Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Mô hình cty tài chính trong tổng cty NN 

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 957 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc
Më ®Çu
I. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi

Thùc hiÖn quan ®iÓm chØ ®¹o cña §¶ng vÒ vÊn ®Ò ®æi míi doanh nghiÖp Nhµ
níc, ChÝnh phñ ®· ra c¸c quyÕt ®Þnh 90-91/1994/TTg thµnh lËp c¸c tæng C«ng ty
Nhµ níc trªn c¬ së s¾p xÕp l¹i c¸c tæng C«ng ty vµ liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp cò.
Trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o thùc hiÖn cña m×nh, ChÝnh phñ lu«n lu ý ®Õn viÖc kiÖn toµn
tæ chøc bé m¸y cña c¸c Tæng C«ng ty trong ®ã rÊt lu ý ®Õn c¸c C«ng ty tµi chÝnh.
Tõ c¸c quyÕt ®Þnh 90 vµ 91/TTg, NghÞ ®Þnh 39/1995/CP ChÝnh phñ ®· cho
phÐp thµnh lËp c¸c C«ng ty Tµi chÝnh t¹i c¸c Tæng C«ng ty cã ®ñ ®iÒu kiÖn nh»m
t×m kiÕm kh¬i th«ng c¸c nguån vèn néi bé, thu hót vèn tõ bªn ngoµi, qu¶n lý vµ
n©ng cao viÖc sö dông vèn cña toµn bé c¸c Tæng C«ng ty.
Cho ®Õn nay ®· cã 5 C«ng ty tµi chÝnh nh thÕ ®îc thµnh lËp lµ C«ng ty Tµi
chÝnh dÇu khÝ, Bu ®iÖn, C«ng nghiÖp tµu thñy, DÖt may vµ Cao su. Tuy nhiªn nh×n
chung cho ®Õn nay, chóng ®Òu cã quy m« nhá, cha ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu ®Æt
ra, v× thÕ ph¶i cã ®Þnh híng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn chóng nh»m khai th¸c tèt h¬n
nguån lùc s½n cã cña c¸c Tæng C«ng ty, b¶n th©n C«ng ty Tµi chÝnh vµ nh÷ng vÊn
®Ò kh¸c. ViÖc lµm nµy cã tÝnh chÊt chiÕn lîc l©u dµi, lµ mét biÖn ph¸p rÊt quan träng
®Ó tiÕn ®Õn nh÷ng h×nh thøc s¶n xuÊt lín. §ã lµ ®iÒu quan t©m cña toµn x· héi, nhÊt
lµ ®èi víi chÝnh phñ vµ b¶n th©n c¸c Tæng C«ng ty.
Nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc trªn ®· lµ ®iÓm xuÊt ph¸t ®Ó t«i chän ®Ò tµi "Gi¶i
ph¸p hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn m« h×nh C«ng ty Tµi chÝnh trong Tæng C«ng ty
Nhµ níc ë ViÖt Nam”
II. Môc ®Ých cña ®Ò tµi:

- Nh×n nhËn ®îc mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ C«ng ty Tµi chÝnh còng nh vÒ m«
h×nh c«ng ty tµi chÝnh trong tËp ®oµn kinh tÕ.
- §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c C«ng ty Tµi chÝnh trong c¸c Tæng
C«ng ty Nhµ níc trong thêi gian qua vµ rót ra nh÷ng bµi häc bíc ®Çu.
- Nªu lªn mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ c¬ b¶n ®Ó hoµn thiÖn m« h×nh.
III. Ph¹m vi cña ®Ò tµi:

§©y lµ mét néi dung lín vÒ vÊn ®Ò nh: Hoµn thiÖn ph¸t triÓn vÒ c¬ cÊu tæ
chøc, nghiÖp vô, c¬ chÕ ho¹t ®éng. Nhng vÊn ®Ò nµy nÕu xem xÐt kü th× ®Òu cã thÓ
trë thµnh nh÷ng vÊn®Ò lín cÇn nghiªn cøu s©u. V× thÕ trong ph¹m vi ®Ò tµi chØ ®Ò

1

§Ò ¸n m«n häc
cËp chñ yÕu ®Õn vÊn ®Ò ho¹t ®éng nghiÖp vô, vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c liªn quan chØ ®Ò
cËp ë møc ®é thÊp h¬n.
IV. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu:

Ph¬ng ph¸p ®îc sö dông ë ®©y bao gåm ph¬ng ph¸p luËn chung cho mäi
khoa häc: Duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö, kÕt hîp víi mét sè ph¬ng ph¸p
kh¸c nh: ph©n tÝch, tæng hîp, thèng kª.
V. KÕt cÊu néi dung:

XuÊt ph¸t tõ ...
§Ò ¸n m«n häc
Më ®Çu
I. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
Thùc hiÖn quan ®iÓm chØ ®¹o cña §¶ng vÒ vÊn ®Ò ®æi míi doanh nghiÖp N
níc, ChÝnh p ®· ra c¸c quyÕt ®Þnh 90-91/1994/TTg thµnh lËp c¸c tæng C«ng ty
Nhµ níc trªn s¾p xÕp i c¸c tæng C«ng ty liªn hiÖp c¸c nghiÖp cò.
Trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o thùc hiÖn cña m×nh, ChÝnh phñ lu«n lu ý ®Õn viÖc kiÖn toµn
tæ chøc bé m¸y cña c¸c Tæng C«ng ty trong ®ã rÊt lu ý ®Õn c¸c C«ng ty tµi chÝnh.
c¸c quyÕt ®Þnh 90 91/TTg, NghÞ ®Þnh 39/1995/CP ChÝnh phñ ®· cho
phÐp thµnh lËp c¸c C«ng ty Tµi chÝnh i c¸c Tæng C«ng ty ®ñ ®iÒu kiÖn nh»m
t×m kiÕm kh¬i th«ng c¸c nguån vèn néi bé, thu hót vèn bªn ngoµi, qu¶n vµ
n©ng cao viÖc sö dông vèn cña toµn bé c¸c Tæng C«ng ty.
Cho ®Õn nay ®· 5 C«ng ty tµi chÝnh nh thÕ ®îc thµnh lËp lµ C«ng ty i
chÝnh dÇu khÝ, Bu ®iÖn, C«ng nghiÖp tµu thñy, DÖt may Cao su. Tuy nhiªn nh×n
chung cho ®Õn nay, chóng ®Òu quy nhá, cha ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu ®Æt
ra, thÕ ph¶i ®Þnh híng ph¸t triÓn hoµn thiÖn chóng nh»m khai th¸c tèt h¬n
nguån lùc s½n cña c¸c Tæng C«ng ty, b¶n th©n C«ng ty Tµi chÝnh nh÷ng vÊn
®Ò kh¸c. ViÖc lµm nµy cã tÝnh chÊt chiÕn lîc l©u dµi, lµ mét biÖn ph¸p rÊt quan träng
®Ó tiÕn ®Õn nh÷ng h×nh thøc s¶n xuÊt lín. §ã ®iÒu quan t©m cña toµn héi, nhÊt
lµ ®èi víi chÝnh phñ vµ b¶n th©n c¸c Tæng C«ng ty.
Nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc trªn ®· ®iÓm xuÊt ph¸t ®Ó t«i chän ®Ò tµi "Gi¶i
ph¸p hoµn thiÖn ph¸t triÓn h×nh C«ng ty Tµi chÝnh trong Tæng C«ng ty
Nhµ níc ë ViÖt Nam
II. Môc ®Ých cña ®Ò tµi:
- Nh×n nhËn ®îc mét vÊn ®Ò luËn C«ng ty Tµi chÝnh còng nh
h×nh c«ng ty tµi chÝnh trong tËp ®oµn kinh tÕ.
- §¸nh g thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c C«ng ty Tµi chÝnh trong c¸c Tæng
C«ng ty Nhµ níc trong thêi gian qua vµ rót ra nh÷ng bµi häc bíc ®Çu.
- Nªu lªn mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ c¬ b¶n ®Ó hoµn thiÖn m« h×nh.
III. Ph¹m vi cña ®Ò tµi:
§©y lµ mét néi dung lín vÒ n ®Ò nh: Hoµn thiÖn ph¸t triÓn cÊu
chøc, nghiÖp vô, chÕ ho¹t ®éng. Nhng vÊn ®Ò nµy nÕu xem xÐt th× ®Òu thÓ
trë thµnh nh÷ng vÊn®Ò lín cÇn nghiªn cøu s©u. thÕ trong ph¹m vi ®Ò tµi chØ ®Ò
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Mô hình cty tài chính trong tổng cty NN  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Mô hình cty tài chính trong tổng cty NN  - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Mô hình cty tài chính trong tổng cty NN  9 10 375