Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: LĐ nông thôn

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc

Lêi nãi ®Çu
Tríc xu thÕ ph¸t triÓn nh vò b¶o cña khoa häc c«ng nghÖ, cña toµn cÇu ho¸,
®Æc biÖt lµ sù næi lªn cña nÒn kinh tÕ tri thøc vµ c¸c nguån lùc ngµy cµng trë nªn
khan hiÕm h¬n. Th× ngµy nay con ngêi ®îc xem xÐt lµ yÕu tè c¬ b¶n, yÕu tè n¨ng
®éng cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. ChÝnh v× vËy con ngêi ®îc ®Æt vµo vÞ trÝ trung t©m,
con ngêi võa lµ môc tiªu võa lµ ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, tèc ®é
ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét quèc gia lµ do con ngêi quyÕt ®Þnh.
ViÖt nam lµ quèc gia cã truyÒn thèng n«ng nghiÖp l©u ®êi, n«ng th«n hiÖn
®ang chiÕm h¬n 70% lao ®éng x· héi vµ ®©y lµ mét nguån lùc lao ®éng dåi dµo,
®Çy tiÒm n¨ng cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, gãp phÇn thùc hiÖn thµnh c«ng qu¸
tr×nh CNH - H§H (c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸) ®Êt níc. Nhng ®©y còng lµ th¸ch
thøc lín cho vÊn ®Ò sö dông lao ®éng ë n«ng th«n, khi mµ t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp
thiÕu viÖc lµm ®ang cßn rÊt lín vµ cã nguy c¬ ngµy cµng gia t¨ng lµm k×m h¶m sù
ph¸t triÓn cña ®Êt níc. ChÝnh v× vËy mµ em chän ®Ò tµi ‘Sö dông nguån lao ®éng ë
n«ng th«n’ ®Ó cã thÓ gãp mét phÇn ý kiÕn cña m×nh vµo viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm ë
n«ng th«n níc ta hiÖn nay.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy NguyÔn VÜnh Giang ®· gióp ®ì em hoµn
thµnh ®Ò tµi nµy. Tuy nhiªn hiÓu biÕt cña em vÒ vÊn ®Ò cßn h¹n chÕ nªn em hy väng
thÇy cã thÓ cho em ý kiÕn ®Ó lÇn sau ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn ®Ò tµi h¬n vµ cã thÓ
¸p dông nã vµo gi¶i quyÕt viÖc lµm ë n«ng th«n quª h¬ng em mét c¸ch tèt h¬n. Em
xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
SV: §inh Träng V©n

1

§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc
PhÇn I
C¬ së lý luËn vÒ nguån lao ®éng vµ sö dông nguån lao
®éng
ë n«ng th«n

I. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n liªn quan ®Õn nguån lao ®éng vµ sö dông nguån lao
®éng ë n«ng th«n.
1. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n:
a) Kh¸i niÖm chung vÒ lao ®éng.
Lao ®éng lµ ho¹t ®éng cã môc ®Ých cña con ngêi nh»m biÕn ®æi c¸c vËt chÊt tù
nhiªn thµnh cña c¶i vËt chÊt cÇn thiÕt cho ®êi sèng cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt, con ngêi sö c«ng cô lao ®éng t¸c ®éng lªn ®èi tîng lao ®éng nh»m t¹o ra s¶n
phÈm phôc vô cho lîi Ých cña con ngêi. Lao ®éng lµ ®iÒu kiÖn chñ yÕu cho tån t¹i
cña x· héi loµi ngêi, lµ c¬ së cña sù tiÕn bé vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸ vµ x· héi. Nã lµ
nh©n tè quyÕt ®Þnh cña bÊt cø qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nµo. Nh vËy ®éng lùc cña qu¸
tr×nh triÕn kinh tÕ, x· héi quy tô l¹i lµ ë con ngêi. Con ngêi víi lao ®éng s¸ng t¹o
cña hä ®ang lµ vÊn ®Ò trung t©m cña chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. V× vËy,
ph¶i thùc sù gi¶i phãng søc s¶n xuÊt, khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c tiÒm n...
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc
Lêi nãi ®Çu
Tríc xu thÕ ph¸t triÓn nh b¶o cña khoa häc c«ng nghÖ, cña toµn cÇu ho¸,
®Æc biÖt næi lªn cña nÒn kinh tri thøc c¸c nguån lùc ngµy cµng trë nªn
khan hiÕm h¬n. Th× ngµy nay con ngêi ®îc xem xÐt lµ yÕu b¶n, yÕu n¨ng
®éng cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. ChÝnh v× vËy con ngêi ®îc ®Æt vµo vÞ trÝ trung t©m,
con ngêi võa môc tiªu võa ®éng lùc cña ph¸t triÓn kinh héi, tèc ®é
ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét quèc gia lµ do con ngêi quyÕt ®Þnh.
ViÖt nam quèc gia truyÒn thèng n«ng nghiÖp l©u ®êi, n«ng th«n hiÖn
®ang chiÕm h¬n 70% lao ®éng héi ®©y mét nguån lùc lao ®éng dåi dµo,
®Çy tiÒm n¨ng cho ph¸t triÓn kinh héi, gãp phÇn thùc hiÖn thµnh c«ng qu¸
tr×nh CNH - H§H (c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸) ®Êt níc. Nhng ®©y còng th¸ch
thøc lín cho vÊn ®Ò dông lao ®éng ë n«ng th«n, khi t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp
thiÕu viÖc lµm ®ang cßn rÊt lín nguy c¬ ngµy cµng gia t¨ng lµm k×m h¶m
ph¸t triÓn cña ®Êt níc. ChÝnh v× vËy mµ em chän ®Ò tµi ‘Sö dông nguån lao ®éng ë
n«ng th«n®Ó thÓ gãp mét phÇn ý kiÕn cña m×nh vµo viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm ë
n«ng th«n níc ta hiÖn nay.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy NguyÔn VÜnh Giang ®· gióp ®ì em hoµn
thµnh ®Ò tµi nµy. Tuy nhiªn hiÓu biÕt cña em vÒ vÊn ®Ò cßn h¹n chÕ nªn em hy väng
thÇy thÓ cho em ý kiÕn ®Ó lÇn sau ®Ó em thÓ hoµn thiÖn ®Ò tµi h¬n cã thÓ
¸p dông nã vµo gi¶i quyÕt viÖc lµm ë n«ng th«n quª h¬ng em mét c¸ch tèt h¬n. Em
xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
SV: §inh Träng V©n
1
ĐATN ĐỀ ÁN: LĐ nông thôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: LĐ nông thôn - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: LĐ nông thôn 9 10 709