Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển TB

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

A. PhÇn më ®Çu

Ph¸t triÓn vµ héi nhËp lµ mét trong nh÷ng xu thÕ lín cña thêi ®¹i. §èi víi
ViÖt Nam, nhÊt lµ trong giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, ®a
nÒn kinh tÕ ®i lªn theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, héi nhËp cïng nÒn kinh tÕ
thÞ trêng thÕ giíi lµ nhiÖm vô rÊt quan träng. §ã kh«ng chØ lµ thêi c¬, ®iÒu
kiÖn cÇn thiÕt ®Ó s¶n phÈm hµng ho¸ cña ViÖt Nam ®îc cã mÆt nhiÒu h¬n trªn
thÞ trêng quèc tÕ mµ cßn lµ thö th¸ch lín vÒ nhiÒu mÆt ®èi víi c¸c doanh
nghiÖp vµ doanh nh©n ViÖt Nam.
T¹i §¹i héi VI ban chÊp hµnh trung ¬ng §¶ng ®· quyÕt ®Þnh mét bíc
ngoÆt vÜ ®¹i ®èi víi ®Êt níc ®Æc biÖt lµ viÖc quyÕt ®Þnh ®a nÒn kinh tÕ chuyÓn
sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN.
§Ó kh¼ng ®Þnh vai trß quan träng cña c¸c doanh nghiÖp trong ph¸t triÓn kinh
tÕ, Nhµ níc ta ®· vµ ®ang khuyÕn khÝch thµnh lËp c¸c doanh nghiÖp theo hiÕn
ph¸p vµ ph¸p luËt ViÖt Nam quy ®Þnh. Nhng khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ
trêng c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc s¶n
xuÊt, lu th«ng, t×m kiÕm ®èi t¸c vµ thÞ trêng, ®ßi hái nhµ níc ph¶i cã sù hç trî,
t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn. S¶n xuÊt ®ãng vai trß quan träng
trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, trong ®ã ba vÊn ®Ò: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n
xuÊt nh thÕ nµo? s¶n xuÊt cho ai? ®Æt ra c¸c doanh nghiÖp trong suèt qu¸ tr×nh
ho¹t ®éng s¶n xuÊt, vèn, hµng ho¸ ho¹t ®éng hiÖu qu¶ hay kh«ng lµ do qu¸
tr×nh s¶n xuÊt, lu th«ng cã tuÇn hoµn kh«ng. Vai trß s¶n xuÊt kinh doanh cña
c¸c doanh nghiÖp rÊt quan träng, nã t¹o ra mét c¬ së vËt chÊt cho chñ nghÜa x·
héi cho nªn ®ßi hái nhµ níc ph¶i cã sù qu¶n lý hîp lý t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó
doanh nghiÖp c¹nh tranh ®îc trªn thÞ trêng quèc tÕ. Khã kh¨n rÊt nhiÒu vµ ®ßi
hái ph¶i cã mét c¬ së lý luËn ®Ó dÉn ®êng cã t¸c ®éng tÝch cùc thóc ®Èy s¶n
xuÊt ph¸t triÓn, më réng. §ã còng lµ lý do em chän ®Ò tµi: “ Tr×nh bµy lý
thuyÕt vÒ tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn t b¶n. ý nghÜa thùc tiÔn rót ra khi
nghiªn cøu lý thuyÕt nµy ®èi víi viÖc qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp cña níc ta
khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN” cho ®Ò ¸n Kinh tÕ
chÝnh trÞ.

1

2

Bµi viÕt ®îc chia lµm ba phÇn chÝnh:
A. PhÇn më ®Çu
B. PhÇn néi dung
C. PhÇn kÕt bµi.
Víi kiÕn thøc b¶n th©n cßn h¹n chÕ, em tù thÊy m×nh cßn nhiÒu thiÕu xãt
em rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy gi¸o cho bµi viÕt cña em ®îc
hoµn chØnh h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

2

3

B. PhÇn néi dung
PhÇn I: lý thuyÕt chung vÒ tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn t b¶n
I. C¬ së lý luËn vÒ vÊn ®Ò tuÇn hoµn vµ...
A. PhÇn më ®Çu
Ph¸t triÓn vµ héi nhËp lµ mét trong nh÷ng xu thÕ lín cña thêi ®¹i. §èi víi
ViÖt Nam, nhÊt trong giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, ®a
nÒn kinh ®i lªn theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa, héi nhËp cïng nÒn kinh
thÞ trêng t giíi nhiÖm rÊt quan träng. §ã kh«ng chØ thêi c¬, ®iÒu
kiÖn cÇn thiÕt ®Ó s¶n phÈm hµng ho¸ cña ViÖt Nam ®îc mÆt nhiÒu h¬n trªn
thÞ trêng quèc tÕ cßn thö th¸ch lín nhiÒu mÆt ®èi víi c¸c doanh
nghiÖp vµ doanh nh©n ViÖt Nam.
T¹i §¹i héi VI ban chÊp hµnh trung ¬ng §¶ng ®· quyÕt ®Þnh mét bíc
ngoÆt ®¹i ®èi víi ®Êt níc ®Æc biÖt viÖc quyÕt ®Þnh ®a nÒn kinh chuyÓn
sang nÒn kinh thÞ trêng qu¶n cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN.
§Ó kh¼ng ®Þnh vai trß quan träng cña c¸c doanh nghiÖp trong ph¸t triÓn kinh
tÕ, Nhµ níc ta ®· ®ang khuyÕn khÝch thµnh lËp c¸c doanh nghiÖp theo hiÕn
ph¸p ph¸p luËt ViÖt Nam quy ®Þnh. Nhng khi chuyÓn sang nÒn kinh thÞ
trêng c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc s¶n
xuÊt, lu th«ng, t×m kiÕm ®èi t¸c vµ thÞ trêng, ®ßi hái nhµ níc ph¶i cã sù hç trî,
t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn. S¶n xuÊt ®ãng vai trß quan träng
trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, trong ®ã ba vÊn ®Ò: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n
xuÊt nh thÕ nµo? s¶n xuÊt cho ai? ®Æt ra c¸c doanh nghiÖp trong suèt qu¸ tr×nh
ho¹t ®éng s¶n xuÊt, vèn, hµng ho¸ ho¹t ®éng hiÖu qu¶ hay kh«ng do qu¸
tr×nh s¶n xuÊt, lu th«ng tuÇn hoµn kh«ng. Vai trß s¶n xuÊt kinh doanh cña
c¸c doanh nghiÖp rÊt quan träng, nã t¹o ra mét c¬ së vËt chÊt cho chñ nghÜa x·
héi cho nªn ®ßi hái nhµ níc ph¶i cã sù qu¶n lý hîp lý t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó
doanh nghiÖp c¹nh tranh ®îc trªn thÞ trêng quèc tÕ. Khã kh¨n rÊt nhiÒu vµ ®ßi
hái ph¶i mét luËn ®Ó dÉn ®êng t¸c ®éng ch cùc thóc ®Èy n
xuÊt ph¸t triÓn, réng. §ã còng do em chän ®Ò tµi: Tr×nh bµy
thuyÕt tuÇn hoµn chu chuyÓn t b¶n. ý nghÜa thùc tiÔn rót ra khi
nghiªn cøu thuyÕt nµy ®èi víi viÖc qu¶n c¸c doanh nghiÖp cña níc ta
khi chuyÓn sang nÒn kinh thÞ trêng ®Þnh híng XHCN cho ®Ò ¸n Kinh
chÝnh trÞ.
1
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển TB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển TB - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển TB 9 10 706