Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Những yếu tố ảnh hưởng tới giá quyền sử dụng đất và liên hệ với TT BĐS

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1690 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc
Môc lôc

Lêi nãi ®Çu................................................................................................................. 2
Ch¬ng I. c¬ së lý luËn vÒ gi¸ ®Êt ..............................................................................4
I.Kh¸i niÖm,quan ®iÓm vÒ ®Êt ®ai.........................................................................4
1.Kh¸i niÖm.....................................................................................................5
2.C¸c quan ®iÓm vÒ gi¸ ®Êt ............................................................................6
II.Sù cÇn thiÕt ph¶i x¸c ®Þng gi¸ ®Êt ....................................................................7
III.C¬ së h×nh thµnh gi¸ ®Êt .................................................................................9
1.B¶n chÊt cña gi¸ ®Êt ....................................................................................9
2.C¸c quyÒn vµ quyÒn lîi trong ®Êt ®ai ........................................................11
IV.Mét sè ph¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ ®Êt hiÖn nay......................................................12
1.Ph¬ng ph¸p so s¸nh trùc tiÕp......................................................................12
2.Ph¬ng ph¸p thu nhËp..................................................................................13
3.Ph¬ng ph¸p ®Çu t........................................................................................14
Ch¬ng II. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn gi¸ ®Êt......................................................16
1. §Æc ®iÓm vËt lý cña ®Êt ®ai ......................................................................16
2. Nh©n tè vÒ kh¶ n¨ng ®Çu t c¬ së h¹ tÇng...................................................18
3. Nh©n tè vÒ kh¶ n¨ng ph©n lo¹i ®« thÞ theo quy m« vµ vÞ trÝ ®Þa lý............19
4. Qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸..................................................................................20
5. YÕu tè c¹nh tranh......................................................................................23
6. ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ......................................................................................25
7. YÕu tè ph¸p lý...........................................................................................26
KÕt luËn................................................................................................................... 27
Tµi liÖu tham kh¶o......................................................................................................
§Ò ¸n m«n häc
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu.................................................................................................................2
Ch ¬ng I . c¬ së lý luËn vÒ gi¸ ®Êt ..............................................................................4
I.Kh¸i niÖm,quan ®iÓm vÒ ®Êt ®ai.........................................................................4
1.Kh¸i niÖm.....................................................................................................5
2.C¸c quan ®iÓm vÒ gi¸ ®Êt ............................................................................6
II.Sù cÇn thiÕt ph¶i x¸c ®Þng gi¸ ®Êt ....................................................................7
III.C¬ së h×nh thµnh gi¸ ®Êt .................................................................................9
1.B¶n chÊt cña gi¸ ®Êt ....................................................................................9
2.C¸c quyÒn vµ quyÒn lîi trong ®Êt ®ai ........................................................11
IV.Mét sè ph¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ ®Êt hiÖn nay......................................................12
1.Ph¬ng ph¸p so s¸nh trùc tiÕp......................................................................12
2.Ph¬ng ph¸p thu nhËp..................................................................................13
3.Ph¬ng ph¸p ®Çu t........................................................................................14
Ch ¬ng II . Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn gi¸ ®Êt......................................................16
1. §Æc ®iÓm vËt lý cña ®Êt ®ai ......................................................................16
2. Nh©n tè vÒ kh¶ n¨ng ®Çu t c¬ së h¹ tÇng...................................................18
3. Nh©n tè vÒ kh¶ n¨ng ph©n lo¹i ®« thÞ theo quy m« vµ vÞ trÝ ®Þa lý............19
4. Qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸..................................................................................20
5. YÕu tè c¹nh tranh......................................................................................23
6. ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ......................................................................................25
7. YÕu tè ph¸p lý...........................................................................................26
KÕt luËn...................................................................................................................27
Tµi liÖu tham kh¶o...................................................................................................28
NguyÔn TiÕn Dòng Líp §Þa chÝnh K44
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Những yếu tố ảnh hưởng tới giá quyền sử dụng đất và liên hệ với TT BĐS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Những yếu tố ảnh hưởng tới giá quyền sử dụng đất và liên hệ với TT BĐS - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Những yếu tố ảnh hưởng tới giá quyền sử dụng đất và liên hệ với TT BĐS 9 10 338