Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao hiệu quả KTĐT VN đến 2020

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc

SV: Ng« ¸nh Ngäc

§Ò tµi : " Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn vµ n©ng
cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i ë viÖt nam tõ nay ®Õn 2020 ".
T×nh h×nh ®Êt níc vµ bèi c¶nh quèc tÕ ®ßi hái toµn ®¶ng, toµn d©n ta
ph¶i ph¸t huy cao ®é tinh thÇn c¸ch m¹ng tiÕn c«ng, tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng
cuéc ®æi míi, ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña toµn d©n téc, ®a ®Êt níc tiÕn
nhanh vµ v÷ng ch¾c theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Kh«ng lµm ®îc nh vËy,
chóng ta sÏ tôt hËu xa h¬n vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ so víi c¸c níc xung
quanh, ¶nh hëng trùc tiÕp tíi niÒm tin cña nh©n d©n, sù æn ®Þnh chÝnh trÞ x·
héi vµ an ninh quèc gia.
Trong nÒn kinh tÕ toµn cÇu ho¸ hiÖn nay më cöa kinh tÕ lµ cÇn thiÕt ®èi
víi tÊt c¶ c¸c quèc gia, ®ã lµ xu thÕ tÊt yÕu cña thêi ®¹i, lµ vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt
quy luËt trong thêi ®¹i ngµy nay. Héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®Ó ph¸t
triÓn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam lµ mét bé phËn quan träng trong chÝnh s¸ch ph¸t
triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam hiÖn nay. ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn
c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸, ph¸t huy néi lùc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc
cho nªn vÊn ®Ò më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, héi nhËp knh tÕ quèc tÕ
cµng ®Æt ra gay g¾t. §©y cßn lµ mét xu híng vËn ®éng kh¸ch quan cña c¸c nÒn
kinh tÕ cña c¸c nuíc trªn thÕ giíi trong nÒn kinh tÕ toµn cÇu ho¸ vµ khu vùc
ho¸.
Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸, quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cµng ph¸t triÓn
réng r·i vµ cã hiÖu qu¶ bao nhiªu th× sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
®Êt níc cµng ®îc tiÕn hµnh thuËn lîi vµ thµnh c«ng nhanh chãng bÊy
nhiªu.Tuy nhiªn vÊn ®Ò quan hÖ ®èi ngo¹i, héi nhËp kinh tÕ Èn chøa rÊt nhiÒu
phøc t¹p cho nªn cÇn nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc trong
qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ còng nh vai trß vµ tÇm quan träng cña nã
trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc lµ ®iÒu cã ý nghÜa quan träng, lµ c¬
së chØ ®¹o, ®Þnh híng cho c¸c ho¹t ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Tõ ®ã t×m
ra c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh héi nhËp cã hiÖu qu¶ nÒn kinh
tÕ ViÖt Nam vµo khu vùc vµ nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Thùc hiÖn môc tiªu chiÕn lîc

§Ò ¸n m«n häc

SV: Ng« ¸nh Ngäc

cña ®Êt níc ta mµ V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX ®· ®Ò ra ®ã
lµ : " §a ®Êt níc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn; n©ng cao ®êi sèng vËt
chÊt, v¨n ho¸, tinh thÇn cña nh©n d©n; t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 níc ta c¬
b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp theo híng hiÖn ®¹i. Nguån lùc con ngêi,
n¨ng lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ, kÕt cÊu h¹ tÇng, tiÒm lùc kinh tÕ quèc phßng
an ...
§Ò ¸n m«n häc SV: Ng« ¸nh Ngäc
§Ò tµi : " Thùc tr¹ng gi¶i ph¸p b¶n ®Ó ph¸t triÓn n©ng
cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i ë viÖt nam tõ nay ®Õn 2020 ".
T×nh h×nh ®Êt níc bèi c¶nh quèc ®ßi hái toµn ®¶ng, toµn d©n ta
ph¶i ph¸t huy cao ®é tinh thÇn c¸ch ng tiÕn c«ng, tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng
cuéc ®æi míi, ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña toµn d©n téc, ®a ®Êt níc tiÕn
nhanh v÷ng ch¾c theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa. Kh«ng lµm ®îc nh vËy,
chóng ta tôt u xa h¬n tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh so víi c¸c níc xung
quanh, ¶nh hëng trùc tiÕp tíi niÒm tin cña nh©n d©n, æn ®Þnh chÝnh trÞ
héi vµ an ninh quèc gia.
Trong nÒn kinh toµn cÇu ho¸ hiÖn nay cöa kinh cÇn thiÕt ®èi
víi tÊt c¸c quèc gia, ®ã xu thÕ tÊt yÕu cña thêi ®¹i, vÊn ®Ò tÝnh chÊt
quy luËt trong thêi ®¹i ngµy nay. Héi nhËp vµo nÒn kinh thÕ giíi ®Ó ph¸t
triÓn nÒn kinh ViÖt Nam mét phËn quan träng trong chÝnh s¸ch ph¸t
triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam hiÖn nay. ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn
c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸, ph¸t huy néi lùc ®Ó ph¸t triÓn kinh ®Êt níc
cho nªn vÊn ®Ò më réng quan kinh ®èi ngo¹i, héi nhËp knh quèc
cµng ®Æt ra gay g¾t. §©y cßn lµ mét xu híng vËn ®éng kh¸ch quan cña c¸c nÒn
kinh cña c¸c nuíc trªn thÕ giíi trong nÒn kinh toµn cÇu ho¸ khu vùc
ho¸.
Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸, quan kinh ®èi ngo¹i cµng ph¸t triÓn
réng r·i hiÖu qu¶ bao nhiªu th× sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
®Êt níc cµng ®îc tiÕn hµnh thuËn lîi thµnh c«ng nhanh chãng bÊy
nhiªu.Tuy nhiªn vÊn ®Ò quan ®èi ngo¹i, héi nhËp kinh Èn chøa rÊt nhiÒu
phøc t¹p cho nªn cÇn nhËn thøc ®Çy ®ñ nh÷ng héi th¸ch thøc trong
qu¸ tr×nh héi nhËp kinh quèc còng nh vai trß tÇm quan träng cña
trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh ®Êt níc ®iÒu ý nghÜa quan träng,
chØ ®¹o, ®Þnh híng cho c¸c ho¹t ®éng héi nhËp kinh quèc tÕ. ®ã t×m
ra c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh héi nhËp hiÖu qu¶ nÒn kinh
tÕ ViÖt Nam vµo khu vùc vµ nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Thùc hiÖn môc tiªu chiÕn lîc
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao hiệu quả KTĐT VN đến 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao hiệu quả KTĐT VN đến 2020 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao hiệu quả KTĐT VN đến 2020 9 10 234