Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao hiệu quả hoạt động KD tại các NH TM

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1350 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng §HKTQD Hµ Néi
Khoa Ng©n hµng-Tµi chÝnh

Lêi më ®Çu

Thùc

hiÖn ®æi míi cña §¶ng, hÖ thèng Ng©n hµng níc ta ®· cã

nh÷ng ®æi míi s©u s¾c vµ c¨n b¶n, ®Æc biÖt tõ sau khi héi ®ång Nhµ níc ban
hµnh 2 ph¸p lÖnh vÒ Ng©n hµng (th¸ng 5/1990). Vµ ®îc kiÖn toµn h¬n sau
khi c«ng bè 2 luËt vÒ Ng©n hµng (th¸ng 10/1998).
Sau h¬n 10 n¨m tiÕn hµnh ®æi míi, hÖ thèng Ng©n hµng kh«ng ngõng
ph¸t triÓn c¶ vÒ m¹ng líi vµ néi dung ho¹t ®éng. KÕt qu¶ ®æi míi ®ã ®· gãp
phÇn xøng ®¸ng vµo kÒt qu¶ chung cña nÒn kinh tÕ, mµ nÐt næi bËt nhÊt lµ
®· gãp phÇn ®Èy lïi vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t, thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ vµ
chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng CNH-H§H ®Êt níc. §¶ng vµ Nhµ níc
®· trao tÆng nhiÒu hu©n huy ch¬ng cao quý cho ngµnh Ng©n hµng ë níc ta,
bªn c¹nh sù ph¸t triÓn, hiÖn ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ kh«ng Ýt tån t¹i khi
®øng tríc xu thÕ héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi .
VÊn ®Ò hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng th¬ng
m¹i lu«n thu hót ®îc nhiÒu sù quan t©m cña nhiÒu nhµ nghiªn cøu còng nh
c¸c nhµ ®iÒu hµnh Ng©n hµng. NhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu gÇn ®©y ®· ®i
s©u vµo ph©n tÝch vµ cung cÊp rÊt nhiÒu th«ng tin bæ Ých vÒ vÊn ®Ò nµy. Tuy
vËy, trªn nhiÒu khÝa c¹nh vµ tríc nh÷ng yªu cÇu ®æi míi nh»m n©ng cao
hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng th¬ng m¹i th× vÊn ®Ò nµy cÇn ph¶i ®îc
xem xÐt mét c¸ch thêng xuyªn, liªn tôc. V× vËy nghiªn cøu vµ ®a ra c¸c gi¶i
ph¸p cho vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh doanh cña Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ v« cïng
cÊp thiÕt.
Qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu, em xin tr×nh bµy nh÷ng hiÓu
biÕt cña em vÒ vÊn ®Ò nµy th«ng qua ®Ò tµi: “HiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh
doanh vµ biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i”. Lµ mét sinh viªn míi ®îc trang bÞ vÒ mÆt lý luËn c¨n b¶n cña
nhµ trêng vµ cha cã ®iÒu kiÖn t×m hiÓu thùc tÕ nªn vÊn ®Ò mµ em tr×nh bÇy
sÏ cã nhiÒu khiÕm khuyÕt vµ sai sãt. §©y lµ mét lÇn tËp dît ®èi víi em ®Ó
hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp trong n¨m tíi, v× vËy em rÊt mong ®îc sù
gãp ý cña c« ®Ó bµi viÕt sau tèt h¬n.

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
1

Trêng §HKTQD Hµ Néi
Khoa Ng©n hµng-Tµi chÝnh

Ch¬ng I: nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ Ng©n hµng th¬ng
m¹i
I. Ng©n hµng th¬ng m¹i
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng th¬ng m¹i.
Trªn thÕ giíi, lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng g¾n liÒn
víi lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn
cña nÒn kinh tÕ ®· ®ßi hái sù ph¸t triÓn cña Ng©n hµng vµ ®Õn lît m×nh sù
ph¸t triÓn cña Ng©n hµng l¹i thóc ®Èy sù t¨ng trëng cña kinh tÕ.
Nguån gèc ra ®êi cña n...
Trêng §HKTQD Hµ Néi
Khoa Ng©n hµng-Tµi chÝnh
Lêi më ®Çu
Thùc hiÖn ®æi míi cña §¶ng, thèng Ng©n hµng níc ta ®·
nh÷ng ®æi míi s©u s¾c vµ c¨n b¶n, ®Æc biÖt tõ sau khi héi ®ång Nhµ níc ban
hµnh 2 ph¸p lÖnh vÒ Ng©n hµng (th¸ng 5/1990). Vµ ®îc kiÖn toµn h¬n sau
khi c«ng bè 2 luËt vÒ Ng©n hµng (th¸ng 10/1998).
Sau h¬n 10 n¨m tiÕn hµnh ®æi míi, hÖ thèng Ng©n hµng kh«ng ngõng
ph¸t triÓn c¶ vÒ m¹ng líi vµ néi dung ho¹t ®éng. KÕt qu¶ ®æi míi ®ã ®· gãp
phÇn xøng ®¸ng vµo kÒt qu¶ chung cña nÒn kinh tÕ, nÐt næi bËt nhÊt
®· gãp phÇn ®Èy lïi vµ kiÒm c l¹m ph¸t, thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ
chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng CNH-H§H ®Êt níc. §¶ng vµ Nhµ níc
®· trao tÆng nhiÒu hu©n huy ch¬ng cao quý cho ngµnh Ng©n hµng ë níc ta,
bªn c¹nh sù ph¸t triÓn, hiÖn ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ kh«ng Ýt tån t¹i khi
®øng tríc xu thÕ héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi .
VÊn ®Ò hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng th¬ng
m¹i lu«n thu hót ®îc nhiÒu quan t©m cña nhiÒu nhµ nghiªn cøu còng nh
c¸c nhµ ®iÒu hµnh Ng©n hµng. NhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu gÇn ®©y ®· ®i
s©u vµo ph©n tÝch vµ cung cÊp rÊt nhiÒu th«ng tinÝch vÒ vÊn ®Ò nµy. Tuy
vËy, trªn nhiÒu khÝa c¹nh tríc nh÷ng yªu cÇu ®æi míi nh»m n©ng cao
hiÖu qu ho¹t ®éng cña Ng©n hµng th¬ng m¹i th× vÊn ®Ò nµy cÇn ph¶i ®îc
xem xÐt mét c¸ch thêng xuyªn, liªn tôc. V× vËy nghiªn cøu vµ ®a ra c¸c gi¶i
ph¸p cho vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh doanh cña Ng©n hµng th¬ng m¹i cïng
cÊp thiÕt.
Qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu, em xin tr×nh bµy nh÷ng hiÓu
biÕt cña em vÊn ®Ò nµy th«ng qua ®Ò tµi: HiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh
doanh vµ biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c Ng©n hµng th-
¬ng m¹i. mét sinh viªn míi ®îc trang mÆt luËn c¨n b¶n cña
nhµ trêng cha ®iÒu kiÖn t×m hiÓu thùc nªn vÊn ®Ò em tr×nh bÇy
nhiÒu khiÕm khuyÕt vµ sai sãt. §©y lµ mét lÇn tËp dît ®èi víi em ®Ó
hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp trong n¨m tíi, vËy em rÊt mong ®îc
gãp ý cña c« ®Ó bµi viÕt sau tèt h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao hiệu quả hoạt động KD tại các NH TM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao hiệu quả hoạt động KD tại các NH TM - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao hiệu quả hoạt động KD tại các NH TM 9 10 437