Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao khả năng thắng thầu của các nhà thầu trong nước đối với các gói thầu xây lắp quốc tế

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1031 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§Ò ¸n m«n häc Kinh tÕ ®Çu t

Lêi nãi ®Çu
Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng vµ nhµ níc, nh÷ng n¨m qua khèi lîng ®Çu t nãi chung vµ ®Çu t níc ngoµi nãi riªng ®· t¨ng lªn râ rÖt. NhiÒu c«ng
tr×nh quy m« lín cã c«ng nghÖ, kü thuËt míi mµ c¸c nhµ thÇu x©y dùng vµ t vÊn x©y
dùng cña ViÖt nam cha ®¶m ®¬ng ®îc, ®ßi hái ph¶i ®Êu thÇu quèc tÕ. §Õn nay ®· cã
nhiÒu nhµ thÇu ph¸p nh©n níc ngoµi vµo thùc hiÖn t vÊn x©y dùng x©y l¾p c«ng
tr×nh t¹i ViÖt nam. ViÖc quy ®Þnh c¸c nhµ thÇu ph¶i liªn doanh liªn kÕt víi nhµ thÇu
ViÖt nam hoÆc ph¶i thuª thÇu phô ViÖt nam ®· thùc hiÖn mét phÇn viÖc b¶o hé thÞ
trêng x©y dùng trong níc, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nhµ thÇu ViÖt nam cã ®iÒu kiÖn häc
hái, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý vµ tiÕp cËn víi c«ng nghÖ, kü thuËt tiªn tiÕn. Nhê ®ã
mét sè nhµ thÇu ®· v¬n lªn, tham dù vµ tróng thÇu mét sè gãi thÇu lín thuéc c¸c dù
¸n (DA) cã ®Êu thÇu quèc tÕ.
Tuy nhiªn ®øng tríc thùc tr¹ng nh÷ng c«ng tr×nh ®îc x©y dùng ngay trªn ®Êt
níc m×nh mµ tÊt c¶ mäi c«ng viÖc vÉn lÖ thuéc vµo ngêi níc ngoµi. Kh«ng ph¶i chØ
bÞ bãp nghÑt vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh mµ cßn lµm gi¶m ®i vÞ thÕ còng nh kh¶ n¨ng
n¾m b¾t khoa häc kü thuËt. NÕu kh«ng nhanh chãng tù lµm chñ DA th× kh«ng
nh÷ng kh«ng ®em l¹i c«ng viÖc thùc sù cho ngêi lao ®éng mµ gi¸ trÞ kinh tÕ thu ®îc
cho ®Êt níc bÞ chia sÎ. ChÝnh v× vËy em ®· lùa chän ®Ò tµi: “N©ng cao kh¶ n¨ng
th¾ng thÇu cña nhµ thÇu trong níc (Doanh nghiÖp nhµ níc) trong ®Êu thÇu
x©y l¾p quèc tÕ.” Do b¶n th©n cßn thiÕu kinh nghiÖm trong thùc tÕ còng nh h¹n chÕ
vÒ mÆt lý luËn nªn ®Ò ¸n kh«ng tr¸nh khái nhiÒu thiÕu sãt, rÊt mong ®îc sù gãp ý
cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó c¸c bµi viÕt sau ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña c« gi¸o, Th¹c sÜ TrÇn
ThÞ Mai H¬ng, gi¶ng viªn thuéc bé m«n Kinh tÕ §Çu t, §H KTQD HN, ngêi ®· gãp
phÇn gióp cho ®Ò ¸n nµy ®îc hoµn thiÖn h¬n.

1

§Ò ¸n m«n häc Kinh tÕ ®Çu t

Ch¬ng I: c¸c vÊn ®Ò Lý luËn chung
i. §Êu thÇu

1. Kh¸i niÖm ®Êu thÇu
§Êu thÇu lµ mét h×nh thøc kinh doanh dùa vµo tÝnh chÊt c¹nh tranh c«ng khai
cña thÞ trêng, kh«ng cã c¹nh tranh th× kh«ng cã ®Êu thÇu vµ còng kh«ng cÇn ®Õn
®Êu thÇu. Cã thÓ nãi ®Êu thÇu lµ ph¬ng thøc giao dich ®Æc biÖt. Trong mét vô kinh
doanh mua b¸n hay x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n sù cã liªn quan ®Õn nhiÒu ngêi,
nhiÒu bªn kh¸c nhau th× ngêi ta thêng ¸p dông hoÆc b¾t buéc ph¶i ¸p dông h×nh
thøc ®Êu thÇu c¹nh tranh c«ng khai.
Theo quy chÕ ®Êu thÇu hiÖn nay cña ViÖt nam, ®Êu thÇu lµ qu¸ tr×nh lùa chän
nhµ thÇu ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña bªn mêi thÇu...
§Ò ¸n m«n häc Kinh tÕ ®Çu t
Lêi nãi ®Çu
Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng nhµ níc, nh÷ng n¨m qua khèi l-
îng ®Çu t nãi chung ®Çu t níc ngoµi nãi riªng ®· t¨ng lªn rÖt. NhiÒu c«ng
tr×nh quy m« lín cã c«ng nghÖ, kü thuËt míi mµ c¸c nhµ thÇu x©y dùng vµ t vÊn x©y
dùng cña ViÖt nam cha ®¶m ®¬ng ®îc, ®ßi hái ph¶i ®Êu thÇu quèc tÕ. §Õn nay ®· cã
nhiÒu nhµ thÇu ph¸p nh©n níc ngoµi vµo thùc hiÖn t vÊn x©y dùng y l¾p c«ng
tr×nh t¹i ViÖt nam. ViÖc quy ®Þnh c¸c nhµ thÇu ph¶i liªn doanh liªn kÕt víi nhµ thÇu
ViÖt nam hoÆc ph¶i thuª thÇu phô ViÖt nam ®· thùc hiÖn mét phÇn viÖc b¶o thÞ
trêng x©y dùng trong níc, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nhµ thÇu ViÖt nam cã ®iÒu kiÖn häc
hái, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n tiÕp cËn víi c«ng nghÖ, thuËt tiªn tiÕn. Nhê ®ã
mét sè nhµ thÇu ®· v¬n lªn, tham dù vµ tróng thÇu mét sè gãi thÇu lín thuéc c¸c dù
¸n (DA) cã ®Êu thÇu quèc tÕ.
Tuy nhiªn ®øng tríc thùc tr¹ng nh÷ng c«ng tr×nh ®îc x©y dùng ngay trªn ®Êt
níc m×nh tÊt mäi c«ng viÖc vÉn thuéc vµo ngêi níc ngoµi. Kh«ng ph¶i chØ
bãp nghÑt kh¶ n¨ng tµi chÝnh cßn lµm gi¶m ®i thÕ còng nh kh¶ n¨ng
n¾m b¾t khoa häc kü thuËt. NÕu kh«ng nhanh chãng tù lµm chñ DA th× kh«ng
nh÷ng kh«ng ®em l¹i c«ng viÖc thùc sù cho ngêi lao ®éng mµ gi¸ trÞ kinh tÕ thu ®îc
cho ®Êt níc chia sÎ. ChÝnh vËy em ®· lùa chän ®Ò tµi: N©ng cao kh¶ n¨ng
th¾ng thÇu cña nhµ thÇu trong níc (Doanh nghiÖp nhµ níc) trong ®Êu thÇu
x©y l¾p quèc tÕ.” Do b¶n th©n cßn thiÕu kinh nghiÖm trong thùc tÕ còng nh h¹n chÕ
mÆt luËn nªn ®Ò ¸n kh«ng tr¸nh khái nhiÒu thiÕu sãt, rÊt mong ®îc gãp ý
cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó c¸c bµi viÕt sau ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh m ¬n híng dÉn nhiÖt nh cña gi¸o, Th¹c TrÇn
ThÞ Mai H¬ng, gi¶ng viªn thuéc bé m«n Kinh tÕ §Çu t, §H KTQD HN, ngêi ®· gãp
phÇn gióp cho ®Ò ¸n nµy ®îc hoµn thiÖn h¬n.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao khả năng thắng thầu của các nhà thầu trong nước đối với các gói thầu xây lắp quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao khả năng thắng thầu của các nhà thầu trong nước đối với các gói thầu xây lắp quốc tế - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao khả năng thắng thầu của các nhà thầu trong nước đối với các gói thầu xây lắp quốc tế 9 10 509