Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Nghiên cứu thị trường

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu

§a phÇn c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp cña níc ta nh÷ng n¨m vÒ tríc thêi c¬ chÕ bao cÊp mÆt hµng do nhµ níc quy ®Þnh hoÆc chñ yÕu lµ nhËp
khÈu. Cho nªn hµng ho¸ kh«ng mang tÝnh c¹nh tranh nªn doanh nghiÖp
c«ng nghiÖp ¸p dông nghiªn cøu thÞ trêng lµ h¹n chÕ .Nhng trong nh÷ng
n¨m trë l¹i ®©y viÖc chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng ,khoa häc kü thuËt ph¸t
triÓn nªn sè lîng hµng ho¸ nhiÒu . V× thÕ ®Ó doanh nghiÖp thµnh c«ng th×
doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ¸p dông nghiªn cøu thÞ trêng .C«ng t¸c nghiªn
cøu thÞ trêng cã tèt th× míi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ ®¸p øng
mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu thÞ trêng t¹o ra kh¶ n¨ng ph¸t triÓn doanh nghiÖp
c«ng nghiÖp mét c¸ch v÷ng ch¾c.
VËy viÖc quan träng hµng ®Çu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
cña doanh nghiÖp c«ng nghiÖp lµ c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng .§Ò tµi
"Nghiªn cøu thÞ trêng víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp c«ng nghiÖp
"®· gãp phÇn nghiªn cøu thÞ trêng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt.

PhÇn I
lý thuyÕt chung vÒ thÞ trêng vµ c«ng t¸c nghiªn
cøu thÞ trêng doanh nghiÖp c«ng nghiÖp

I C¸c kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng :
1 / Kh¸i niÖm marketing
- Marketing lµ ho¹t ®«ng cña con ngêi s¶n xuÊt nh»m ®em l¹i nh÷ng
lîi Ých lín nhÊt cho ngêi tiªu dïng th«ng qua ®ã ®¹t dîc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt
kinh doanh cao nhÊt
- Marketing bao gåm mét qu¸ tr×nh khÐp kÝn vµ lu©n chuyÓn liªn tiÕp
tõ viÖc ph¸t hiÖn ý ®å vµ chuyÓn ra ý ®å míi tiÕp theo
- Marketing ®îc xem nh mét khoa häc vµ nghÖ thuËt t×m hiÓu nhu
cÇu cña con ngêi vµ ®Ò ra biÖn ph¸p còng nh tæ chøc thùc hiÖn biÖn ph¸p ®Ó
thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt
kinh doanh
→Qua ®©y thÊy ®îc thÞ trêng lµ trung t©m nghiªn cøu cña ho¹t ®éng
marketing lµ n¬i kiÓm nghiÖm tinhf h×nh ®óng ®¾n ,chÝnh x¸c cña ho¹t
®éng marketing
Tõ viÖc nghiªn cøu thÞ trêng cña ho¹t ®éng marketing doanh nghiÖp
cã thÓ tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt n©ng cao n¨ng suÊt chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó
kh«ng ngõng cñng cè , gia t¨ng niÒm tin cña kh¸ch hµng ®ãi víi doanh
nghiÖp.
2/Kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng:
a / ThÞ trêng lµ mét kh¸i niÖm c¨n b¶n cña tiÕp thÞ (marketing)

ThÞ trêng lµ tËp hîp nh÷ng ngêi mua hµng hiÖn cã vµ sÏ cã .§Ó t×m
hiÓu b¶n chÊt cña thÞ trêng ,chóng ta gi¶ ®Þnh nÒn kinh tÕ gi¶n ®¬n gåm 4
thµnh phÇn mét ng d©n ,mét thî s¨n , mét thî gèm vµ n«ng d©n 4 thµnh
phÇn nµy t×m c¸ch tho¶ m·n nhu cÇu cña m×nh theo 3 ph¬ng thøc kh¸c nhau
:
+ Tù cung tù cÊp
+ Trao ®æi ph©n t¸n
+ Trao ®æi tËp trung
Sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ
®Õn lît nã thÞ trêng ph¸...
Lêi më ®Çu
§a phÇn c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp cña níc ta nh÷ng n¨m tr-
íc thêi c¬ chÕ bao cÊp mÆt hµng do nhµ níc quy ®Þnh hoÆc chñ yÕu nhËp
khÈu. Cho nªn hµng ho¸ kh«ng mang tÝnh c¹nh tranh nªn doanh nghiÖp
c«ng nghiÖp ¸p dông nghiªn cøu thÞ trêng h¹n chÕ .Nhng trong nh÷ng
n¨m trë l¹i ®©y viÖc chuyÓn sang chÕ thÞ trêng ,khoa häc kü thuËt ph¸t
triÓn nªn lîng hµng ho¸ nhiÒu . thÕ ®Ó doanh nghiÖp thµnh c«ng th×
doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ¸p dông nghiªn cøu thÞ trêng .C«ng t¸c nghiªn
cøu thÞ trêng tèt t míi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp thÓ ®¸p øng
mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu thÞ trêng t¹o ra kh¶ n¨ng ph¸t triÓn doanh nghiÖp
c«ng nghiÖp mét c¸ch v÷ng ch¾c.
VËy viÖc quan träng hµng ®Çu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
cña doanh nghiÖp c«ng nghiÖp c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng .§Ò tµi
"Nghiªn cøu thÞ trêng víi ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp c«ng nghiÖp
"®· gãp phÇn nghiªn cøu thÞ trêng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt.
ĐATN ĐỀ ÁN: Nghiên cứu thị trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Nghiên cứu thị trường - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Nghiên cứu thị trường 9 10 408