Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao hiệu quả hoạt động của đại lý bảo hiểm nhân thọ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n chuyªn ngµnh B¶o HiÓm
Lêi Nãi §Çu
NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang cã mét bíc ph¸t triÓn kh¸ cao vµ æn ®Þnh so víi
c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. §Ó ®¹t ®îc thµnh qu¶ ®ã cã sù ®ãng
gãp cña tÊt c¶ c¸c ngµnh,thµnh phÇn kinh tÕ,trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn dÞch vô B¶o
HiÓm-ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¶ vÒ chiÒu s©u vµ chiÒu réng. §Æc biÖt
sau khi luËt kinh doanh B¶o HiÓm ra ®êi ®· t¹o hµnh lang ph¸p lý cho nã ho¹t
®éng mét c¸ch toµn diÖn h¬n.
Dï ho¹t ®éng trong bÊt kú lÜnh vùc nµo ®i n÷a th× mong muèn cña tÊt c¶ c¸c
doanh nghiÖp lµ lµm thÕ nµo ®Ó tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n phÈm nhÊt –thu ®îc
lîi nhuËn cao nhÊt. Doanh nghiÖp B¶o HiÓm nãi chung vµ doanh nghiÖp B¶o
HiÓm Nh©n Thä (BHNT) nãi riªng còng vËy,do ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh
doanh cña m×nh, ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã doanh nghiÖp BHNT ph¶i tiªu thô
s¶n phÈm cña m×nh trªn kªnh ph©n phèi lµ ®¹i lý BHNT vµ m«i giíi BHNT.
C¸c ®¹i lý BHNT ngµy cµng t¨ng lªn,tuy nhiªn thùc tÕ hiÖn nay bªn c¹nh
nhiÒu ®¹i lý khai th¸c tèt cã bÒ dµy kinh nghiÖm vµ kü n¨ng, vÉn cã kh«ng Ýt
®¹i lý BHNT cßn cã c¸ch nghÜ , c¸ch lµm kh¸ ®¬n gi¶n, xem nhÑ tÝnh khoa
häc cña qu¸ tr×nh khai th¸c,g©y ¶nh hëng kh«ng nhá tíi hiÖu qu¶ khai th¸c
còng nh kh¶ n¨ng duy tr× hîp ®ång, ®Æc biÖt lµ t¸c ®éng tiªu cùc tíi tÝnh
chuyªn nghiÖp cña ®éi ngò ®¹i lý. V× vËy em ®· chän ®Ò tµi : “N©ng cao hiÖu
qu¶ ho¹t ®éng ®¹i lý B¶o HiÓm Nh©n Thä ë ViÖt Nam hiÖn nay ” víi mong
muèn gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo viÖc ph¸t triÓn dÞch vô B¶o HiÓm nãi
riªng vµ kinh tÕ ®Êt níc nãi chung. Do thêi gian nghiªn cøu vµ sù hiÓu biÕt
cßn h¹n chÕ nªn ®Ò ¸n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong ®îc
sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng c¸c b¹n. Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m
¬n c« gi¸o T« Thiªn H¬ng ®· tËn t×nh chØ b¶o vµ gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò ¸n
nµy.
Hµ Néi th¸ng 11-2003.

1

§Ò ¸n chuyªn ngµnh B¶o HiÓm
Néi Dung
I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ §¹i lý BHNT
1-Kh¸i niÖm
Theo thuËt ng÷ ph¸p lý, ®¹i lý lµ ngêi lµm viÖc cho mét ngêi kh¸c trªn c¬ së
hîp ®ång ®¹i lý.
Theo thuËt ng÷ B¶o HiÓm,®¹i lý B¶o HiÓm lµ ngêi lµm viÖc cho doanh
nghiÖp B¶o HiÓm,thay mÆt cho doanh nghiÖp b¸n c¸c s¶n phÈm B¶o HiÓm
cho ngêi mua.
Theo luËt kinh doanh B¶o HiÓm ViÖt Nam th× “®¹i lý B¶o HiÓm lµ tæ chøc,
c¸ nh©n®îc doanh nghiÖp B¶o HiÓm uû quyÒn trªn c¬ së hîp ®ång ®¹i lý B¶o
HiÓm ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng ®¹i lý B¶o HiÓm theo quy ®Þnh cña luËt nµy vµ
c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan”.
§¹i lý BHNT : Lµ ngêi ®îc doanh nghiÖp BHNT uû quyÒn thùc hiÖn c¸c
ho¹t ®éng liªn quan ®Õn c«ng viÖc khai th¸c ...
§Ò ¸n chuyªn ngµnh B¶o HiÓm
Lêi Nãi §Çu
n kinh tÕ ViÖt Nam ®ang cã mét bíc ph¸t triÓn kh¸ cao æn ®Þnh so víi
c¸c níc trong khu vùc trªn thÕ giíi. §Ó ®¹t ®îc thµnh qu¶ ®ã ®ãng
gãp cña tÊt c¸c ngµnh,thµnh phÇn kinh tÕ,trong ®ã ph¶i ®Õn dÞch vô B¶o
HiÓm-ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh chiÒu s©u chiÒu réng. §Æc biÖt
sau khi luËt kinh doanh B¶o HiÓm ra ®êi ®· t¹o hµnh lang ph¸p cho ho¹t
®éng mét c¸ch toµn diÖn h¬n.
Dï ho¹t ®éng trong bÊt kú lÜnh vùc nµo ®i n÷a th× mong muèn cña tÊt c¶ c¸c
doanh nghiÖp lµm thÕ nµo ®Ó tiªu thô ®îc nhiÒu n phÈm nhÊt –thu ®îc
lîi nhuËn cao nhÊt. Doanh nghiÖp B¶o HiÓm nãi chung doanh nghiÖp B¶o
HiÓm Nh©n Thä (BHNT) nãi riªng còng vËy,do ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh
doanh cña nh, ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã doanh nghiÖp BHNT ph¶i tiªu thô
s¶n phÈm cña m×nh trªn kªnh ph©n phèi ®¹i BHNT vµ m«i giíi BHNT.
C¸c ®¹i BHNT ngµy cµng t¨ng lªn,tuy nhiªn thùc tÕ hiÖn nay bªn c¹nh
nhiÒu ®¹i khai th¸c tèt dµy kinh nghiÖm ng, vÉn kh«ng Ýt
®¹i BHNT cßn c¸ch nghÜ , c¸ch lµm kh¸ ®¬n gi¶n, xem nhÑ tÝnh khoa
häc cña qu¸ tr×nh khai th¸c,g©y ¶nh hëng kh«ng nhá tíi hiÖu qu¶ khai th¸c
còng nh kh¶ n¨ng duy tr× hîp ®ång, ®Æc biÖt c ®éng tiªu cùc tíi tÝnh
chuyªn nghiÖp cña ®éi ngò ®¹i lý. vËy em ®· chän ®Ò tµi :N©ng cao hiÖu
qu¶ ho¹t ®éng ®¹i B¶o HiÓm Nh©n Thä ë ViÖt Nam hiÖn nay víi mong
muèn gãp phÇn nhá cña m×nh vµo viÖc ph¸t triÓn dÞch o HiÓm nãi
riªng kinh ®Êt níc nãi chung. Do thêi gian nghiªn cøu hiÓu biÕt
cßn h¹n chÕ nªn ®Ò ¸n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong ®îc
gãp ý cña c¸c thÇy gi¸o cïng c¸c b¹n. Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m
¬n c« gi¸o T« Thiªn H¬ng ®· tËn t×nh chØ b¶o gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò ¸n
nµy.
Hµ Néi th¸ng 11-2003.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao hiệu quả hoạt động của đại lý bảo hiểm nhân thọ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao hiệu quả hoạt động của đại lý bảo hiểm nhân thọ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao hiệu quả hoạt động của đại lý bảo hiểm nhân thọ 9 10 333