Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Mar cho sp trà LEROS

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1436 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi Nãi §Çu
ThÕ giíi ®ang bíc vµo thêi k× mµ xu thÕ héi nhËp vµ toµn cÇu ®ang
diÔn ra ngµy cµng m¹nh mÏ trªn mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi.ThÕ giíi
trë nªn thèng nhÊt vµ nhá hÑp h¬n.Lµ c¬ héi tèt cho doanh nghiÖp ViÖt
Nam hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi.Nhng héi nhËp kh«ng cã nghÜa lµ
thñ tiªu c¹nh tranh mµ tr¸i l¹i c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t.C¹nh
tranh toµn cÇu còng cã hai mÆt cña nã mÆt tÝch cùc vµ mÆt tiªu cùc.T¸c
®éng cña c¹nh tranh toµn cÇu mang l¹i lîi Ých cho nh÷ng ngêi tiªu dïng
trªn kh¾p thÕ giíi:hµng ho¸ ®a d¹ng,gi¸ c¶ hîp lý vµ rÎ h¬n,s¶n phÈm cã
chÊt lîng cao,dÞch vô ch¨m sãc kh¸ch hµng tèt h¬n.MÆt tr¸i cña c¹nh
tranh toµn cÇu lµ t¸c ®éng cña nã lªn c¸c nhµ s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ dÞch
vô.C¹nh tranh toµn cÇu t¹o ra gi¸ trÞ cho ngêi sö dông nhng nã còng lµm
gi¶m sè lîng viÖc lµm.Khi mét c«ng ty ë bªn kia thÕ giíi ®a l¹i cho kh¸ch
hµng mét s¶n phÈm tèt h¬n víi gi¸ phï hîp h¬n th× c«ng ty nµy l¹i tíc
®o¹t tõ nhµ cung øng néi ®Þa mét kh¸ch.Trõ phi nhµ cung øng néi ®Þa cã
thÓ t¹o ra nh÷ng gi¸ trÞ míi vµ t×m kiÕm nh÷ng kh¸ch hµng míi,nÕu kh«ng
c«ng viÖc vµ kh¶ n¨ng cña nh©n c«ng c«ng ty néi ®Þa sÏ bÞ ®e do¹.ChÝnh
v× vËy mµ ngêi tiªu dïng ViÖt Nam sÏ ®îc tiÕp cËn víi nh÷ng s¶n phÈm
tiªn tiÕn cã chÊt lîng cao víi gi¸ c¹nh tranh vµ cã ®îc nhiÒu sù lùa chän
tho¶ m·n ®îc nhiÒu nhÊt nhu cÇu íc muèn cña m×nh.
HiÓu râ lîi Ých cña ngêi tiªu dïng khi c¸c c«ng ty níc ngoµi
th©m nhËp vµo thÞ trêng ViÖt Nam.Qua thêi gian t×m hiÓu vµ ®îc sù híng
dÉn cña Th.s NguyÔn Hoµi Long em xin ®îc nghiªn cøu ®Ò tµi:”Mét sè
gi¶i ph¸p Marketing cho s¶n phÈm trµ LEROS th©m nhËp vµo thÞ trêng ViÖt Nam”. Em xin c¸m ¬n thÇy NguyÔn Hoµi Long ®· gióp ®ì em
hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
Em hi väng sau khi s¶n phÈm trµ LEROS th©m nhËp thµnh
c«ng vµo thÞ trêng ViÖt Nam th× ngêi tiªu dïng ViÖt Nam sÏ ®îc hëng
nh÷ng lîi Ých tèt nhÊt tõ phÝa LEROS còng nh tõ phÝa ®èi thñ c¹nh tranh.

1

Trªn c¬ së nghiªn cøu vÒ s¶n phÈm LEROS ,nh÷ng thuËn lîi vµ
khã kh¨n cña s¶n phÈm khi th©m nhËp vµo thÞ trêng ViÖt Nam,so s¸nh
chiÕn lîc marketing mix cña s¶n phÈm so víi ®èi thñ c¹nh tranh kÕt hîp
nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ th©m nhËp vµ më réng thÞ trêng quèc tÕ ®Ò t¸i híng tíi môc ®Ých t×m ra c¸c gi¶i ph¸p marketing nh»m gióp cho s¶n phÈm
LEROS th©m nhËp thµnh c«ng vµo thÞ trêng ViÖt Nam.
VÒ néi dung ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn ®Ò tµi ®îc kÕt cÊu thµnh
3 phÇn
PhÇn1. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ th©m nhËp thÞ trêng quèc tÕ.
PhÇn 2. §¸nh gi¸ c¸c c¬ héi kinh doanh cña s¶n phÈm trµ LEROS
khi th©m nhËp vµo thÞ...
Lêi Nãi §Çu
ThÕ giíi ®ang bíc vµo thêi xu t héi nhËp toµnu ®ang
diÔn ra ngµy cµng m¹nh mÏ trªn mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi.ThÕ giíi
trë nªn thèng nhÊt nhá hÑp h¬n.Lµ héi tèt cho doanh nghiÖp ViÖt
Nam hoµ nhËp vµo nÒn kinh thÕ giíi.Nhng héi nhËp kh«ng nghÜa
thñ tiªu c¹nh tranh mµ tr¸i l¹i c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t.C¹nh
tranh toµn cÇu còng hai mÆt cña mÆt tÝch cùc mÆt tiªu cùc.T¸c
®éng cña c¹nh tranh toµn cÇu mang l¹i lîi Ých cho nh÷ng ngêi tiªu dïng
trªn kh¾p thÕ giíi:hµng ho¸ ®a d¹ng,gi¸ c¶ hîp lý vµ rÎ h¬n,s¶n phÈm cã
chÊt lîng cao,dÞch ch¨m sãc kh¸ch ng tèt h¬n.MÆt tr¸i cña c¹nh
tranh toµn cÇu lµ t¸c ®éng cña nã lªn c¸c nhµ s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ dÞch
vô.C¹nh tranh toµn cÇu t¹o ra gi¸ trÞ cho ngêi ng nhng còng lµm
gi¶m lîng viÖc lµm.Khi mét c«ng ty ë bªn kia thÕ giíi ®a l¹i cho kh¸ch
hµng mét s¶n phÈm tèt h¬n víi gi¸ phï hîp h¬n th× c«ng ty nµy l¹i tíc
®o¹t nhµ cung øng néi ®Þa mét kh¸ch.Trõ phi nhµ cung øng néi ®Þa
thÓ t¹o ra nh÷ng gi¸ trÞ míi vµ t×m kiÕm nh÷ng kh¸ch hµng míi,nÕu kh«ng
c«ng viÖc kh¶ n¨ng cña nh©n c«ng c«ng ty néi ®Þa ®e do¹.ChÝnh
vËy ngêi tiªu dïng ViÖt Nam ®îc tiÕp cËn víi nh÷ng s¶n phÈm
tiªn tiÕn chÊt lîng cao víi gi¸ c¹nh tranh ®îc nhiÒu lùa chän
tho¶ m·n ®îc nhiÒu nhÊt nhu cÇu íc muèn cña m×nh.
HiÓu lîi Ých cña ngêi tiªu dïng khi c¸c c«ng ty níc ngoµi
th©m nhËp vµo thÞ trêng ViÖt Nam.Qua thêi gian t×m hiÓu ®îc híng
dÉn cña Th.s NguyÔn Hoµi Long em xin ®îc nghiªn cøu ®Ò tµi:Mét
gi¶i ph¸p Marketing cho s¶n phÈm trµ LEROS th©m nhËp vµo thÞ tr-
êng ViÖt Nam”. Em xin c¸m ¬n thÇy NguyÔn Hoµi Long ®· gióp ®ì em
hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
Em hi väng sau khi s¶n phÈm trµ LEROS th©m nhËp thµnh
c«ng vµo thÞ trêng ViÖt Nam th× ngêi tiªu dïng ViÖt Nam ®îc hëng
nh÷ng lîi Ých tèt nhÊt tõ phÝa LEROS còng nh phÝa ®èi thñ c¹nh tranh.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Mar cho sp trà LEROS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Mar cho sp trà LEROS - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Mar cho sp trà LEROS 9 10 489