Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao năng lực cạnh tranh đối với mặt hàng dệt may trên TT QT

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Tõ h¬n mét thËp kû nay, qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ toµn cÇu ho¸
trë thµnh mét xu thÕ kh¸ch quan vµ diÔn ra nhanh chãng, võa t¹o c¬ héi cho c¸c
nÒn kinh tÕ võa t¨ng søc Ðp c¹nh tranh. C¹nh tranh lµ mét trong nh÷ng quy luËt
kinh tÕ c¬ b¶n cña kinh tÕ thÞ trêng, lµ c«ng cô ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ, t¹o
dùng nªn nh÷ng doanh nghiÖp thµnh ®¹t ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng trong níc
vµ quèc tÕ.
V× thÕ doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh
cao. §Æc biÖt ®èi víi ngµnh s¶n xuÊt dÖt may lµ ngµnh cã tèc ®é ph¸t triÓn nhanh
chãng s¶n phÈm dÖt may lu«n chiÕm tû träng lín vµ ®øng vÞ trÝ thø hai sau dÇu th«
cña níc ta, cã kh¶ n¨ng th©m nhËp kh«ng chØ nh÷ng thÞ trêng quy ®Þnh h¹n ng¹ch
mµ c¶ nh÷ng thÞ trêng kh«ng cã h¹n ng¹ch.
Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may n¨m 2003 ®¹t 3,6 tû USD, t¨ng thªm
30% so víi n¨m 2002 lµ mét mèc son míi cña ngµnh dÖt may, trong vßng 3 n¨m
kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng gÇn hai lÇn.
Do cã ®Æc ®iÓm lµ kh«ng ®ßi hái vèn lín, l¹i thu håi vèn nhanh vµ sö dông
nhiÒu lao ®éng, lµ ngµnh hÇu hÕt c¸c níc ®ang ph¸t triÓn tham gia nªn møc ®é c¹nh
tranh cµng cao.
Tõ n¨m 1995 ®Õn nay, víi nh÷ng lîi thÕ so s¸nh vÒ lao ®éng, chi phÝ, hµng dÖt may
ViÖt Nam ®· tõng bíc chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng quèc tÕ, trong ®ã cã ba thÞ trêng
lín: thÞ trêng EU, thÞ trêng NhËt B¶n vµ thÞ ttrêng Mü. Nhng chØ cßn cha ®Çy chÝn
th¸ng n÷a HiÖp ®Þnh hµng dÖt may trong khu«n khæ WTO sÏ ®îc thùc hiÖn hoµn
toµn. Th¬ng m¹i thÕ giíi bíc vµo giai ®o¹n míi - giai ®o¹n tù do ho¸ th¬ng m¹i
hµng dÖt may. Khi hµng dÖt may thÕ giíi( ATC) chÊm døt, chuyÓn tõ chÕ ®é b¶o hé
b»ng h¹n ng¹ch sang c¹nh tranh thùc sù gi÷a c¸c níc xuÊt khÈu dÖt may trong tæ
chøc th¬ng m¹i thÕ giíi th× c¹nh tranh quèc tÕ sÏ ngµy cµng gay g¾t. H¬n thÕ n÷a
søc c¹nh tranh cña phÇn lín s¶n phÈm dÖt may cña ViÖt Nam cßn yÕu c¶ vÒ chÊt lîng vµ gi¸ c¶. C¸nh cöa duy nhÊt ®¶m b¶o thµnh c«ng lµ n©ng cao søc c¹nh tranh
1

cña hµng dÖt may ViÖt Nam trªn thÞ trêng quèc tÕ v× ®ã lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña c¸c
doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam hiÖn nay.
§Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu hµng dÖt may ViÖt Nam giµnh th¾ng lîi trong
c¹nh tranh khi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, cÇn ph¶i n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ
®a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®èi víi hµngdÖt may ViÖt Nam
trªn thÞ trêng quèc tÕ.
§ã còng lµ lý do mµ em chän ®Ò tµi: “ Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng
c¹nh tranh cña hµng dÖt may ViÖt Nam trªn thÞ trêng quèc tÕ” .
Néi dung cña ®Ò ¸n:
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn vµ môc l...
Lêi më ®Çu
h¬n mét thËp kû nay, qu¸ tr×nh héi nhËp kinhquèc tÕtoµn cÇu ho¸
trë thµnh mét xu thÕ kh¸ch quan diÔn ra nhanh chãng, võa t¹o héi cho c¸c
nÒn kinh võa t¨ng søc Ðp c¹nh tranh. C¹nh tranh mét trong nh÷ng quy luËt
kinh c¬ b¶n cña kinh tÕ thÞ trêng, c«ng ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh , t¹o
dùng nªn nh÷ng doanh nghiÖp thµnh ®¹t ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng trong níc
vµ quèc tÕ.
thÕ doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¸t triÓn ph¶i kh¶ n¨ng c¹nh tranh
cao. §Æc biÖt ®èi víi ngµnh s¶n xuÊt dÖt may ngµnh tèc ®é ph¸t triÓn nhanh
chãng s¶n phÈm dÖt may lu«n chiÕm tû träng lín vµ ®øngtrÝ thø hai sau dÇu th«
cña níc ta, kh¶ n¨ng th©m nhËp kh«ng c nh÷ng thÞ trêng quy ®Þnh h¹n ng¹ch
mµ c¶ nh÷ng thÞ trêng kh«ng cã h¹n ng¹ch.
Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may n¨m 2003 ®¹t 3,6 USD, t¨ng thªm
30% so víi n¨m 2002 mét mèc son míi cña ngµnh dÖt may, trong vßng 3 n¨m
kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng gÇn hai lÇn.
Do cã ®Æc ®iÓm kh«ng ®ßi hái vèn lín, l¹i thu håi vèn nhanh dông
nhiÒu lao ®éng, lµ ngµnh hÇu hÕt c¸c níc ®ang ph¸t triÓn tham gia nªn møc ®é c¹nh
tranh cµng cao.
Tõ n¨m 1995 ®Õn nay, víi nh÷ng lîi thÕ so s¸nh vÒ lao ®éng, chi phÝ, hµng dÖt may
ViÖt Nam ®· tõng bíc chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng quèc tÕ, trong ®ã ba thÞ trêng
lín: thÞ trêng EU, thÞ trêng NhËt B¶n thÞ ttrêng Mü. Nhng c cßn cha ®Çy chÝn
th¸ng n÷a HiÖp ®Þnh hµng dÖt may trong khu«n khæ WTO ®îc thùc hiÖn hoµn
toµn. Th¬ng m¹i thÕ giíi bíc vµo giai ®o¹n míi - giai ®o¹n do ho¸ th¬ng m¹i
hµng dÖt may. Khi hµng dÖt may thÕ giíi( ATC) chÊm døt, chuyÓn tõ chÕ ®é b¶o hé
b»ng h¹n ng¹ch sang c¹nh tranh thùc gi÷a c¸c níc xuÊt khÈu dÖt may trong
chøc th¬ng m¹i thÕ giíi th× c¹nh tranh quèc ngµy cµng gay g¾t. H¬n thÕ n÷a
søc c¹nh tranh cña phÇn lín s¶n phÈm dÖt may cña ViÖt Nam cßn yÕuchÊt l-
îng gi¸ c¶. C¸nh cöa duy nhÊt ®¶m b¶o thµnh c«ng n©ng cao søc c¹nh tranh
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao năng lực cạnh tranh đối với mặt hàng dệt may trên TT QT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao năng lực cạnh tranh đối với mặt hàng dệt may trên TT QT - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao năng lực cạnh tranh đối với mặt hàng dệt may trên TT QT 9 10 495