Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong nghành thép

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1003 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi Më §ÇU
Sau gÇn 17 n¨m ®æi míi, søc m¹nh tæng thÓ nãi chung vµ n¨ng lùc c¹nh tranh
nãi riªng cña ViÖt Nam ®· ®îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ. Trong xu thÕ héi nhËp, toµn cÇu
hãa ®ang diÔn ra ngµy cµng m¹nh mÏ, sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi níc ta
®ang ®øng tríc c¬ héi vµ th¸ch thøc míi, ®ßi hái ph¶i ®Èy nhanh h¬n n÷a tèc ®é t¨ng
trëng, ®i ®«i víi chÊt lîng ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi, ®¬ng ®Çu víi nhiÒu ¸p lùc c¹nh
tranh gay g¾t trong tiÕn tr×nh héi nhËp.
ThÐp lµ mét ngµnh C«ng nghiÖp ®ãng vai trß quan träng trong c«ng cuéc
CNH-H§H, qu¸ ®é ®i lªn CNXH cña ViÖt Nam. Ngµnh ThÐp còng ®ang ®øng tríc
nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh khi ViÖt Nam tham gia vµo tiÕn tr×nh héi nhËp. ChÝnh v×
vËy, em ®· chän ®Ò tµi “ N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp níc ta
trong qóa tr×nh héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ” ®Ó nghiªn cøu vµ thùc hiÖn.
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn vµ danh môc tµi liÖu tham kh¶o, ®Ò tµi gåm 3
phÇn:
PhÇn 1. Lý luËn chung vÒ ngµnh thÐp vµ søc c¹nh tranh cña ngµnh thÐp ViÖt
Nam.
PhÇn 2. Thùc tr¹ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi
nhËp khu vùc vµ thÕ giíi.
PhÇn 3. C¸c biÖn ph¸p ®Ó t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp
thÐp ViÖt Nam.

N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp
PhÇn 1. Lý luËn chung vÒ ngµnh thÐp vµ søc c¹nh tranh cña ngµnh thÐp
ViÖt Nam.
1.1. Vai trß, vÞ trÝ cña ngµnh ThÐp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.
Ngµnh thÐp lµ ngµnh C«ng nghiÖp nÆng c¬ së cña mçi quèc gia. NÒn C«ng
nghiÖp gang thÐp m¹nh lµ sù ®¶m b¶o æn ®Þnh vµ ®i lªn cña nÒn kinh tÕ mét c¸ch chñ
®éng, v÷ng ch¾c. S¶n phÈm thÐp lµ vËt t, nguyªn liÖu chñ yÕu, lµ “l¬ng thùc” cña
nhiÒu ngµnh kinh tÕ quan träng nh ngµnh c¬ khÝ, ngµnh x©y dùng; nã cã vai trß quyÕt
®Þnh tíi sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
§a sè c¸c níc thµnh c«ng vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Òu x¸c ®Þnh ngµnh thÐp lµ
ngµnh kinh tÕ mòi nhän, hµng ®Çu vµ tËp trung ®Çu t cho nã ph¸t triÓn.
Tríc nh÷ng n¨m 90, chØ cã c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc tham gia s¶n xuÊt thÐp
nh C«ng ty Gµng thÐp Th¸i Nguyªn, C«ng ty Gang thÐp MiÒn Nam … nh ng sau ®ã,
khi chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng trong ph¸t triÓn kinh tÕ ra ®êi, ngµnh thÐp ®· kh«ng
ngõng ph¸t triÓn, dÉn chøng ®ã lµ sù ra ®êi 5 liªn doanh c¸n thÐp, 2 c«ng ty c¸n thÐp
100% vèn níc ngoµi vµ sau n¨m 2000, ®· cã thªm hµng lo¹t c¸c c«ng ty s¶n xuÊt
thÐp cña t nh©n, c¸c c«ng ty thÐp cæ phÇn vµ c¸c c«ng ty thÐp thuéc c¸c ®¬n vÞ kh¸c
ngoµi bé C«ng nghiÖp, ®a sè lîng cña c¸c ®¬n vÞ lªn gÇn 50 ®¬n vÞ.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tèc ®é ph¸t triÓn x©y dùng ë ViÖt...
Lêi Më §ÇU
Lêi Më §ÇU
Sau gÇn 17 n¨m ®æi míi, søc m¹nh tæng thÓ nãi chung vµ n¨ng lùc c¹nh tranh
nãi riªng cña ViÖt Nam ®· ®îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ. Trong xu thÕ héi nhËp, toµn cÇu
hãa ®ang diÔn ra ngµy cµng m¹nh mÏ, sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi níc ta
®ang ®øng tríc c¬ héi vµ th¸ch thøc míi, ®ßi hái ph¶i ®Èy nhanh h¬n n÷a tèc ®é t¨ng
trëng, ®i ®«i víi chÊt lîng ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi, ®¬ng ®Çu víi nhiÒu ¸p lùc c¹nh
tranh gay g¾t trong tiÕn tr×nh héi nhËp.
ThÐp lµ mét ngµnh C«ng nghiÖp ®ãng vai trß quan träng trong c«ng cuéc
CNH-H§H, qu¸ ®é ®i lªn CNXH cña ViÖt Nam. Ngµnh ThÐp còng ®ang ®øng tríc
nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh khi ViÖt Nam tham gia vµo tiÕn tr×nh héi nhËp. ChÝnh v×
vËy, em ®· chän ®Ò tµi N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp n íc ta
trong qóa tr×nh héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ ®Ó nghiªn cøu vµ thùc hiÖn.
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn vµ danh môc tµi liÖu tham kh¶o, ®Ò tµi gåm 3
phÇn:
PhÇn 1. Lý luËn chung vÒ ngµnh thÐp vµ søc c¹nh tranh cña ngµnh thÐp ViÖt
Nam.
PhÇn 2. Thùc tr¹ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi
nhËp khu vùc vµ thÕ giíi.
PhÇn 3. C¸c biÖn ph¸p ®Ó t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp
thÐp ViÖt Nam.
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong nghành thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong nghành thép - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong nghành thép 9 10 912