Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Phân tích chi phí, lợi ích đối với việc cấp nước sạch cho H. Thanh Trì - HN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1499 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt cña dù ¸n
Ngµy nay, vÊn ®Ò níc s¹ch ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc thu hót sù quan t©m cña
tÊt c¶ c¸c céng ®ång ngêi trªn thÕ giíi ®Æc biÖt lµ ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn vµ
chËm ph¸t triÓn. HÇu hÕt c¸c nguån níc ngät trªn thÕ giíi nãi chung vµ ë ViÖt
Nam nãi riªng ®Òu bÞ « nhiÔm ë c¸c møc ®é nÆng nhÑ kh¸c nhau.
Mét b¸o c¸o kÕt qu¶ nghiªn cøu n¨m 1993 cña Uû ban Hµnh ®éng Quèc tÕ
vÒ D©n sè (PAI) cña Mü cho biÕt ®Õn n¨m 2025, cø ba ngßi th× cã mét ngêi ë
c¸c níc sÏ sèng cùc ký khã kh¨n do c¨ng th¼ng hoÆc rÊt khan hiÕm vÒ níc.
N¨m 1990, kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ :”Nguån níc bÒn v÷ng: D©n sè vµ T¬ng
lai cña nguån cÊp níc t¸i t¹o.” cho thÊy cã h¬n 350 triÖu ngêi sèng ë c¸c níc
bÞ c¨ng th¼ng hoÆc khan hiÕm vÒ níc (mçi n¨m/ mçi ngêi ®îc díi 1700 m3 níc).
Sè ngêi l©m vµo hoµn c¶nh nµy sÏ t¨ng lªn gÊp 8 lÇn vµo n¨m 2025 tøc
kho¶ng tõ 2,8 tû ®Õn 3,3 tû ngêi t¬ng ®¬ng kho¶ng gÇn mét nöa d©n sè thÕ
giíi.
Ta biÕt r»ng, nguån níc sinh ho¹t bÞ « nhiÔm lµ nguån gèc chñ yÕu g©y ra
c¸c bÖnh tËt, ¶nh hëng ®Õn søc khoÎ vµ lao ®éng cña ngêi d©n, g©y ra t×nh
tr¹ng suy dinh dìng ë trÎ em, ¶nh hëng l©u dµi ®Õn c¸c thÖ hÖ mai sau.
Tríc t×nh h×nh ®ã, Nhµ níc ta ®· ban hµnh LuËt b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n,
LuËt b¶o vÖ m«i trêng vµ nhiÒu v¨n b¶n ph¸p quy vÒ viÖc cung cÊp níc s¹ch
cho n«ng th«n, miÒn nói, thÞ trÊn, thÞ x·; viÖc b¶o vÒ c¸c nguån níc, c¸c hÖ
thèng cÊp níc, tho¸t níc, c¸c c«ng tr×nh vÖ sinh vµ thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ
vÖ sinh c«ng céng ë nhiÒu ®Þa ph¬ng cßn bÞ h¹n chÕ. NhiÒu vïng n«ng th«n
cßn rÊt khã kh¨n vÒ níc uèng vµ níc sinh ho¹t. Nguån níc mÆt trong kªnh,
r¹ch, ao, hå ë nhiÒu n¬i bÞ « nhiÔm nÆng nÒ. Nguån níc ngÇm t¹i kh«ng Ýt
giÕngkhoan còng bÞ mÆn ho¸, phÌn ho¸, tr÷ lîng níc bÞ c¹n kiÖt do bÞ khai
th¸c qu¸ møc.
HuyÖn Thanh Tr× lµ mét huyÖn cùc Nam cña thµnh phè Hµ Néi, lµ vïng ®Êt
tròng, lîng ma trung b×nh trong n¨m lµ 1600-1800 mm. Thanh Tr× cã nhiÒu
con s«ng lín nhá ch¶y qua nh s«ng Hång, s«ng NhuÖ, s«ng Kim Ngu. Trong
nh÷ng n¨m gÇn ®©y Thanh Tr× ®· vµ ®ang cã nh÷ng bíc nh¶y lín, tèc ®é ®«

1

thÞ hãa nhanh chãng. Tèc ®é gia t¨ng d©n sè còng kh¸ cao. Khu c«ng nghiÖp
VÜnh Tuy,c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp nh c«ng nghiÖp ho¸ chÊt, xi m¨ng…, khu
nghÜa trang V¨n §iÓn…vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, sinh ho¹t kh¸c ®ang lµm cho
chÊt lîng níc ngät cña HuyÖn Thanh Tr× bÞ suy gi¶m nghiªm träng. MÆt kh¸c
v× lµ mét thµnh phè ë phÝa Nam cña Thñ ®«, do ®Æc ®iÓm tù nhiªn, Thanh Tr×
ph¶i g¸nh chÞu nhiÒu nguån « nhiÔm cña Thñ ®« nh níc th¶i, khÝ th¶i…
V× vËy, trong nhiÒu n¨...
Lêi nãi ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt cña dù ¸n
Ngµy nay, vÊn ®Ò níc s¹ch ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc thu hótquan t©m cña
tÊt c¶ c¸c céng ®ång ngêi trªn thÕ giíi ®Æc biÖt lµ ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn vµ
chËm ph¸t triÓn. HÇu hÕt c¸c nguån níc ngät trªn thÕ giíi nãi chung vµ ë ViÖt
Nam nãi riªng ®Òu bÞ « nhiÔm ë c¸c møc ®é nÆng nhÑ kh¸c nhau.
Mét b¸o c¸o kÕt qunghiªn cøu n¨m 1993 cña Uû ban Hµnh ®éng Quèc
D©n sè (PAI) cña cho biÕt ®Õn n¨m 2025, cø ba ngßi th× cã mét ngêi ë
c¸c níc sÏ sèng cùc ký khã kh¨n do c¨ng th¼ng hoÆc rÊt khan hiÕm vÒ níc.
N¨m 1990, kÕt q nghiªn cøu :”Nguån níc bÒn v÷ng: D©n T¬ng
lai cña nguån cÊp níc t¸i t¹o.” cho thÊy h¬n 350 triÖu ngêi sèng ë c¸c níc
c¨ng th¼ng hoÆc khan hiÕm níc (mçi n¨m/ mçi ngêi ®îc díi 1700 m
3
n-
íc).
ngêi l©m vµo hoµn c¶nh nµy t¨ng lªn gÊp 8 lÇn vµo n¨m 2025 tøc
kho¶ng 2,8 ®Õn 3,3 ngêi t¬ng ®¬ng kho¶ng gÇn mét nöa d©n thÕ
giíi.
Ta biÕt r»ng, nguån níc sinh ho¹t « nhiÔm nguån gèc chñ yÕu g©y ra
c¸c bÖnh tËt, ¶nh hëng ®Õn søc khoÎ lao ®éng cña ngêi d©n, g©y ra t×nh
tr¹ng suy dinh dìng ë trÎ em, ¶nh hëng l©u dµi ®Õn c¸c thÖ hÖ mai sau.
Tríc t×nh h×nh ®ã, Nhµ níc ta ®· ban hµnh LuËt b¶o søc khoÎ nh©n d©n,
LuËt b¶o m«i trêng nhiÒu v¨n b¶n ph¸p quy viÖc cung cÊp níc s¹ch
cho n«ng th«n, miÒn nói, thÞ trÊn, thÞ x·; viÖc b¶o c¸c nguån níc, c¸c
thèng cÊp níc, tho¸t níc, c¸c c«ng tr×nh sinh vµ thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh
sinh c«ng céng ë nhiÒu ®Þa ph¬ng cßn h¹n chÕ. NhiÒu vïng n«ng th«n
cßn rÊt khã kh¨n níc uèng níc sinh ho¹t. Nguån níc mÆt trong kªnh,
r¹ch, ao, ë nhiÒu n¬i bÞ « nhiÔm nÆng nÒ. Nguån níc ngÇm t¹i kh«ng Ýt
giÕngkhoan còng n ho¸, phÌn ho¸, tr÷ lîng níc c¹n kiÖt do khai
th¸c qu¸ møc.
HuyÖn Thanh Tr× lµ mét huyÖn cùc Nam cña thµnh phè Hµ Néi, vïng ®Êt
tròng, lîng ma trung b×nh trong n¨m 1600-1800 mm. Thanh Tr× nhiÒu
con s«ng lín nhá ch¶y qua nh s«ng Hång, s«ng NhuÖ, s«ng Kim Ngu. Trong
nh÷ng n¨m gÇn ®©y Thanh Tr× ®· ®ang nh÷ng bíc nh¶y lín, tèc ®é ®«
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Phân tích chi phí, lợi ích đối với việc cấp nước sạch cho H. Thanh Trì - HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Phân tích chi phí, lợi ích đối với việc cấp nước sạch cho H. Thanh Trì - HN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Phân tích chi phí, lợi ích đối với việc cấp nước sạch cho H. Thanh Trì - HN 9 10 5