Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Những yếu tố kích thích QC

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1303 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng c¸o

Lêi më ®Çu

Qu¶ng C¸o xuÊt hiÖn kh¾p n¬I vµ hÇu nh vµo bÊt cø lóc nµo trong cuéc sèng
hµng ngµy cña chóng ta : mçi s¸ng ®äc b¸o chóng ta cã thÓ thÊy c¸c mÉu Qu¶ng C¸o ,
trªn ®êng ®I häc chóng ta gËp c¸c Qu¶ng C¸o s¬n trªn têng nhµ cao tÇng ,b¨ng r«n , bøc
chíng treo dµn kh¾p n¬I trªn ®êng phè ,cét ®IÖn, c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng ……Buæi
tèi ,®I trªn ®êng Qu¶ng C¸o ®Ëp vµo m¾t díi ¸nh ®Ìn ®ñ mµu ,®ñ s¾c .Trong c¸c buæi häp
b¸o héi nghÞ , thÓ thao,ca nh¹c ,thêi trang ….Qu¶ng C¸o l¹i cµng trùc tiÕp h¬n víi vai trß
lµ nhµ tµi trî.ThËm chÝ Qu¶ng C¸o cã thÓ gâ cöa tËn nhµ b¹n qua c¸c h×nh thøc chµo
hµng , göi th giíi thiÖu s¶n phÈm , vµ gÇn ®©y nhÊt lµ ho¹t ®éng Qu¶ng C¸o qua ®IÖn
tho¹i nh¾n tin !
Qu¶ng C¸o chÝnh thøc xuÊt hiÖn tai ViÖt nam chØ mét vµI n¨m gÇn ®©y víi tèc ®é
ph¸t triÓn chãng mÆt , qua thèng kª hiÖn nay trung b×nh mét ngêi d©n tiÕp nhËn 50 th«ng
®iÖp Qu¶ng C¸o trong 1 ngµy .N¨m 1996 t¨ng 51%so víi n¨m 1995 (b¸o SµI Gßn tiÕp
thÞ 1997).Qu¶ng C¸o ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng trong ®êi sèng v¨n ho¸, kinh tÕ ,
x· héi ,lµ cÇu nèi gi÷a c¸c ho¹t ®éng trao ®æi ,kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ngêi tiªu
dïng , lµ mét c«ng cô ®¾c lùc trong qu¸ tr×nh marketing s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp
.
C¸c níc ph¸t triÓn cã nÒn kinh tÕ thÞ trêng l©u ®êi Qu¶ng C¸o lµ mét ngµnh kinh doanh
lín, lµ mét m«n häc cã ph¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÕn thuéc lÜnh vùc marketing vµ ®îc
¸p dông rÊt bµI b¶n khoa häc .Tuy nhiªn t¹i ViÖt nam quan ®IÓm vµ sù vËn dông Qu¶ng
C¸o cha ®îc hiÓu mét c¸c ®óng møc, nhiÒu doanh nghiÖp bá ra hµng tr¨m triÖu ®ång vµo
Qu¶ng C¸o s¶n phÈm, nhng ph¬ng ph¸p vµ quy tr×nh Qu¶ng C¸o nh thÕ nµo lµ khoa häc
vµ hiÖu qu¶ ?
Qu¶ng C¸o xÐt vÒ ph¬ng diÖn nµo ®Êy mang tÝnh nghÖ thuËt nhiÒu h¬n khoa häc .c¸c nhµ
marketing nh·n hiÖu lu«n cè g¾ng thu hót t×nh c¶m cña mäi ngêi .Vµ ®iÒu nµy hoµn toµn
kh¶ thi! Mét c«ng ty níc gi¶I kh¸t cã thÓ quyÕt ®Þnh chän hoa qu¶ hay soda cho s¶n
phÈm cña m×nh dùa trªn chiÕc m¸y ®o ®iÖn ®å n·o. C«ng viÖc nµy t¬ng tù nh nghÖ thuËt
®äc ý nghÜ .TÊt c¶ ®Ó thùc hiÖn mét môc ®Ých : t×m ra c¸I
‘ nót 'nµo ®ã trong bé n·o
cã ph¶n øng víi s¶n phÈm , vµ kiÓm tra xem liÖu kh©u nµo trong quy tr×nh tõ Qu¶ng
C¸o , ®ãng gãi , ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng kÝch ho¹t c¸I nót kia . GÇn ®©y ,
c¸c nhµ nghiªn cøu ®an t×m xem phÇn nµo trong n·o bé cã t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn sù
nh×n nhËn vµ lùa chän s¶n phÈm cña kh¸ch hµng , vµ hä ph¸t hiÖn ra ®ã lµ nh÷ng ham
muèn rÊt c¨n b¶n : QuyÒn lùc, giíi tÝnh , vµ sù bÒn v÷...
Nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng c¸o
Lêi më ®Çu
Qu¶ng C¸o xuÊt hiÖn kh¾p n¬I hÇu nh vµo t lóc nµo trong cuéc sèng
hµng ngµy cña chóng ta : mçi s¸ng ®äc b¸o chóng ta tthÊy c¸c mÉu Qu¶ng C¸o ,
trªn ®êng ®I häc chóng ta gËp c¸c Qu¶ng C¸o s¬n trªn têng nhµ cao tÇng ,b¨ng r«n , bøc
chíng treo dµn kh¾p n¬I trªn ®êng phè ,cét ®IÖn, c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng ……Buæi
tèi ,®I trªn ®êng Qu¶ng C¸o ®Ëp vµo m¾t díi ¸nh ®Ìn ®ñ mµu ,®ñ s¾c .Trong c¸c buæi häp
b¸o héi nghÞ , thÓ thao,ca nh¹c ,thêi trang .Qu¶ng C¸o l¹i cµng trùc tiÕp h¬n víi vai trß
nhµ tµi trî.ThËm chÝ Qu¶ng C¸o t a tËn nhµ b¹n qua c¸c h×nh thøc chµo
hµng , göi th giíi thiÖu s¶n phÈm , gÇn ®©y nhÊt ho¹t ®éng Qu¶ng C¸o qua ®IÖn
tho¹i nh¾n tin !
Qu¶ng C¸o chÝnh thøc xuÊt hiÖn tai ViÖt nam chØ mét vµI n¨m gÇn ®©y víi tèc ®é
ph¸t triÓn chãng mÆt , qua thèng kª hiÖn nay trung b×nh mét ngêi d©n tiÕp nhËn 50
th«ng
®iÖp Qu¶ng C¸o trong 1 ngµy .N¨m 1996 t¨ng 51%so víi n¨m 1995 (b¸o SµI Gßn tiÕp
thÞ 1997).Qu¶ng C¸o ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng trong ®êi sèng v¨n ho¸, kinh tÕ ,
héi ,lµ cÇu nèi gi÷a c¸c ho¹t ®éng trao ®æi ,kinh doanh cña doanh nghiÖp ngêi tiªu
dïng , lµ mét c«ng cô ®¾c lùc trong qu¸ tr×nh marketing s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp
.
C¸c níc ph¸t triÓn nÒn kinh thÞ trêng l©u ®êi Qu¶ng C¸o mét ngµnh kinh doanh
lín, lµ mét m«n häc cã ph¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÕn thuéc lÜnh vùc marketing vµ ®îc
¸p dông rÊt bµI b¶n khoa häc .Tuy nhiªn t¹i ViÖt nam quan ®IÓm vËn dông Qu¶ng
C¸o cha ®îc hiÓu mét c¸c ®óng møc, nhiÒu doanh nghiÖp bá ra hµng tr¨m triÖu ®ång vµo
Qu¶ng C¸o s¶n phÈm, nhng ph¬ng ph¸p quy tr×nh Qu¶ng C¸o nh thÕ nµo khoa häc
vµ hiÖu qu¶ ?
Qu¶ng C¸o xÐt vÒ ph¬ng diÖn nµo ®Êy mang tÝnh nghÖ thuËt nhiÒu h¬n khoa häc .c¸c nhµ
marketing nh·n hiÖu lu«n cè g¾ng thu hót t×nh c¶m cña mäi ngêi .Vµ ®iÒu nµy hoµn toµn
kh¶ thi! Mét c«ng ty níc gi¶I kh¸t thÓ quyÕt ®Þnh chän hoa qu¶ hay soda cho s¶n
phÈm cña m×nh dùa trªn chiÕc m¸y ®o ®iÖn ®å n·o. C«ng viÖc nµy t¬ng nh nghÖ thuËt
®äc ý nghÜ .TÊt c¶ ®Ó thùc hiÖn mét môc ®Ých : t×m ra c¸I ‘ nót 'nµo ®ã trong bé n·o
ph¶n øng víi s¶n phÈm , kiÓm tra xem liÖu kh©u nµo trong quy tr×nh Qu¶ng
C¸o , ®ãng gãi , ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm kh¶ n¨ng kÝch ho¹t c¸I nót kia . GÇn ®©y ,
c¸c nhµ nghiªn cøu ®an t×m xem phÇn nµo trong n·o t¸c ®éng m¹nh ®Õn
nh×n nhËn a chän s¶n phÈm cña kh¸ch hµng , ph¸t hiÖn ra ®ã nh÷ng ham
muèn rÊt c¨n b¶n : QuyÒn lùc, giíi tÝnh , vµ bÒn v÷ng . .Còng gièng nh trung thµnh
v¬Ý nh·n hiÖu , trÝ nhí t×nh c¶m ®ãng vai rß rÊt quan träng . Trong mét t¬ng lai kh«ng
xa , c¸c h·ng biÕt ®Ých x¸c liÖu chiÕn dÞch Qu¶ng C¸o cña m×nh cã kÝch ho¹t n·o
hay kh«ng,?
T¹i sao phÇn lín mäi ngêi thÝch Coca – cola h¬n mét vµI lo¹i coca kh¸c ?. T¹i
sao nhiÒu phô thÝch EStee Lauder h¬n nh÷ng lo¹i níc hoa tiÒn kh«ng Qu¶ng
C¸o ? .Nh÷ng s¶n phÈm ®îc Qu¶ng C¸o h¬n kh«ng ? Kh«ng cÇn thiÕt . Nhng Qu¶ng
C¸o cã thÓ t¨ng thªm gi¸ trÞ tinh thÇn cña s¶n phÈm trong t©m trÝ ngêi tiªu dïng . John O’
Toole nãi r»ng : ‘ Vò khÝ m¹nh nhÊtnh÷ng ngêi tiªu dïng cã , vµ c¸I mµ c¸c nhµ s¶n
xuÊt nhÊt , chèi cña víi viÖc mua lÆp l¹i . Søc m¹nh cña Qu¶ng C¸o ë
chç khiÕn ngêi ta mua s¶n phÈm kh«ng c mét lÇn .Qu¶ng C¸o kh«ng thÓ ®îc xem
mét c¸ch ®¬n gi¶n nh viÖc x©y dùng sù nhËn biÕt , nã ph¶I lµm nhiÒu h¬n thÕ .
§óng vËy ! NgoµI viÖc ®ãng vai trß then chèt trong viÖc t¹o ra nhËn biÕt ,
Qu¶ng o cßn t¹o ra mét c¶m quan gi¸ trÞ trong t©m trÝ ngêi tiªu dïng . Ch¼ng h¹n
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Những yếu tố kích thích QC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Những yếu tố kích thích QC - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Những yếu tố kích thích QC 9 10 706