Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Mô hình tổng cty NN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1117 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Æt vÊn ®Ò

§¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®· ®Ò ra ®êng lèi ®æi míi kinh tÕ theo
híng ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN. Theo ®ã, chóng ta
khuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. §Æc
biÖt kinh tÕ Nhµ níc mµ nßng cèt lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc (DNNN), ph¶i
®ñ m¹nh ®Ó gi÷ vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ.
Søc m¹nh cña DNNN kh«ng chØ thÓ thÓ hiÖn ë quyÒn lùc hµnh chÝnh cña
Nhµ níc mµ cßn ë søc m¹nh kinh doanh thùc sù cña doanh nghiÖp. ThÝ ®iÓm
thµnh lËp c¸c Tæng c«ng ty Nhµ níc theo híng h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c
tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh lµ mét chñ tr¬ng ®óng ®¾n cña Nhµ níc ta nh»m tæ
chøc l¹i khu vùc kinh tÕ Nhµ níc, t¹o nÒn t¶ng cho sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn
kinh tÕ ®Êt níc. Thùc tÕ ho¹t ®éng cña c¸c Tæng c«ng ty Nhµ níc trong nh÷ng
n¨m qua ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu rÊt ®¸ng khÝch lÖ, ngµy cµng kh¼ng ®Þnh
®îc vai trß chñ ®¹o cña DNNN trong nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn vÒ m« h×nh tæ
chøc Tæng c«ng ty Nhµ níc vÉn cßn nhiÒu vÊn ®Ò ph¶i bµn. §Ó n©ng cao søc
c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty, tiÕn tíi x©y dùng mét sè
Tæng c«ng ty ®¹t ®îc c¸c yªu cÇu c¬ b¶n cña mét tËp ®oµn kinh tÕ, cÇn ph¶i
tæng kÕt, ®¸nh gi¸ l¹i mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña m« h×nh Tæng c«ng ty, tõ ®ã cã
biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch t¨ng cêng, cñng cè, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña
Tæng c«ng ty, lùa chän c¸c Tæng c«ng ty Nhµ níc quan träng, ho¹t ®éng cã
hiÖu qu¶, cã kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn ®Ó x©y dùng thµnh lËp ®oµn kinh tÕ m¹nh.
Trong bµi viÕt nµy em xin ®Ò cËp ®Õn mét sè ph¬ng híng, biÖn ph¸p nh»m gi¶i
quyÕt vÊn ®Ò trªn.

1

Néi dung

I. Sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng c¸c Tæng c«ng ty thùc sù trë
thµnh c¸c tËp ®oµn kinh tÕ lín m¹nh.

1. C¸c Tæng c«ng ty Nhµ níc cã quy m« lín (Tæng c«ng ty 91,90) lµ
c«ng cô quan träng ®Ó Nhµ níc ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ theo ®Þnh híng x·
héi chñ nghÜa.
Trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn,
§¶ng vµ Nhµ níc lu«n nhËn thøc râ sù cÇn thiÕt ph¶i cã mét khu vùc kinh tÕ
Nhµ níc ®ñ m¹nh, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ®Ó gi÷ v÷ng vai trß ®iÒu tiÕt nÒn kinh
tÕ, t¹o chç dùa vËt chÊt cho Nhµ níc trùc tiÕp ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ. Mét
hÖ thèng c¸c DNNN ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ lµ mét t¸c nh©n quan träng ®Ó Nhµ
níc lµm ®èi tîng víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c trong viÖc k×m chÕ nh÷ng sù
ph¸t triÓn mÊt c©n ®èi cña nÒn kinh tÕ do c¸c thµnh phÇn kinh tÕ t nh©n g©y ra
(do ch¹y theo lîi nhuËn ®¬n thuÇn), k×m chÕ sù lòng ®o¹n cña c¸c thµnh phÇn
k...
§Æt vÊn ®Ò
§¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®· ®Ò ra ®êng lèi ®æi míi kinh tÕ theo
híng ph¸t triÓn mét nÒn kinh hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo chÕ thÞ tr-
êng qu¶n cña Nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN. Theo ®ã, chóng ta
khuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn m¹nh cña tÊt c c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. §Æc
biÖt kinh Nhµ níc nßng cèt c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc (DNNN), ph¶i
®ñ m¹nh ®Ó gi÷ vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ.
Søc m¹nh cña DNNN kh«ng chØ thÓ thÓ hiÖn ë quyÒn lùc hµnh chÝnh cña
Nhµ níc cßn ë søc m¹nh kinh doanh thùc sù cña doanh nghiÖp. ThÝ ®iÓm
thµnh lËp c¸c Tæng c«ng ty Nhµ níc theo híng h×nh thµnh ph¸t triÓn c¸c
tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh mét chñ tr¬ng ®óng ®¾n cña Nhµ níc ta nh»m
chøc l¹i khu vùc kinh Nhµ níc, t¹o nÒn t¶ng cho æn ®Þnh ph¸t triÓn
kinh tÕ ®Êt níc. Thùc tÕ ho¹t ®éng cña c¸c Tæng c«ng ty Nhµ níc trong nh÷ng
n¨m qua ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu rÊt ®¸ng khÝch lÖ, ngµy cµng kh¼ng ®Þnh
®îc vai trß chñ ®¹o cña DNNN trong nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn vÒ m« h×nh tæ
chøc Tæng c«ng ty Nhµ níc vÉn cßn nhiÒu vÊn ®Ò ph¶i bµn. §Ó n©ng cao søc
c¹nh tranh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty, tiÕn tíi x©y dùng mét sè
Tæng c«ng ty ®¹t ®îc c¸c yªu cÇu b¶n cña t tËp ®oµn kinh tÕ, cÇn ph¶i
tæng kÕt, ®¸nh gi¸ l¹i mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña h×nh Tæng c«ng ty, ®ã
biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch t¨ng cêng, cñng cè, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña
Tæng c«ng ty, lùa chän c¸c Tæng c«ng ty Nhµ níc quan träng, ho¹t ®éng cã
hiÖu qu¶, kh¶ n¨ng ®iÒu kiÖn ®Ó x©y dùng thµnh lËp ®oµn kinh m¹nh.
Trong bµi viÕt nµy em xin ®Ò cËp ®Õn mét sè ph¬ng híng, biÖn ph¸p nh»m gi¶i
quyÕt vÊn ®Ò trªn.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Mô hình tổng cty NN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Mô hình tổng cty NN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Mô hình tổng cty NN 9 10 350