Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Mở rộng KTĐN (kinh tế đối ngoại)

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1088 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Tríc lµn sãng toµn cÇu hãa vµ khu vùc hãa ®ang diÔn ra ngµy cµng m¹nh mÏ,
mçi quèc gia cÇn ph¶i tÝch cùc vµ chñ ®éng tham gia héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ
giíi ®Ó t¹o dùng mét vÞ trÝ thuËn lîi trong qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ
vµ trao ®æi th¬ng m¹i quèc tÕ. Xu híng toµn cÇu hãa vµ héi nhËp kinh tÕ kh«ng
ngõng më réng víi søc lan táa nhanh chãng ®· lµm thay ®æi chiÕn lîc ph¸t triÓn
cña kinh tÕ ®èi ngoµi, ®a chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i ë níc ta trë thµnh
mét bé phËn cña kinh tÕ quèc tÕ.
Kinh tÕ ®èi ngo¹i (viÕt t¾t lµ KT§N) bao gåm sù hîp t¸c trong lÜnh vùc s¶n
xuÊt; hîp t¸c quèc tÕ vÒ kinh tÕ vµ khoa häc c«ng nghÖ; ngo¹i th¬ng; ®Çu t quèc
tÕ; c¸c dÞch vô thu ngo¹i tÖ kh¸c...KT§N tham gia cã hiÖu qu¶ vµo ph©n c«ng lao
®éng quèc tÕ vµ trao ®æi th¬ng m¹i quèc tÕ, sö dông hîp lÝ c¸c nguån tµi nguyªn,
t¹o thªm viÖc lµm míi, t¨ng thªm c¸c nguån thu ngo¹i tÖ. KT§N lµ yÕu tè tÝch
cùc hç trî cho sù ph¸t triÓn cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Th«ng qua sù hîp
t¸c kinh tÕ quèc tÕ, chiÕn lîc ph¸t triÓn KT§N tËn dông lîi thÕ so s¸nh cña quèc
gia nh»m tËp trung x©y dùng c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän, thóc ®Èy c¸c nh©n tè
t¨ng trëng theo c¶ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. Nh vËy, viÖc nghiªn cøu KT§N cã ý
nghÜa quan träng c¶ vÒ lý luËn vµ ph¬ng ph¸p luËn, t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng
qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña chiÕn lîc KT§N.
Ngµy nay, toµn cÇu hãa vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®· trë thµnh mét xu thÕ
ph¸t triÓn tÊt yÕu cña lÞch sö. ChÝnh v× vËy, chiÕn lîc KT§N cÇn ®îc më réng vµ
n©ng cao theo híng t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ chñ ®éng héi nhËp víi nÒn kinh
tÕ trong khu vùc vµ nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Thùc tiÕn lÞch sö cã thÓ chøng minh,
nhiÒu quèc gia ®· ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ trong níc thµnh c«ng th«ng qua chiÕn lîc KT§N, tËn dông c¸c ®iÒu kiÖn hîp t¸c quèc tÕ vµ khai th¸c tèt c¸c nguån lùc
ë bªn ngoµi. Ch¼ng h¹n, Anh, Ph¸p, BØ, T©y Ban Nha... ®· tËn dông u thÕ ®êng

1

biÓn ®Ó t¨ng cêng trao ®æi bu«n b¸n víi níc ngoµi nh»m môc tiªu më réng thÞ trêng, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Ngîc l¹i chÝnh s¸ch ®ãng cöa nÒn kinh tÕ, bÕ quan
táa c¶ng cã thÓ dÉn ®Õn sù tôt hËu rÊt xa so víi c¸c níc kh¸c.
NÒn kinh tÕ ViÖt Nam, víi xuÊt ph¸t ®iÓm lµ mét nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu, c¬
së h¹ tÇng thÊp kÐm, do ®ã kh«ng thÓ ph¸t triÓn nÕu kh«ng cã chiÕn lîc KT§N
hîp lý, chñ ®éng héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ.
NhËn ra tÇm quan träng cña KT§N, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· cã chñ tr¬ng “®a
d¹ng hãa, ®a ph¬ng hãa” c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ, nªu râ quan...
Lêi më ®Çu
Tríc lµn sãng toµn cÇu hãa khu vùc hãa ®ang diÔn ra ngµy cµng m¹nh mÏ,
mçi quèc gia cÇn ph¶i tÝch cùc vµ chñ ®éng tham gia héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ
giíi ®Ó t¹o dùng mét trÝ thuËn lîi trong qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng quèc
trao ®æi th¬ng m¹i quèc tÕ. Xu híng toµn cÇu hãa héi nhËp kinh kh«ng
ngõng réng víi søc lan táa nhanh chãng ®· lµm thay ®æi chiÕn lîc ph¸t triÓn
cña kinh ®èi ngoµi, ®a chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh ®èi ngo¹i ë níc ta tthµnh
mét bé phËn cña kinh tÕ quèc tÕ.
Kinh tÕ ®èi ngo¹i (viÕt t¾t KT§N) bao gåm hîp t¸c trong lÜnh vùc s¶n
xuÊt; hîp t¸c quèc kinh tÕ khoa häc c«ng nghÖ; ngo¹i th¬ng; ®Çu t quèc
tÕ; c¸c dÞch vô thu ngo¹i tÖ kh¸c...KT§N tham gia cã hiÖu qu¶ vµo ph©n c«ng lao
®éng quèc tÕ vµ trao ®æi th¬ng m¹i quèc tÕ, sö dông hîp lÝ c¸c nguån tµi nguyªn,
t¹o thªm viÖc lµm míi, t¨ng thªm c¸c nguån thu ngo¹i tÖ. KT§N yÕu tÝch
cùc trî cho ph¸t triÓn cña toµn nÒn kinh quèc d©n. Th«ng qua hîp
t¸c kinh tÕ quèc tÕ, chiÕn lîc ph¸t triÓn KT§N tËn dông lîi thÕ so s¸nh cña quèc
gia nh»m tËp trung x©y dùng c¸c ngµnh kinh mòi nhän, thóc ®Èy c¸c nh©n
t¨ng trëng theo chiÒu réng chiÒu s©u. Nh vËy, viÖc nghiªn cøu KT§N ý
nghÜa quan träng lý luËn ph¬ng ph¸p luËn, t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng
qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña chiÕn lîc KT§N.
Ngµy nay, toµn cÇu hãa héi nhËp kinh tÕ quèc ®· trë thµnh mét xu thÕ
ph¸t triÓn tÊt yÕu cña lÞch sö. ChÝnh vËy, chiÕn lîc KT§N cÇn ®îcréng
n©ng cao theo híng t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh chñ ®éng héi nhËp víi nÒn kinh
trong khu vùc nÒn kinh thÕ giíi. Thùc tiÕn lÞch sö thÓ chøng minh,
nhiÒu quèc gia ®· ph¸t triÓn nÒn kinh trong níc thµnh c«ng th«ng qua chiÕn l-
îc KT§N, tËn dông c¸c ®iÒu kiÖn hîp t¸c quèc khai th¸c tèt c¸c nguån lùc
ë bªn ngoµi. Ch¼ng h¹n, Anh, Ph¸p, BØ, T©y Ban Nha... ®· tËn dông u t ®êng
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Mở rộng KTĐN (kinh tế đối ngoại) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Mở rộng KTĐN (kinh tế đối ngoại) - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Mở rộng KTĐN (kinh tế đối ngoại) 9 10 498