Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Môi trường du lịch tại Chùa Hương

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1328 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc
Lêi më ®Çu

1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò ¸n.
Bíc vµo thÕ kû 21 - kû nguyªn cña sù ph¸t triÓn; ngµnh du lÞch thÕ giíi
nãi chung vµ du lÞch ViÖt Nam nãi riªng ®ang ®øng tríc nhiÒu thêi c¬ vµ
th¸ch thøc míi. §Ó cã thÓ ®¸p øng vµ b¾t kÞp ®îc víi nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®Æt ra
tríc m¾t cÇn cã nhiÒu sù ®æi míi vÒ c¶ chÊt vµ lîng, trong ®ã vÊn ®Ò m«i trêng
lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn l©u dµi cña ngµnh nµy. Thêi
gian gÇn ®©y ®iÓm du lÞch chïa H¬ng (thuéc ®Þa phËn huyÖn Mü §øc - tØnh
Hµ T©y) ®ang thu hót kh¸ nhiÒu sù quan t©m, chó ý cña c¸c ban ngµnh chøc
n¨ng. N¬i ®©y kh«ng chØ næi tiÕng bëi nh÷ng danh th¾ng, nh÷ng chïa, nh÷ng
®éng mµ cßn cã nh÷ng vÊn ®Ò ®ang g©y nhøc nhèi vµ x«n xao d luËn ®ã lµ c¸c
tÖ n¹n x· héi vµ ®Æc biÖt lµ sù suy tho¸i m«i trêng (§©y lµ vÊn ®Ò ®îc ®Ò cËp
chÝnh trong néi dung cña ®Ò ¸n). Tríc ®©y cã rÊt nhiÒu tµi liÖu ®· ®Ò cËp ®Õn
thùc tr¹ng m«i trêng ë ®©y nhng hÇu hÕt ®Òu cha s©u s¾c vµ ph¶n ¸nh ®óng
thùc tr¹ng ®ã hoÆc nÕu kh«ng th× cha hoÆc cã rÊt Ýt giai ph¸p mang tÝnh kh¶
thi cã thÓ thùc hiÖn ®îc nh»m c¶i t¹o vµ thay ®æi m«i trêng ë ®©y. Do ®ã viÖc
nghiªn cøu s©u s¾c, ®Çy ®ñ vÒ thùc tr¹ng, nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò m«i trêng
t¹i ®©y ®ang lµ vÊn ®Ò hÕt søc cÊp b¸ch kh«ng chØ mang ý nghÜa khu vùc vµ
réng h¬n lµ cã ý nghÜa ë cÊp quèc gia, quèc tÕ. §ång thêi qua sù nghiªn cøu
®ã cã thÓ ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp nh»m dÇn thay ®æi, c¶i thiÖn vµ
kh¾c phôc t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i trêng t¹i ®©y, nh»m gãp phÇn duy tr× vµ t«n
t¹o th¾ng c¶nh næi tiÕng cña quèc gia phôc vô cho nhu cÇu th¨m quan, gi¶i trÝ
cña du kh¸ch còng nh mang l¹i nh÷ng nguån lîi cho ®Êt níc. ChÝnh v× vËy víi
t©m huyÕt cña m×nh, ngêi viÕt ®· chän ®Ò tµi: "M«i trêng du lÞch t¹i chïa H¬ng - thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p" lµm ®Ò ¸n nghiªn cøu cña m×nh vµ hy väng
qua ®ã cã thÓ gãp mét phÇn c«ng søc trong viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy gi¸ trÞ v¨n
ho¸ cña d©n téc còng nh cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch trong t¬ng lai.

Ph¹m H÷u TuyÕn

1

Líp Du lÞch 43B

§Ò ¸n m«n häc
2. Môc ®Ých cña ®Ò ¸n
Cho thÊy thùc tr¹ng hÕt søc cÊp b¸ch vÒ vÊn ®Ò m«i trêng t¹i ®©y ®ång
thêi ®Ò ra c¸c ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p mang tÝnh kh¶ thi cã thÓ lµm thay ®æi
thùc tr¹ng ®ã.
3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò ¸n.
§Ò ¸n tËp trung nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¶nh quan t¹i
®©y víi träng t©m lµ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn m«i trêng: « nhiÔm níc,
kh«ng khÝ, vÊn ®Ò r¸c th¶i… víi nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o tõ nh÷ng n¨m 90
®Õn nay vµ chñ yÕu mang tÝnh chÊt vÒ mÆt ®Þnh tÝnh.
4. KÕ...
§Ò ¸n m«n häc
Lêi më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò ¸n.
Bíc vµo tkû 21 - nguyªn cña ph¸t triÓn; ngµnh du lÞch thÕ giíi
nãi chung du lÞch ViÖt Nam nãi riªng ®ang ®øng tríc nhiÒu thêi
th¸ch thøc míi. §Ó cã thÓ ®¸p øng vµ b¾t kÞp ®îc víi nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®Æt ra
tríc m¾t cÇn cã nhiÒu sù ®æi míi vÒ c¶ chÊt vµ lîng, trong ®ã vÊn ®Ò m«i trêng
lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn l©u dµi cña ngµnh nµy. Thêi
gian gÇn ®©y ®iÓm du lÞch chïa H¬ng (thuéc ®Þa phËn huyÖn §øc - tØnh
T©y) ®ang thu hót kh¸ nhiÒu quan t©m, chó ý cña c¸c ban ngµnh chøc
n¨ng. N¬i ®©y kh«ng chØ næi tiÕng bëi nh÷ng danh th¾ng, nh÷ng chïa, nh÷ng
®éng mµ cßn cã nh÷ng vÊn ®Ò ®ang g©y nhøc nhèi vµ x«n xao d luËn ®ã lµ c¸c
n¹n héi ®Æc biÖt suy tho¸i m«i trêng (§©y vÊn ®Ò ®îc ®Ò cËp
chÝnh trong néi dung cña ®Ò ¸n). Tríc ®©y rÊt nhiÒu tµi liÖu ®· ®Ò cËp ®Õn
thùc tr¹ng m«i trêng ë ®©y nhng hÇu hÕt ®Òu cha s©u s¾c ph¶n ¸nh ®óng
thùc tr¹ng ®ã hoÆc nÕu kh«ng th× cha hoÆc rÊt Ýt giai ph¸p mang tÝnh kh¶
thi thÓ thùc hiÖn ®îc nh»m c¶i t¹o thay ®æi m«i trêng ë ®©y. Do ®ã viÖc
nghiªn cøu s©u s¾c, ®Çy ®ñ thùc tr¹ng, nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò m«i trêng
t¹i ®©y ®ang vÊn ®Ò hÕt søc cÊp b¸ch kh«ng chØ mang ý nghÜa khu vùc
réng h¬n ý nghÜa ë cÊp quèc gia, quèc tÕ. §ång thêi qua nghiªn cøu
®ã thÓ ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp nh»m dÇn thay ®æi, c¶i thiÖn
kh¾c phôc t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i trêng t¹i ®©y, nh»m gãp phÇn duy tr× t«n
t¹o th¾ng c¶nh næi tiÕng cña quèc gia phôc cho nhu cÇu th¨m quan, gi¶i trÝ
cña du kh¸ch còng nh mang l¹i nh÷ng nguån lîi cho ®Êt níc. ChÝnh v× vËy víi
t©m huyÕt cña m×nh, ngêi viÕt ®· chän ®Ò tµi: "M«i trêng du lÞch t¹i chïa H-
¬ng - thùc tr¹ng gi¶i ph¸p" lµm ®Ò ¸n nghiªn cøu cña m×nh hy väng
qua ®ã cã thÓ gãp mét phÇn c«ng søc trong viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy gi¸ trÞ v¨n
ho¸ cña d©n téc còng nh cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch trong t¬ng lai.
Ph¹m H÷u TuyÕn Líp Du lÞch 43B
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Môi trường du lịch tại Chùa Hương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Môi trường du lịch tại Chùa Hương - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Môi trường du lịch tại Chùa Hương 9 10 365