Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao chất lượng hàng hoá

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1045 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
NhiÒu n¨m ®· ®i qua sau chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø hai, b¶n ®å ®Þa lý
kinh tÕ, chÝnh trÞ thÕ giíi ®· ®îc ph©n bè l¹i. Sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña tõng
quèc gia ®· ®îc thêi gian kh¼ng ®Þnh nh gi¸ trÞ chung cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn
nh©n lo¹i. Mét trong nh÷ng níc thµnh c«ng trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi ph¶i kÓ ®Õn NhËt B¶n vµ c¸c níc NICs, Ch©u ¸... tÊt nhiªn
kh«ng thÓ dùa vµo mét vµi khÝa c¹nh kinh tÕ x· héi ®Ó ®Þnh gi¸ sù ph¸t triÓn,
song nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoa häc thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ c¸c
nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ®Òu kh¼ng ®Þnh ®îc mÊu chèt ë chç c¸c níc ®Òu ph¸t
triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ më réng giao lu quèc tÕ. Qu¸ tr×nh khu vùc ho¸ vµ
toµn cÇu ho¸ trong quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ kh«ng cßn lµ xu híng mµ ®· trë thµnh
quy luËt kh¸ch quan. Tuy nhiªn ®Ó thóc ®Èy nhanh chãng qu¸ tr×nh héi nhËp phô
thuéc Ýt nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cô thÓ cña mçi níc trong ®ã viÖc ho¹ch
®Þnh chÝnh s¸ch ®óng ®¾n vµ c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn cã vai trß ®Æc biÖt quan
träng.
ViÖt Nam lµ mét níc ®ang trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, ph¸t
triÓn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i nãi chung, thóc ®Èy xuÊt khÈu nãi riªng ®îc coi lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng hµng ®Çu trong chiÕn lîc ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi. Thóc ®Èy xuÊt khÈu nh»m khai th¸c lîi thÕ cña ®Êt níc thùc
hiÖn qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ trong ph¹m vi khu vùc còng nh quèc tÕ ®ång thêi
ph¸t triÓn nguån thu ngo¹i tÖ phôc vô cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i
ho¸. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, xuÊt khÈu cña ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ nhÊt
®Þnh, ch¼ng h¹n nh trong viÖc chuyÓn híng vµ më réng thÞ trêng, trao quyÒn tù
chñ cho c¸c doanh nghiÖp thay ®æi c¬ cÊu mÆt hµng ngµy cµng phï hîp víi yªu
cÇu cña thÞ trêng. Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè ®iÓm cÇn lu ý ®ã lµ viÖc c¬ cÊu hµng
xuÊt khÈu vÉn chñ yÕu lµ s¶n phÈm th« vµ s¬ chÕ, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng
ViÖt Nam trªn thÞ trêng thÕ giíi cßn rÊt h¹n chÕ, chñ yÕu lµ do tiªu chuÈn vµ gi¸
thµnh cña nhiÒu mÆt hµng cha ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ.
Do ®ã cÇn ph¶i cã mét hÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch thóc ®Èy xuÊt khÈu, gi¶m
thiÓu nh÷ng h¹n chÕ trªn. Chuyªn ®Ò: “Trong xu thÕ héi nhËp cña thÞ trêng
hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam (doanh nghiÖp cña b¹n) ph¶i lµm
nh÷ng g× ®Ó n©ng cao chÊt lîng hµng ho¸ vµ b¾t kÞp thÞ trêng” ë ViÖt Nam lµ
tªn ®Ò ¸n m«n häc th¬ng m¹i híng tíi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.

Ch¬ng i. Sù cÇn thiÕt ph¶i thùc thi chiÕn lîc híng vÒ
xuÊt khÈu
C¸c nhµ kinh tÕ häc hiÖn ®¹i ®· chØ ra r»ng : cã hai ph¬...
Lêi më ®Çu
NhiÒu n¨m ®· ®i qua sau chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø hai, b¶n ®å ®Þa
kinh tÕ, chÝnh trÞ tgiíi ®· ®îc ph©n bè l¹i. Sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña tõng
quèc gia ®· ®îc thêi gian kh¼ng ®Þnh nh gi¸ trÞ chung cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn
nh©n lo¹i. Mét trong nh÷ng níc thµnh c«ng trong c«ng cuéc x©y dùng ph¸t
triÓn kinh x· héi phi ®Õn NhËt B¶n vµ c¸c níc NICs, Ch©u ¸... tÊt nhiªn
kh«ng thÓ dùa vµo mét vµi khÝa c¹nh kinh héi ®Ó ®Þnh gi¸ ph¸t triÓn,
song nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoa häc thÕ giíi, ®Æc biÖt c¸c
nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ®Òu kh¼ng ®Þnh ®îc mÊu chèt ë chç c¸c níc ®Òu ph¸t
triÓn nÒn kinht trêng vµréng giao lu quèc tÕ. Qu¸ tr×nh khu vùc ho¸ vµ
toµn cÇu ho¸ trong quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ kh«ng cßn lµ xu híng mµ ®· trë thµnh
quy luËt kh¸ch quan. Tuy nhiªn ®Ó thóc ®Èy nhanh chãng qu¸ tr×nh héi nhËp p
thuéc Ýt nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh t cña mçi níc trong ®ã viÖc ho¹ch
®Þnh chÝnh s¸ch ®óng ®¾n c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn vai trß ®Æc biÖt quan
träng.
ViÖt Nam lµ mét níc ®ang trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, ph¸t
triÓn c¸c ho¹t ®éng kinh®èi ngo¹i nãi chung, thóc ®Èy xuÊt khÈu nãi riªng ®-
îc coi mét trong nh÷ng néi dung quan träng hµng ®Çu trong chiÕn lîc ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi. Thóc ®Èy xuÊt khÈu nh»m khai th¸c lîi thÕ cña ®Êt níc thùc
hiÖn qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ trong ph¹m vi khu vùc còng nh quèc tÕ ®ång thêi
ph¸t triÓn nguån thu ngo¹i phôc cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i
ho¸. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, xuÊt khÈu cña ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ nhÊt
®Þnh, ch¼ng h¹n nh trong viÖc chuyÓn híng më réng t trêng, trao quyÒn
chñ cho c¸c doanh nghiÖp thay ®æi cÊu mÆt hµng ngµy cµng phï hîp víi yªu
cÇu cña thÞ trêng. Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè ®iÓm cÇn lu ý ®ã lµ viÖc c¬ cÊu hµng
xuÊt khÈu vÉn chñ yÕu lµ s¶n phÈm th« vµchÕ, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng
ViÖt Nam trªn thÞ trêng thÕ giíi cßn rÊt h¹n chÕ, chñ yÕu lµ do tiªu chuÈn gi¸
thµnh cña nhiÒu mÆt hµng cha ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ.
Do ®ã cÇn ph¶i cã métthèng c¸c chÝnh s¸ch thóc ®Èy xuÊt khÈu, gi¶m
thiÓu nh÷ng h¹n chÕ trªn. Chuyªn ®Ò: Trong xu thÕ héi nhËp cña thÞ trêng
hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam (doanh nghiÖp cña b¹n) ph¶i lµm
nh÷ng ®Ó n©ng cao chÊt lîng hµng ho¸ vµ b¾t kÞp t trêng ë ViÖt Nam
tªn ®Ò ¸n m«n häc th¬ng m¹i híng tíi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao chất lượng hàng hoá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao chất lượng hàng hoá - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao chất lượng hàng hoá 9 10 763