gay
g¾t ®Ó thu ®îc lîi nhuËn cao ®øng v÷ng trªn th¬ng trêng, c¸c nhµ kinh tÕ
còng nh c¸c doanh nghiÖp ph¶i nhanh chãng tiÕp cËn, n¾m b¾t nh÷ng vÊn ®Ò
cña nÒn kinh tÕ míi. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ næi cém hiÖn nay lµ l¹m
ph¸t. L¹m ph¸t nh mét c¨n bÖnh cña nÒn kinh t trêng, lµ mét vÊn ®Ò
hÕt søc phøc t¹p ®ßi hái sù ®Çu t lín thêi gian vµ trÝ tuÖ míi thÓ mong
muèn ®¹t kÕt qu¶ kh¶ quan. KiÓm so¸t l¹m ph¸t nhiÖm cña chÝnh phñ.
L¹m ph¸t ¶nh hëng ®Õn toµn nÒn kinh quèc d©n, ®Õn ®êi sèng héi,
®Æc biÖt giíi lao ®éng. ë ViÖt Nam hiÖn nay, kiÓm so¸t l¹m ph¸t, gi÷ v÷ng
nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh, c©n ®èi lµ môc tiªu rÊt quan träng trong ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n.
Bµi viÕt víi ®Ò tµi: "L¹m ph¸t c¸c gi¶i ph¸p chèng l¹m ph¸t ë níc
ta hiÖn nay"
Hµ Néi, th¸ng 7 n¨m 2006
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Lạm phát và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Lạm phát và giải pháp - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Lạm phát và giải pháp 9 10 57