Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Nền KT Nhật Bản

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1336 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MôC LôC
Trang

Lêi giíi thiÖu

2

Ch¬ng I -Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ NhËt B¶n
thêi kú 1952-1973.

3

Ch¬ng II- Nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù ph¸t triÓn
thÇn k× cña nÒn kinh tÕ NhËt B¶n n¨m 1952 - 1973.
I- Nh÷ng di s¶n tõ tríc chiÕn tranh.

6

II-C¶i c¸ch kinh tÕ.

7

III- Nh÷ng nhµ kinh doanh xÝ nghiÖp tÝch cùc

9

IV-Lùc lîng lao ®éng u tó.

10

V-Sù hîp t¸c chñ thî.

10

VI- L·nh ®¹o tµi ba.

11

VII- §æi míi kü thuËt.

12

VIII- Tû lÖ tiÕt kiÖm cao vµ ng©n hµng cho vay tÝch cùc.

13

IX- Sù kÕt hîp gi÷a thÞ trêng víi kÕ ho¹ch.

14

X- M«i trêng quèc tÕ hoµ b×nh.

15

XI- Chi phÝ quèc phßng Ýt.

15

XII-æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ x· héi.

16

XIII- T tëng trong t¨ng trëng kinh tÕ.

17

1

XIV-C¬

cÊu

hai

tÇng.

18
XV-

ChÝnh

s¸ch

më

cöa

vµ

ph¸t

triÓn

khoa

häc

kü

thuËt.

20
XVI- TÝnh c¸ch cña nh©n d©n NhËt B¶n.

20

Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm ¸P DôNG VµO VIÖT NAM.
23
Tµi liÖu tham kh¶o

26

2

Lêi giíi thiÖu
Víi mét thùc tÕ lµ vÊn ®Ò t¨ng trëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x· héi ë níc
ta tuy ®· ®îc quan t©m nhiÒu trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi tõ thêi
kú “®æi míi”, song qua 10 n¨m ®æi míi, ngêi ta l¹i thÊy cã hiÖn tîng ph©n ho¸
nhanh, mét bé phËn trë nªn nghÌo t¬ng ®èi, chÝnh v× vËy ®ßi hái ph¶i cã mét
lý luËn lÉn thùc tiÔn cña quan hÖ gi÷a t¨ng trëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x·
héi.Víi NhËt B¶n cã c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, d©n sè, vµi ®Æc ®iÓm cæ truyÒn,
gÇn gñi víi ViÖt Nam. NhËt B¶n trong giai ®o¹n”thÇn kú”vµ ViÖt Nam trong
thêi kú”®æi míi” võa cã nh÷ng nÐt t¬ng ®ång. Sau chiÕn tranh, nÒn kinh tÕ
NhËt B¶n ®· mau chãng phôc håi vµ cã bíc ph¸t triÓn nh¶y vät. T¨ng trëng
kinh tÕ b×nh qu©n hµng n¨m 10% thêi kú 1952-1973. §i liÒn víi t¨ng trëng
kinh tÕ lµ tû lÖ nghÌo ®ãi gi¶m xuèng, kho¶ng c¸ch chªnh lÖch vÒ thu nhËp
gi÷a c¸c tÇng líp d©n c ®· thu hÑp l¹i, tÇng líp trung lu chiÕm tuyÖt ®¹i bé
phËn d©n c (90%), ®ã lµ íc m¬ cña nhiÒu níc.
Sù thµnh c«ng cña NhËt B¶n kh«ng ph¶i chØ ë chç ®iÒu hoµ thu nhËp gi÷a
khu vùc kinh tÕ nhµ níc vµ khu vùc kinh tÕ t nh©n, mµ cßn ë khÝa c¹nh ®iÒu
hoµ phóc lîi x· héi, tõ ®ã kÝch thÝch s¶n xuÊt vµ t¹o ra t¨ng trëng míi. Nh÷ng
thµnh qu¶ t¨ng trëng kinh tÕ ®· ®îc “chia l¹i” t¬ng ®èi ®Òu cho c¸c tÇng líp
x· héi khiÕn cho nhiÒu ngêi d©n níc nµy l¹i cã thªm vèn ®Çu t ®Ó ph¸t triÓn
gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tay nghÒ.
T¨ng trëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x· héi ë NhËt B¶n giai ®o¹n”thÇn kú”®·
trë thµnh m« h×nh nghiªn cøu ®èi víi nhiÒu quèc gia ®ang ph¸t triÓn.
ChÝnh v× vËy viÖc ph©n tÝch ®Æc ®iÓm kinh tÕ dÉn tíi sù ph¸t triÓn “thÇn
kú...
MôC LôC
Trang
Lêi giíi thiÖu 2
Ch¬ng I -Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ NhËt B¶n
thêi kú 1952-1973. 3
Ch¬ng II- Nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù ph¸t triÓn
thÇn k× cña nÒn kinh tÕ NhËt B¶n n¨m 1952 - 1973.
I- Nh÷ng di s¶n tõ tríc chiÕn tranh. 6
II-C¶i c¸ch kinh tÕ. 7
III- Nh÷ng nhµ kinh doanh xÝ nghiÖp tÝch cùc 9
IV-Lùc lîng lao ®éng u tó. 10
V-Sù hîp t¸c chñ thî. 10
VI- L·nh ®¹o tµi ba. 11
VII- §æi míi kü thuËt. 12
VIII- Tû lÖ tiÕt kiÖm cao vµ ng©n hµng cho vay tÝch cùc. 13
IX- Sù kÕt hîp gi÷a thÞ trêng víi kÕ ho¹ch. 14
X- M«i trêng quèc tÕ hoµ b×nh. 15
XI- Chi phÝ quèc phßng Ýt. 15
XII-æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ x· héi. 16
XIII- T tëng trong t¨ng trëng kinh tÕ. 17
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Nền KT Nhật Bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Nền KT Nhật Bản - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Nền KT Nhật Bản 9 10 122