Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: NH Chính sách XH VN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1115 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ng©n hµng chÝnh s¸ch X· héi ViÖt Nam
A. lêi më ®Çu

TÝn dông cho ngêi nghÌo lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch quan träng
®èi víi ngêi nghÌo trong ch¬ng tr×nh môc tiªu xãa ®ãi gi¶m nghÌo giai
®o¹n 2001- 2010. Viªt Nam lµ mét níc ®i lªn tõ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, nÒn
kinh tÕ ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nªn môc tiªu xãa ®ãi gi¶m nghÌo ®îc §¶ng vµ Nhµ níc ta coi lµ môc tiªu hµng ®Çu cÇn ®¹t ®îc.
§êi sèng bé phËn ngêi d©n ë n«ng th«n nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã
nhiÒu c¶i thiÖn, sinh ho¹t cña ngêi lao ®éng ®· bít nhiÒu khã kh¨n do mçi
hé n«ng d©n ®· ®îc tham gia lµm kinh tÕ tõ nhiÒu nguån vèn tµi trî kh¸c
nhau, trong ®ã cã nguån vèn cña Ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi viÖt
nam(NHCSXHVN). Tתn th©n cña NHCSXHVN lµ Ng©n hµng phôc vô ngêi nghÌo, lµ ng©n hµng cña ngêi nghÌo nªn nã ra ®êi xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu
bøc thiÕt cña ngêi lao ®éng. ViÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò xãa ®ãi gi¶m nghÌo
trong n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n lµ mét chñ tr¬ng lín cña §¶ng vµ Nhµ níc
vµ lµ mét yªu cÇu bøc thiÕt kh«ng chØ mang tÝnh x· héi, tÝnh chÊt nh©n ®¹o
gi÷a con ngêi víi con ngêi mµ nã cßn mang tÝnh chÊt kinh tÕ. Bëi lÏ nÒn
kinh tÕ khi vÉn cßn tån t¹i mét tû lÖ kh«ng nhá n«ng d©n nghÌo sÏ kÐo theo
rÊt nhiÒu vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi kh¸c, nÒn kinh tÕ khã cã thÓ ph¸t triÓn víi
tèc ®é cao vµ æn ®Þnh.
ViÖc tiÕp nhËn ®îc nguån vèn hç trî tõ hÖ thèng ng©n hµng chÝnh s¸ch lµ
cã ý nghÜa to lín ®èi víi nh÷ng hé nghÌo ®ang cÇn vèn ®Ó s¶n xuÊt kinh
doanh, thay v× ph¶i chÊp nhËn nh÷ng nguån vèn vay ®¾t ®á tõ nh÷ng ng©n
hµng th¬ng m¹i trong c¶ níc, khã kh¨n trong nh÷ng ®IÒu kiÖn vÒ tÝn dông.
Tõ khi ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi ra ®êi, hä ®· cã thÓ ®îc tiÕp cËn víi
mét nguån vèn rÎ h¬n, nh÷ng ®IÒu kiÖn cho vay dÔ dµng h¬n, gãp phÇn gi¶i
quyÕt nhu cÇu vÒ vèn cho ngêi nghÌo. Cã thÓ t×m hiÓu vµ nghiªn cøu cô thÓ
vÒ ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi vµ nh÷ng häat ®éng cña nã, v× thÕ cho nªn
chóng em quyÕt ®Þnh lùa chän Ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi ViÖt Nam lµm

1

Ng©n hµng chÝnh s¸ch X· héi ViÖt Nam
®Ò tµi nghiªn cøu vµ hy väng qua ®Ò tµi nµy sÏ cã thÓ gióp chóng em hiÓu
thªm vÒ ho¹t ®éng cña ng©n hµng chÝnh s¸ch vµ c¸ch tiÕp cËn nguån vèn u
®·i nµy. §Ò tµi ®îc hoµn thµnh cã thÓ cã nhÒu thiÕu xãt, Chóng em mong
nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« ®Ó hoµn thiÖn thªm cho néi dung
cña ®Ó tµi. chóng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o- Th¹c sÜ Lª h¬ng Langi¶ng viªn bé m«n tµi chÝnh quèc tÕ-khoa Ng©n hµng tµi chÝnh ®· nhiÖt t×nh
gióp ®ì chóng em x©y dùng ®Ò c¬ng vµ hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.

2

Ng©n hµng chÝnh s¸ch X· héi ViÖt Nam
B. NéI D...
Ng©n hµng chÝnh s¸ch X· héi ViÖt Nam
A. lêi më ®Çu
TÝn dông cho ngêi nghÌo mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch quan träng
®èi víi ngêi nghÌo trong ch¬ng tr×nh môc tiªu a ®ãi gi¶m nghÌo giai
®o¹n 2001- 2010. Viªt Nam lµ mét níc ®i lªn tõ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, nÒn
kinh tÕ ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nªn môc tiªua ®ãi gi¶m nghÌo ®-
îc §¶ng vµ Nhµ níc ta coi lµ môc tiªu hµng ®Çu cÇn ®¹t ®îc.
§êi sèng phËn ngêi d©n ë n«ng th«n nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®·
nhiÒu c¶i thiÖn, sinh ho¹t cña ngêi lao ®éng ®· bít nhiÒu khã kh¨n do mçi
n«ng d©n ®· ®îc tham gia lµm kinh tÕ nhiÒu nguån vèn tµi t kh¸c
nhau, trong ®ã nguån vèn cña Ng©n hµng chÝnh s¸ch héi viÖt
nam(NHCSXHVN). Tתn th©n cña NHCSXHVNNg©n hµng phôc vô ng-
êi nghÌo, lµ ng©n hµng cña ngêi nghÌo nªn ra ®êi xuÊt pt nhu cÇu
bøc thiÕt cña ngêi lao ®éng. ViÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò xãa ®ãi gi¶m nghÌo
trong n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n lµ t ctr¬ng lín cña §¶ng vµ Nhµ níc
lµ mét yªu cÇu bøc thiÕt kh«ng chØ mang tÝnh x· héi, tÝnh chÊt nh©n ®¹o
gi÷a con ngêi víi con ngêi cßn mang tÝnh chÊt kinh tÕ. Bëi lÏ nÒn
kinh tÕ khi vÉn cßn tån t¹i mét tû lÖ kh«ng nhá n«ng d©n nghÌo sÏ kÐo theo
rÊt nhiÒu vÊn ®Ò kinh tÕ héi kh¸c, nÒn kinh k cã thÓ ph¸t triÓn víi
tèc ®é cao vµ æn ®Þnh.
ViÖc tiÕp nhËn ®îc nguån vèn trî tõ thèng ng©n hµng chÝnh s¸ch lµ
ý nghÜa to lín ®èi víi nh÷ng nghÌo ®ang cÇn vèn ®Ó s¶n xuÊt kinh
doanh, thay v× ph¶i chÊp nhËn nh÷ng nguån vèn vay ®¾t ®á tõ nh÷ng ng©n
hµng th¬ng m¹i trongníc, khã kh¨n trong nh÷ng ®IÒu kiÖn tÝn dông.
khi ng©n hµng chÝnh s¸ch héi ra ®êi, ®· cã thÓ ®îc tiÕp cËn víi
mét nguån vèn rÎ h¬n, nh÷ng ®IÒu kiÖn cho vay dÔ dµng h¬n, gãp phÇn gi¶i
quyÕt nhu cÇu vÒ vèn cho ngêi nghÌo.thÓ t×m hiÓu vµ nghiªn cøu cô thÓ
ng©n hµng chÝnh s¸ch héi vµ nh÷ng häat ®éng cña nã, thÕ cho nªn
chóng em quyÕt ®Þnh lùa chän Ng©n hµng chÝnh s¸chhéi ViÖt Nam lµm
1
ĐATN ĐỀ ÁN: NH Chính sách XH VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: NH Chính sách XH VN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: NH Chính sách XH VN 9 10 11