Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Những phẩm chất cần có của một nhà quản trị giỏi

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1216 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc

SV: Ph¹m ThÞ Kim Dung-QLKT 43A

Môc lôc
Môc lôc.......................................................................................................................................1
Ch¬ng I: C¸c vÊn ®Ò vÒ qu¶n trÞ..................................................................................2

1. Kh¸i niÖm vÒ qu¶n trÞ........................................................................................2
2. Vai trß vµ ý nghÜa cña ho¹t ®éng qu¶n trÞ........................................................3
3. Qu¶n trÞ lµ mét khoa häc, mét nghÖ thuËt, mét nghÒ......................................3
3.1. Qu¶n trÞ lµ mét khoa häc......................................................................3
3.2. Qu¶n trÞ lµ mét nghÖ thuËt ...................................................................4
Ch¬ng II: Nhµ qu¶n trÞ.......................................................................................................5

I. NHΜ QU¶N TRÞ .....................................................................5
1. ThÕ nµo lµ nhµ qu¶n trÞ.....................................................................................5
2. C¸c cÊp qu¶n trÞ.................................................................................................5
2.1. Qu¶n trÞ viªn cao cÊp (Top managers)......................................................6
2.2. Qu¶n trÞ viªn cÊp gi÷a hay cÊp trung gian (Middle Managers)...............6
2.3. C¸c qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së (Fist- Line Managers) ..................................6
3. Vai trß vµ kü n¨ng cña c¸c nhµ qu¶n trÞ ..........................................................6
3.1. Vai trß cña nhµ qu¶n trÞ.............................................................................6
II. C¸C PHÈM CHÊT CÇN THIÕT CÑA MÉT NHΜ QU¶N TRÞ GIÁI..............9
1. Kh¶ n¨ng nhËn thøc vµ t duy..........................................................................10
2. ý chÝ, nghÞ lùc, lßng kiªn nhÉn vµ sù quyÕt t©m............................................11
3. §¹o ®øc vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm.......................................................................15
4. Søc kháe .........................................................................................................16
6. BiÕt tuyÓn dông nh©n tµi.................................................................................17
Ch¬ng III: Ch©n dung c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi ba.................................................21

I. FORD VΜ V¬NG QUÈC « T« CÑA «NG...........
§Ò ¸n m«n häc SV: Ph¹m ThÞ Kim Dung-QLKT 43A
Môc lôc
Môc lôc.......................................................................................................................................1
Ch¬ng I: C¸c vÊn ®Ò vÒ qu¶n trÞ..................................................................................2
1. Kh¸i niÖm vÒ qu¶n trÞ........................................................................................2
2. Vai trß vµ ý nghÜa cña ho¹t ®éng qu¶n trÞ........................................................3
3. Qu¶n trÞ lµ mét khoa häc, mét nghÖ thuËt, mét nghÒ......................................3
3.1. Qu¶n trÞ lµ mét khoa häc......................................................................3
3.2. Qu¶n trÞ lµ mét nghÖ thuËt ...................................................................4
Ch¬ng II: Nhµ qu¶n trÞ.......................................................................................................5
I. NHΜ QUN TRÞ .....................................................................5
1. ThÕ nµo lµ nhµ qu¶n trÞ.....................................................................................5
2. C¸c cÊp qu¶n trÞ.................................................................................................5
2.1. Qu¶n trÞ viªn cao cÊp (Top managers)......................................................6
2.2. Qu¶n trÞ viªn cÊp gi÷a hay cÊp trung gian (Middle Managers)...............6
2.3. C¸c qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së (Fist- Line Managers) ..................................6
3. Vai trß vµ kü n¨ng cña c¸c nhµ qu¶n trÞ ..........................................................6
3.1. Vai trß cña nhµ qu¶n trÞ.............................................................................6
II. C¸C PHÈM CHÊT CÇN THIÕT CÑA MÉT NHΜ QUN TRÞ GIÁI..............9
1. Kh¶ n¨ng nhËn thøc vµ t duy..........................................................................10
2. ý chÝ, nghÞ lùc, lßng kiªn nhÉn vµ sù quyÕt t©m............................................11
3. §¹o ®øc vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm.......................................................................15
4. Søc kháe .........................................................................................................16
6. BiÕt tuyÓn dông nh©n tµi.................................................................................17
Ch¬ng III: Ch©n dung c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi ba.................................................21
I. FORD VΜ V¬NG QUÈC « T« CÑA «NG........................................21
II. WARREN BUFFETT VΜ C«NG TY BERKSHIRE HATHAWAY..............23
III. ANDREW CARNEGIE - «NG VUA S¾T THÐP.................................23
LêI KÕT.......................................................................................................................................27
Tµi liÖu tham kh¶o............................................................................................................28
C¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña nhµ qu¶n trÞ giái
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Những phẩm chất cần có của một nhà quản trị giỏi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Những phẩm chất cần có của một nhà quản trị giỏi - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Những phẩm chất cần có của một nhà quản trị giỏi 9 10 182