Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao hiệu quả hoạt động PR tại Prudential

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1662 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng
PR (Public Relations_Quan hÖ céng ®ång) cho
c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä Prudential

Lêi më §Çu
Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ ViÖt nam ®ang trªn ®µ héi nhËp
cïng c¸c tæ chøc kinh tÕ thÕ giíi ng êi ta thÊy r»ng sù tån t¹i cña
mét thÞ trêng B¶o hiÓm lµnh m¹nh lµ mét yÕu tè cÊu thµnh c¬ b¶n
cho bÊt cø nÒn kinh tÕ thµnh c«ng nµo. N¾m b¾t ® îc tÇm quan träng
®ã, chÝnh phñ ViÖt nam më cöa cho mét ngµnh míi ®ã lµ Ngµnh
DÞch vô b¶o hiÓm
Víi mong muèn ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr êng mang l¹i sù an
toµn vÒ tµi chÝnh cho kh¸ch hµng, t¹o sù an t©m trong cuéc sèng cña
ngêi d©n ViÖt Nam,C«ng ty b¶o hiÓm P r u d e n t i a l ®· cung cÊp cho
thÞ trêng c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä phï hîp víi ®iÒu kiÖn
sèng, phong c¸ch sèng vµ v¨n ho¸ cña ng êi ViÖt nam. Bªn c¹nh ®ã
môc tiªu x©y dùng mét ®éi ngò ®¹i lý hïng hËu, chuyªn nghiÖp, cã
®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, lu«n biÕt ®Ò cao quyÒn lîi cña kh¸ch hµng lªn
hµng ®Çu lµ mét trong nh÷ng môc tiªu cña c«ng ty b¶o hiÓm
Prudential
Mét trong nh÷ng ho¹t ®éng quan träng ®Ó t¹o nªn sù thµnh
c«ng cña c«ng ty b¶o hiÓm ®ã lµ ho¹t ®éng " P R

(Public

R e l a t i o n s _ Q u a n h Ö c é n g ® å n g " V× PR lµ qu¸ tr×nh qu¶n lý
vÒ truyªn th«ng nh»m nhËn biÕt, thiÕt lËp vµ duy tr× nh÷ng quan hÖ
h÷u Ých gi÷a mét tæ chøc c¸ nh©n víi mét céng ®ång liªn quan cã
quyÕt ®Þnh trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Õn sù thµnh b¹i cña tæ chøc c¸
nh©n ®ã.
Cho ®Õn nay kh¸i niÖm vÒ PR cßn kh¸ míi mÎ víi mçi chóng ta
còng nh víi mçi doanh nghiÖp vµ kh¸ch hµng cña hä. V× thÕ khi

nghiªn

cøu

vÒ

®Ò

tµi

mét

gãc

nh×n

Relations_Quan hÖ céng ®ång"

vÒ

"

PR

cña c«ng ty

(Public
b¶o hiÓm

P r u d e n t i a l trong thÞ trêng b¶o hiÓm ë viÖt nam. Do h¹n chÕ vÒ lý
luËn, vÒ kinh nghiÖm thùc tÕ,

c¸c mèi quan hÖ nªn bµi viÕt cßn

nhiÒu thiÕu sãt. RÊt mong sù gióp ®ì cña thÇy c« gi¸o vµ b¹n ®äc
Néi dung cña ®Ò tµi:
Ch¬ng 1. Tæng quan vÒ PR
Ch¬ng 2. Tæng quan vÒ b¶o hiÓm.
Ch¬ng 3. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng
PR cña c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä P r u d e n t i a l

2

Ch ¬ng 1 :Tæng quan vÒ PR
1.1 Kh¸i niÖm PR

PR theo tiÕng Anh lµ P u b l i c R e l a t i o n s tuy nhiªn

dÞch sang

tiÕng viÖt th× cha cã sù thèng nhÊt, cã thÓ dÞch lµ quan hÖ céng
®ång, quan hÖ c«ng chóng, giao tÕ nh©n sù...
NÕu ta gäi PR lµ quan hÖ c«ng chóng th× ch a ®ñ v× PR cßn bao
gåm c¸c nghiÖp vô trong ®ã cã Government relations (Government
affair), industry relation... Trong c¸c nghiÖp vô nµy kh«ng thÓ coi
c¸c nhãm céng ®ång ®ång nghiÖp hay c¸c ...
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng
PR (Public Relations_Quan hÖ céng ®ång) cho
c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä Prudential
Lêi më §Çu
Trong bèi cnh nÒn kinh tÕ ViÖt nam ®ang trªn ®µ héi nhËp
cïng c¸c tæ chøc kinh tÕ thÕ giíi ng êi ta thÊy r»ng sù tån t¹i cña
mét thÞ trêng Bo hiÓm lµnh m¹nh lµ mét yÕu tè cÊu thµnh c¬ bn
cho bÊt cø nÒn kinh tÕ thµnh c«ng nµo. N¾m b¾t ®îc tÇm quan träng
®ã, chÝnh phñ ViÖt nam më cöa cho mét ngµnh míi ®ã lµ Ngµnh
DÞch vô bo hiÓm
Víi mong muèn ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng mang l¹i sù an
toµn vÒ tµi chÝnh cho kh¸ch hµng, t¹o sù an t©m trong cuéc sèng cña
ngêi d©n ViÖt Nam,C«ng ty bo hiÓm P r u d e n t i al ®· cung cÊp cho
thÞ trêng c¸c sn phÈm bo hiÓm nh©n thä phï hîp víi ®iÒu kiÖn
sèng, phong c¸ch sèng vµ v¨n ho¸ cña ngêi ViÖt nam. Bªn c¹nh ®ã
môc tiªu x©y dùng mét ®éi ngò ®¹i lý hïng hËu, chuyªn nghiÖp, cã
®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, lu«n biÕt ®Ò cao quyÒn lîi cña kh¸ch hµng lªn
hµng ®Çu lµ mét trong nh÷ng môc tiªu cña c«ng ty bo hiÓm
P r u d e n ti al
Mét trong nh÷ng ho¹t ®éng quan träng ®Ó t¹o nªn sù thµnh
c«ng cña c«ng ty bo hiÓm ®ã lµ ho¹t ®éng " P R ( P ub l i c
R e l a t i o ns _Quan h Ö c é n g ® å n g " V× PR lµ qu¸ tr×nh qun lý
vÒ truyªn th«ng nh»m nhËn biÕt, thiÕt lËp vµ duy tr× nh÷ng quan hÖ
h÷u Ých gi÷a mét tæ chøc c¸ nh©n víi mét céng ®ång liªn quan cã
quyÕt ®Þnh trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Õn sù thµnh b¹i cña tæ chøc c¸
nh©n ®ã.
Cho ®Õn nay kh¸i niÖm vÒ PR cßn kh¸ míi mÎ víi mçi chóng ta
còng nh víi mçi doanh nghiÖp vµ kh¸ch hµng cña hä. V× thÕ khi
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao hiệu quả hoạt động PR tại Prudential - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao hiệu quả hoạt động PR tại Prudential - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao hiệu quả hoạt động PR tại Prudential 9 10 670