Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao hiệu quả hoạt động tại các siêu thị ở HN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc

Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay trong nhÞp ®é ph¸t triÓn nhanh chãng, mau lÑ nµy c¸c nhµ
s¶n xuÊt hÇu nh kh«ng trùc tiÕp b¸n hµng cho ngêi tiªu dïng cuèi cïng. ThÕ
nhng viÖc s¶n xuÊt vµ kÕt thóc b¸n hµng ®i trong lu th«ng ®Ó ®Õn ®îc víi
kh¸ch hµng cÇn sù cèng hiÕn cña hµng hãa ®ã vÉn lµ vÊn ®Ò tÊt yÕu trong quy
luËt tån t¹i, vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña hµng hãa. MÆt kh¸c d©n c ngµy mét
t¨ng víi sù thay ®æi m¹nh mÏ vÒ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, thu nhËp ngêi d©n
t¨ng lªn, ®êi sèng v¨n minh hiÖn ®¹i lªn vµ sù giao lu kinh tÕ ®· khiÕn cho lîng kh¸ch níc ngoµi vµo ViÖt Nam sinh sèng, lµm viÖc vµ du lÞch ngµy cµng
nhiÒu, kÐo theo nhu cÇu kh«ng ngõng t¨ng lªn vµ thay ®æi liªn tôc . Mét hÖ
thèng kªnh ph©n phèi, ®a d¹ng ®ñ m¹nh cã thÓ xãa ®i sù kh¸c biÖt vÒ kh«ng
gian, nh÷ng chËm trÔ vÒ thêi gian, nh÷ng ®¬n ®iÖu vÒ hµng hãa lµ mét yªu
cÇu kh¸ch quan. chÝnh ®iÒu nµy ®· thóc ®Èy sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña lo¹i
h×nh kinh doanh cã chuyªn m«n cao trong viÖc chuyÓn së h÷u tõ nhµ s¶n xuÊt
®Õn ngêi tiªu dïng cuèi cïng mét c¸ch nhanh nhÊt. §ã lµ lo¹i h×nh kinh doanh
siªu thÞ, vµ rÊt nhiÒu ngêi ®· sung síng rêi xa chî bóa chËt chéi ®Ó t×m ®Õn
®©y lo¹i h×nh kinh doanh nµy ®ang ph¸t triÓn trong thêi gian gÇn ®©y vÉn cha
cao, hµng hãa b¸n ®îc tõ c¸c siªu thÞ cha ®îc nhiÒu nh mong muèn.
Em chän ®Ò tµi “Thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao
hiÖu qu¶ ho¹t ®éng t¹i c¸c siªu thÞ ë Hµ Néi” nh»m muèn hiÓu râ h¬n vÒ
c¸c vÊn ®Ò kinh doanh t¹i c¸c siªu thÞ ®ã vµ em còng muèn biÕt nguyªn nh©n
t¹i sao l¹i cã t×nh tr¹ng nh vËy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c« gi¸o NguyÔn Thu HiÒn, sù
gióp ®ì cña trung t©m th viÖn trong qu¸ tr×nh thu thËp d÷ liÖu thø cÊp ®Ó em
hoµn thµnh ®Ò ¸n. Em rÊt mong ®îc sù ®¸nh gi¸ , gãp ý cña c« ®Ó em cã thÓ
rut kinh nghiÖm cho lÇn sau.

1

§Ò ¸n m«n häc

PhÇn néi dung
PhÇn I:. ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh ë siªu thÞ hµ néi

I.§Æc trng c¬ b¶n cña hÖ thèng siªu thÞ ë Hµ Néi.
H×nh thøc së h÷u ®a d¹ng nh nhµ níc, tËp thÓ c«ng ty TNHH c«ng ty cæ
phÇn, liªn doanh víi níc ngoµi . lîng nh©n viªn phôc vô trong siªu thÞ t¬ng
øng víi mét ®¬n vÞ diÖn tÝch b¸n hµng lµ kh¸ nhiÒu mÆc dï ®©y lµ lo¹i h×nh
kinh doanh tù phôc vô, phÇn ®a trong sè hä lµ nh©n viªn b¶o vÖ, nh©n viªn
tr«ng gi÷ hµng:
Quy m« siªu thÞ ngµy cµng lín c¶ vÒ diÖn tÝch, kh«ng gian c¶ vÒ sè lîng chñng lo¹i hµng hãa- kh¸ch hµng ®Õn ®©y ®Ó cã thÓ xem vµ lùa chän
kho¶ng h¬n 150000 mãn hµng b¸ch hãa gia dông cïng thùc phÈm t¬i kh«, c¸c
lo¹i ®å hÊp , thøc uèng ®ãng chai, ®ãng hép…
Tû lÖ hµng néi t...
§Ò ¸n m«n häc
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay trong nhÞp ®é ph¸t triÓn nhanh chãng, mau nµy c¸c nhµ
s¶n xuÊt hÇu nh kh«ng trùc tiÕp b¸n hµng cho ngêi tiªu dïng cuèi cïng. ThÕ
nhng viÖc s¶n xuÊt vµ kÕt thóc n hµng ®i trong lu th«ng ®Ó ®Õn ®îc víi
kh¸ch hµng cÇn sù cèng hiÕn cña hµng hãa ®ã vÉn lµ vÊn ®Ò tÊt yÕu trong quy
luËt tån t¹i, vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña hµng hãa. MÆt kh¸c d©n c ngµy mét
t¨ng víi thay ®æi m¹nh c¬ c qu¶n kinh tÕ, thu nhËp ngêi d©n
t¨ng lªn, ®êi sèng v¨n minh hiÖn ®¹i lªn giao lu kinh ®· khiÕn cho l-
îng kh¸ch níc ngoµi vµo ViÖt Nam sinh sèng, lµm viÖc vµ du lÞch ngµy cµng
nhiÒu, kÐo theo nhu cÇu kh«ng ngõng t¨ng lªn thay ®æi liªn tôc . Mét
thèng kªnh ph©n phèi, ®a d¹ng ®ñ m¹nh cã t xãa ®i kh¸c biÖt kh«ng
gian, nh÷ng chËm trÔ thêi gian, nh÷ng ®¬n ®iÖu hµng hãa lµ mét yªu
cÇu kh¸ch quan. chÝnh ®iÒu nµy ®· thóc ®Èy sù ra ®êi ph¸t triÓn cña lo¹i
h×nh kinh doanh cã chuyªn m«n cao trong viÖc chuyÓn së h÷u tõ nhµ s¶n xuÊt
®Õn ngêi tiªu dïng cuèi cïng mét c¸ch nhanh nhÊt. §ã lµ lo¹i h×nh kinh doanh
siªu thÞ, rÊt nhiÒu ngêi ®· sung síng rêi xa chî bóa chËt chéi ®Ó t×m ®Õn
®©y lo¹i h×nh kinh doanh nµy ®ang ph¸t triÓn trong thêi gian gÇn ®©y vÉn cha
cao, hµng hãa b¸n ®îc tõ c¸c siªu thÞ cha ®îc nhiÒu nh mong muèn.
Em chän ®Ò tµi Thùc tr¹ng mét gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao
hiÖu qu¶ ho¹t ®éng t¹i c¸c siªu thÞ ë Néi nh»m muèn hiÓu h¬n
c¸c vÊn ®Ò kinh doanh t¹i c¸c siªu thÞ ®ã vµ em còng muèn biÕt nguyªn nh©n
t¹i sao l¹i cã t×nh tr¹ng nh vËy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c« gi¸o NguyÔn Thu HiÒn, sù
gióp ®ì cña trung t©m th viÖn trong qu¸ tr×nh thu thËp liÖu thø cÊp ®Ó em
hoµn thµnh ®Ò ¸n. Em rÊt mong ®îc ®¸nh gi¸ , gãp ý cña c« ®Ó em cã t
rut kinh nghiÖm cho lÇn sau.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao hiệu quả hoạt động tại các siêu thị ở HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao hiệu quả hoạt động tại các siêu thị ở HN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao hiệu quả hoạt động tại các siêu thị ở HN 9 10 739