Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Nội địa hoá xe máy tại VN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Xe m¸y ®ang trë nªn phæ biÕn t¹i ViÖt Nam, tõ thµnh thÞ ®Õn n«ng th«n,tõ c¸c
thµnh phè lín ®Õn miÒn nói. Ngµy nay, chuyÖn mua s¾m xe m¸y kh«ng cßn lµ vÊn ®Ò lín
do ®êi sèng ngêi d©n t¨ng, gi¸ thµnh xe gi¶m . ChiÕc xe kh«ng chØ lµ mét ph¬ng tiÖn ®i
l¹i , ®i lµm, ®i ¨n mµ cßn ®èi víi nhiÒu ngêi nã cßn lµ mét vËt trang søc , nhÊt lµ ®èi víi
giíi trÎ.
Lu lîng xe ngµy mét t¨ng víi nhiÒu chñng lo¹i xe kh¸c nhau nh Honda, Suzuki,
Yamaha, Loncin, Lifan … §iÒu nµy ®· chøng tá VN lµ mét thÞ tr êng tiÒm n¨ng to lín ®èi
víi c¸c nhµ s¶n xuÊt xe m¸y. XuÊt ph¸t tõ ®iÒu nµy ch¬ng tr×nh néi ®Þa ho¸ (N§H) xe
m¸y ra ®êi ®Ó chiÕm lÜnh c¸c thÞ trêng ngay t¹i VN, tõ ®ã ph¸t triÓn mét nÒn c«ng nghiÖp
s¶n xuÊt xe m¸y cña riªng VN. Vµ cã thÓ tõ ®ã cßn cã thÓ xuÊt khÈu xe m¸y sang mét sè
níc ë ch©u Phi vµ trong khu vùc.
Tuy nhiªn, tõ khi c¸c chÝnh s¸ch N§H ra ®êi ra béc lé nhiÒu bÊt cËp. NhiÒu DN
®· lîi dông nh÷ng kÏ hë cña luËt ®Ó gian lËn thuÕ, hay viÖc thay ®æi liªn tôc cña c¸c v¨n
b¶n híng dÉn, hay viÖc cßn bÊt ®ång ë viÖc x¸c ®Þnh tû lÖ N§H, thu thuÕ N§H…
Bµi viÕt nµy ®Ò cËp ®Õn mét sè víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh
N§H, vµ bµn ®Õn mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ tõ c¶ phÝa Nhµ níc còng nh DN. §ång thêi
bµn ®Õn thêi h¹n cña ch¬ng tr×nh N§H tríc tiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ ngµy mét ®Õn gÇn
víi ViÖt Nam.
§Ò ¸n gåm cã 3 phÇn :
PhÇn I : Tæng Quan VÒ Ch¬ng Tr×nh N§H
PhÇn II : Thùc Tr¹ng Cña Ch¬ng Tr×nh N§H
PhÇn III : Gi¶i Ph¸p Vµ KiÕn NghÞ.
Bµi viÕt nµy chñ yÕu sö dông c¸c tµi liÖu, v¨n b¶n, s¸ch b¸o theo ®Þnh híng §H
VIII, cô thÓ tõ c¸c n¨m 2000-2002. MÆc kh¸c còng do nhiÒu h¹n chÕ kh¸c nªn ®Ò ¸n cßn
béc lé nhiÒu khiÕm khuyÕt. RÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy, c« gi¸o còng
nh c¸c b¹n sinh viªn cã qua t©m.
Xin tr©n thµnh c¶m ¬n TS Lª C«ng Hoa, Trëng bé m«n kinh tÕ c«ng nghiÖp khoa
Qu¶n trÞ kinh doanh, ®· híng dÉn tËn t×nh ®Ó hoµn thµnh ®îc ®Ò ¸n nµy.

1

Ch¬ng I
Tæng Quan VÒ Ch¬ng Tr×nh Néi §Þa Ho¸ Xe M¸y ViÖt Nam
I.Thùc ChÊt Cña Ch¬ng Tr×nh Néi §Þa Ho¸
1. ChiÕn Lîc Ph¸t TriÓn C«ng NghiÖp
ChiÕn lîc thêng ®îc quan niÖm nh lµ nghÖ thuËt phèi hîp c¸c hµnh ®éng, c¸c qu¸ tr×nh
nh»m ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu dµi h¹n. ChiÕn lîc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp lµ mét bé phËn
träng yÕu cña chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x·- héi cña ®Êt níc. ChiÕn lîc ph¸t triÓn c«ng
nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®îc môc tiªu dµi h¹n (10 n¨m, 20 n¨m) cña hÖ thèng c«ng nghiÖp vµ
ph¬ng thøc, biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó ®îc môc tiªu dµi h¹n Êy. Nãi c¸ch kh¸c, chiÕn lîc ph¸t
triÓn c«ng nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh...
Lêi nãi ®Çu
Xe m¸y ®ang trë nªn phæ biÕn t¹i ViÖt Nam, thµnh t®Õn n«ng th«n,tõ c¸c
thµnh phè lín ®Õn miÒn nói. Ngµy nay, chuyÖn mua s¾m xe m¸y kh«ng cßn lµ vÊn ®Ò lín
do ®êi sèng ngêi d©n t¨ng, gi¸ thµnh xe gi¶m . ChiÕc xe kh«ng chØ mét ph¬ng tiÖn ®i
l¹i , ®i lµm, ®i ¨n mµ cßn ®èi víi nhiÒu ngêi cßn mét vËt trang søc , nhÊt®èi víi
giíi trÎ.
Lu lîng xe ngµy mét t¨ngi nhiÒu chñng lo¹i xe kh¸c nhau nh Honda, Suzuki,
Yamaha, Loncin, Lifan §iÒu y ®· chøng tá VN lµ mét thÞ tr êng tiÒm n¨ng to lín ®èi
víi c¸c nhµ s¶n xuÊt xe m¸y. XuÊt ph¸t tõ ®iÒu nµy ch¬ng tr×nh néi ®Þa ho¸ (N§H) xe
m¸y ra ®êi ®Ó chiÕm lÜnh c¸c thÞ trêng ngay t¹i VN, tõ ®ã ph¸t triÓn mét n c«ng nghiÖp
s¶n xuÊt xe m¸y cña riªng VN. thÓ tõ ®ã cßnthÓ xuÊt khÈu xe m¸y sang mét sè
níc ë ch©u Phi vµ trong khu vùc.
Tuy nhiªn, tõ khi c¸c chÝnh s¸ch N§H ra ®êi ra béc nhiÒu bÊt p. NhiÒu DN
®· lîi dông nh÷ngcña luËt ®Ó gian n thuÕ, hay viÖc thay ®æi liªn tôc cña c¸c v¨n
b¶n híng dÉn, hay viÖc cßn bÊt ®ång ë viÖc x¸c ®Þnh tû lÖ N§H, thu thuÕ N§H
Bµi viÕt nµy ®Ò cËp ®Õn mét sè víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh
N§H, vµ bµn ®Õn mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ tõ cphÝa Nhµ níc còng nh DN. §ång thêi
bµn ®Õn thêi h¹n cña ch¬ng tr×nh N§H tríc tiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ ngµy mét ®Õn gÇn
víi ViÖt Nam.
§Ò ¸n gåm cã 3 phÇn :
PhÇn I : Tæng Quan VÒ Ch¬ng Tr×nh N§H
PhÇn II : Thùc Tr¹ng Cña Ch¬ng Tr×nh N§H
PhÇn III : Gi¶i Ph¸p Vµ KiÕn NghÞ.
Bµi viÕt y chñ yÕu dông c¸c tµi liÖu, v¨n b¶n, s¸ch b¸o theo ®Þnh híng §H
VIII, cô thÓ tõ c¸c m 2000-2002. MÆc kh¸c còng do nhiÒu h¹n ckh¸c n ®Ò ¸n cßn
béc lé nhiÒu khiÕm khuyÕt. RÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy, c« gi¸o còng
nh c¸c b¹n sinh viªn cã qua t©m.
Xin tr©n thµnh c¶m ¬n TS Lª C«ng Hoa, Trëng bé m«n kinh tÕ c«ng nghiÖp khoa
Qu¶n trÞ kinh doanh, ®· híng dÉn tËn t×nh ®Ó hoµn thµnh ®îc ®Ò ¸n nµy.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Nội địa hoá xe máy tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Nội địa hoá xe máy tại VN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Nội địa hoá xe máy tại VN 9 10 71