Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao năng lực cạnh tranh nghành cơ khí VN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1530 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QTKDCN & XD

§Ò ¸n m«n häc

Lêi nãi ®Çu
Ngµnh c¬ khÝ lµ mét ngµnh cã vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc
d©n. C«ng nghiÖp c¬ khÝ kh«ng chØ cung cÊp c¸c s¶n phÈm tiªu dïng mµ quan
träng h¬n lµ cung cÊp thiÕt bÞ, m¸y mãc cho nhiÒu ngµnh s¶n xuÊt kh¸c. §Æc
biÖt trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay khi ®Êt níc ta ®ang tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ th× c«ng nghiÖp c¬ khÝ cµng cã vai trß to lín h¬n bao giê hÕt.
Ngay tõ khi míi ra ®êi, ngµnh c«ng nghiÖp c¬ khÝ ë níc ta ®· ®îc §¶ng
vµ Nhµ níc x¸c ®Þnh lµ ngµnh cã vai trß then chèt vµ lu«n ®îc u tiªn ph¸t triÓn.
Tuy nhiªn, tõ khi bíc sang c¬ chÕ thÞ trêng, ngµnh c¬ khÝ ViÖt Nam ®· béc lé
rÊt nhiÒu yÕu kÐm, trong ®ã vÊn ®Ò næi cém nhÊt lµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña
ngµnh rÊt h¹n chÕ ngay c¶ ë thÞ trêng trong níc. ChÝnh v× vËy, c¸c doanh
nghiÖp trong ngµnh ®· kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh víi hµng ho¸ ngo¹i nhËp, bÞ
thu hÑp thÞ trêng, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n...
nhiÒu doanh nghiÖp ®øng tríc nguy c¬ bÞ ph¸ s¶n.
V× vËy, ®Ó ngµnh c¬ khÝ cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®¸p øng yªu cÇu cña
c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ
ph¶i n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp c¬ khÝ kh«ng chØ ë thÞ
trêng trong níc mµ cßn ë c¶ thÞ trêng quèc tÕ.
ChÝnh tõ tÝnh cÊp thiÕt vµ h÷u dông cña vÊn ®Ò, víi mong muèn ®ãng gãp
phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo viÖc t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng lùc
c¹nh tranh cña ngµnh c¬ khÝ em ®· chän ®Ò tµi : “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng
cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh c¬ khÝ ViÖt Nam ”.
Ngoµi lêi nãi ®Çu vµ phÇn kÕt luËn,kÕt cÊu ®Ò ¸n gåm ba phÇn.
PhÇn I : C¹nh tranh vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh
nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng
PhÇn II : Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh c¬ khÝ ViÖt
Nam hiÖn nay.
1

QTKDCN & XD

§Ò ¸n m«n häc

PhÇn III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña
ngµnh c¬ khÝ ViÖt Nam.
Víi tr×nh ®é thêi gian cã h¹n cho nªn ®Ò tµi khã tr¸nh khái nh÷ng khiÕm
khuyÕt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý, chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o
vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò ¸n ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n n÷a. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy
gi¸o PGS. PTS Vò Ph¸n cïng c¸c c¸n bé trong Héi c¬ khÝ ViÖt Nam ®· gióp
em rÊt nhiÒu trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
Sinh viªn : Ph¹m ThÞ H¶i Anh

2

QTKDCN & XD

§Ò ¸n m«n häc

PhÇn I
C¹nh tranh vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh
cña doanh nghiÖp c«ng nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng.
I.
S¶n phÈm c«ng nghiÖp vµ thÞ trêng s¶n phÈm c«ng
nghiÖp.
1. S¶n phÈm c«ng nghiÖp.
Theo quan niÖm tr...
§Ò ¸n m«n häc QTKDCN & XD
Lêi nãi ®Çu
Ngµnh khÝ mét ngµnh trÝ quan träng trong nÒn kinh quèc
d©n. C«ng nghiÖp khÝ kh«ng chØ cung cÊp c¸c s¶n phÈm tiªu dïng quan
träng h¬n cung cÊp thiÕt bÞ, m¸y mãc cho nhiÒu ngµnh s¶n xuÊt kh¸c. §Æc
biÖt trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay khi ®Êt níc ta ®ang tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ -
hiÖn ®¹i ho¸ th× c«ng nghiÖp c¬ khÝ cµng cã vai trß to lín h¬n bao giê hÕt.
Ngay khi míi ra ®êi, ngµnh c«ng nghiÖp khÝ ë níc ta ®· ®îc §¶ng
vµ Nhµ níc x¸c ®Þnh lµ ngµnh cã vai trß then chèt vµ lu«n ®îc u tiªn ph¸t triÓn.
Tuy nhiªn, khi bíc sang chÕ thÞ trêng, ngµnh khÝ ViÖt Nam ®· béc
rÊt nhiÒu yÕu kÐm, trong ®ã vÊn ®Ò næi cém nhÊt kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña
ngµnh rÊt h¹n chÕ ngay ë thÞ trêng trong níc. ChÝnh vËy, c¸c doanh
nghiÖp trong ngµnh ®· kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh víi hµng ho¸ ngo¹i nhËp,
thu hÑp thÞ trêng, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gÆp rÊt nhiÒu k kh¨n...
nhiÒu doanh nghiÖp ®øng tríc nguy c¬ bÞ ph¸ s¶n.
vËy, ®Ó ngµnh khÝ thÓ tån t¹i ph¸t triÓn ®¸p øng yªu cÇu cña
c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ
ph¶i n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp c¬ khÝ kh«ng chØ ë thÞ
trêng trong níc mµ cßn ë c¶ thÞ trêng quèc tÕ.
ChÝnh tõ tÝnh cÊp thiÕt vµ h÷u dông cña vÊn ®Ò, víi mong muèn ®ãng gãp
phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo viÖc t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng lùc
c¹nh tranh cña ngµnh khÝ em ®· chän ®Ò tµi : “Mét gi¶i ph¸p nh»m n©ng
cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh c¬ khÝ ViÖt Nam ”.
Ngoµi lêi nãi ®Çu vµ phÇn kÕt luËn,kÕt cÊu ®Ò ¸n gåm ba phÇn.
PhÇn I : C¹nh tranh n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh
nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng
PhÇn II : Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh khÝ ViÖt
Nam hiÖn nay.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao năng lực cạnh tranh nghành cơ khí VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao năng lực cạnh tranh nghành cơ khí VN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao năng lực cạnh tranh nghành cơ khí VN 9 10 779