Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao vị thế của DN VN trong tiến trình hội nhập

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 903 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay toµn kinh tÕ ®ang trë thµnh xu thÕ kh¸ch quan cña sù ph¸t
triÓn kinh tÕ thÕ giíi. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ nãi chung vµ gia nhËp vµ gia
nhËp tæ chøc th¬ng m¹i WTO nãi riªng sÏ t¹o cho nÒn kinh tÕ níc ta cã xu híng më, ®Ó ®ãn nhËn sù c¹nh tranh gay g¾t, bªn c¹nh thuËn lîi th× chóng ta
còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ yªu cÇu ph¸t triÓn ®Ó c¹nh tranh ®Æt ra
cho c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ë níc ta lµ rÊt lín. Mét vÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ
nµo, nh thÕ nµo ®Ó nang cao vÞ thÕ cña doanh nghiÖp nhµ níc ViÖt Nam trong
tiÕn tr×nh ra nhËp tæ chøc thÕ giíi WTO. §ã chÝnh lµ nguyªn nh©n m×nh chän
®Ò tµi:
"N©ng cao vÞ thÕ cña doanh nghiÖp nhµ níc ViÖt Nam trong tiÕn
tr×nh héi nhËp tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO".

1

Ch¬ng I
Kh¸i qu¸t vÒ héi nhËp vµ ¶nh hëng cña héi nhËp WTO
→ Doanh nghiÖp nhµ níc ViÖt Nam
1. Kh¸i niÖm héi nhËp
Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ theo quan ®iÓm th«ng thêng ®îc hiÓu lµ qu¸
tr×nh c¸c thÓ chÕ quèc gia tiÕn hµnh x©y dùng th¬ng lîng, ký kÕt vµ tu©n thñ
c¸c cam kÕt song ph¬ng vµ ®a ph¬ng toµn cÇu ngµy nay ®a d¹ng h¬n cao h¬n,
®ång bé h¬n trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ quèc gia vµ kinh tÕ quèc tÕ.
Theo quan ®iÓm réng r·i th× héi nhËp kinh tÕ lµ: sù g¾n kÕt cña mét níc
vµ c¸c tæ chøc hîp t¸c kinh tÕ khu vùc vµ toµn cÇu trong ®ã mèi quan hÖ gi÷a
c¸c thµnh viªn cã sù rµng buéc theo quy ®Þnh chung cña khèi.
2. TÝnh tÊt yÕu cña héi nhËp
Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ trong ®ã cã sù tù do ho¸ th¬ng m¹i ®îc xem lµ
nh©n tè quan träng thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ vµ n©ng cao møc sèng cho mçi
quèc gia, ®a sè c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu ®iÒu chØnh nÒn kinh tÕ cña m×nh
theo híng më cöa, gi¶m vµ h¬n n÷a lµ th¸o rì c¸c rµo c¶n th¬ng m¹i lµm cho
viÖc trao ®æi, giao lu hµng ho¸ vµ lu th«ng c¸c nh©n tè s¶n xuÊt ngµy cµng
thuËn lîi h¬n, ®Ó tr¸nh bÞ r¬i vµo t×nh tr¹ng tôt hËu hÇu hÕt c¸c níc trªn thÕ
giíi ngµy cµng nç lùc héi nhËp vµo xu thÕ chung ®Ó t¨ng cêng søc m¹nh kinh
tÕ.
HiÖn nay xu thÕ hoµ b×nh, hîp t¸c ®Ó cïng ph¸t triÓn ngµy cµng trë
thµnh ®ßi hái bøc xóc cña c¸c d©n téc vµ c¸c níc trªn thÕ giíi, c¸c níc nµy
®Òu cã m«i trêng hoµ b×nh, æn ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa c¸c nÒn
kinh tÕ ngµy cµng g¾n bã, phô thuéc lÉn nhau t¹o ®éng lùc cho t¨ng trëng kinh
tÕ, c¸c thÓ chÕ ®a ph¬ng trªn thÕ giíi vµ khu vùc cã vai trß ngµy cµng t¨ng
cïng víi sù ph¸t triÓn cña ý thøc ®éc lËp tù chñ, tù lùc cña c¸c d©n téc.
Toµn cÇu ho¸ ®ang lµ mét trong nh÷ng xu thÕ ph¸t triÓn chñ yÕu cña
quan hÖ quèc tÕ hiÖn ®¹i, cuéc c¸ch m¹ng KTKT ®· vµ ®ang thóc ®Èy m¹nh
mÏ qu¸...
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay toµn kinh ®ang trë thµnh xu thÕ kh¸ch quan cña ph¸t
triÓn kinh tÕ thÕ giíi. Héi nhËp kinh quèc nãi chung gia nhËp gia
nhËp chøc th¬ng m¹i WTO nãi riªng t¹o cho nÒn kinh níc ta xu h-
íng më, ®Ó ®ãn nhËn c¹nh tranh gay g¾t, bªn c¹nh thuËn lîi th× chóng ta
còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ yªu cÇu ph¸t triÓn ®Ó c¹nh tranh ®Æt ra
cho c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ë níc tarÊt lín. Mét vÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ
nµo, nh thÕ nµo ®Ó nang cao thÕ cña doanh nghiÖp nhµ níc ViÖt Nam trong
tiÕn tr×nh ra nhËp chøc thÕ giíi WTO. §ã chÝnh nguyªn nh©n m×nh chän
®Ò tµi:
"N©ng cao thÕ cña doanh nghiÖp nhµ níc ViÖt Nam trong tiÕn
tr×nh héi nhËp tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO".
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao vị thế của DN VN trong tiến trình hội nhập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao vị thế của DN VN trong tiến trình hội nhập - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao vị thế của DN VN trong tiến trình hội nhập 9 10 926