Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Phân tích một số hoạt động QC tại Motorola VN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
C¸c th«ng tin qu¶ng c¸o ®· trë thµnh mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi
cña hÖ thèng kinh tÕ x· héi, lµ nhÞp cÇu quan träng nèi liÒn gi÷a ngêi tiªu
dïng vµ ngêi cung cÊp. V× vËy trong ch¬ng tr×nh Marketing cña bÊt kú C«ng
ty nµo, tõ nh÷ng C«ng ty ®a quèc gia khæng lå ®Õn nh÷ng qu¸n cµ phª sinh
viªn, cöa hµng b¸n ®ång hå ®Òu sö dông qu¶ng c¸o tríc khi tung s¶n phÈm ra
thÞ trêng vµ ngîc l¹i ngêi tiªu dïng còng th«ng qua ®ã ®Ó thu thËp th«ng tin,
d÷ liÖu lµm c¬ së cho quyÕt ®Þnh chi tiªu cña m×nh.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta híng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc ®ang ®îc thóc ®Èy vµ ph¸t triÓn tèt ®Ñp, ngêi
tiªu dïng ®· b¾t ®Çu quen víi c¸c môc th«ng tin qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh,
radio, b¸o chÝ vµ nh÷ng n¬i c«ng céng. Cßn c¸c doanh nghiÖp bªn c¹nh
nh÷ng yÕu tè vÒ chÊt lîng, gi¸ c¶, dÞch vô hä ®· ý thøc ®îc sù cÇn thiÕt, tÇm
quan träng cña qu¶ng c¸o vµ ®· sö dông nã nh mét c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó thu
hót thuyÕt phôc kh¸ch hµng, n©ng cao hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh kinh doanh. Nhng do cha cã kinh nghiÖm vµ ®iÒu kiÖn ®i vµo lÜnh vùc nµy mét c¸ch bµi b¶n,
®ång bé nh»m ®¶m b¶o tÝnh th«ng tin vµ trung thùc cña qu¶ng c¸o nªn vÉn
cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. VÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lóc nµy lµ:
Qu¶ng c¸o nh thÕ nµo?; Qu¶ng c¸o ë ®©u?; §èi tîng chñ yÕu cña qu¶ng c¸o
lµ ai?; ®Ó ®em l¹i kÕt qu¶ cao nhÊt víi chi phÝ nhá nhÊt.
NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nµy trong qu¸ tr×nh häc tËp,t¸c gi¶ ®· ®i s©u
nghiªn cøu t×m hiÓu vµ hoµn thµnh ®Ò ¸n m«n häc chuyªn nghµnh víi ®Ò tµi:
Ph©n tÝch mét sè ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña C«ng ty Motorola ViÖt Nam
§Ò ¸n gåm 3 phÇn:
PhÇn 1: Qu¶ng c¸o - Vai trß cña qu¶ng c¸o trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
PhÇn 2: Ph©n tÝch mét sè ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña Motorola ViÖt Nam.
PhÇn 3: Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng qu¶ng
c¸o cho Motorola ViÖt Nam.

1

Tuy nhiªn ®©y lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p, víi lîng kiÕn thøc cã h¹n bµi
viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, r©t mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy
c« gi¸o vµ c¸c b¹n.
PhÇn I
Qu¶ng c¸o - Vai trß cña qu¶ng c¸o trong nÒn kinh tÕ
thÞ trêng
1. C¸c kh¸i niÖm vÒ qu¶ng c¸o
Cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm vÒ qu¶ng c¸o :
− Theo hiÖp héi Marketing Mü (AMA): “Qu¶ng c¸o lµ bÊt cø lo¹i h×nh
nµo cña sù hiÖn diÖn kh«ng trùc tiÕp cña hµng ho¸, dÞch vô hay t tëng hµnh
®éng mµ ngêi ta ph¶i tr¶ tiÒn ®Ó nhËn biÕt ngêi qu¶ng c¸o”
− Theo Philip Kotler : “Qu¶ng c¸o lµ nh÷ng h×nh thøc truyÒn th«ng trùc
tiÕp ®îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn tin ph¶i tr¶ tiÒn vµ x¸c
®Þnh râ nguån ...
Lêi më ®Çu
C¸c th«ng tin qu¶ng c¸o ®· trë thµnh mét phËn kh«ng t ch rêi
cña thèng kinh héi, nhÞp cÇu quan träng nèi liÒn gi÷a ngêi tiªu
dïng ngêi cung cÊp. vËy trong ch¬ng tr×nh Marketing cña bÊt C«ng
ty nµo, tõ nh÷ng C«ng ty ®a quèc gia khæng ®Õn nh÷ng qu¸n phª sinh
viªn, cöa hµng n ®ång hå ®Òu sö dông qu¶ng c¸o tríc khi tung s¶n phÈm ra
thÞ trêng vµ ngîc l¹i ngêi tiªu dïng còng th«ng qua ®ã ®Ó thu thËp th«ng tin,
d÷ liÖu lµm c¬ së cho quyÕt ®Þnh chi tiªu cña m×nh.
Trong nh÷ng m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta híng theo c¬ chÕ ttr-
êng sù qu¶n cña Nhµ níc ®ang ®îc thóc ®Èy ph¸t triÓn tèt ®Ñp, ngêi
tiªu dïng ®· b¾t ®Çu quen víi c¸c môc th«ng tin qu¶ng o trªn truyÒnnh,
radio, b¸o chÝ nh÷ng n¬i c«ng céng. Cßn c¸c doanh nghiÖp bªn c¹nh
nh÷ng yÕu chÊt lîng, gi¸ c¶, dÞch ®· ý thøc ®îc sù cÇn thiÕt, tÇm
quan träng cña qu¶ng c¸o vµ ®· sö dông nh mét c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó thu
hót thuyÕt phôc kh¸ch ng, n©ng cao hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh kinh doanh. Nh-
ng do cha kinh nghiÖm vµ ®iÒu kiÖn ®i vµo lÜnh vùc nµy mét ch bµi b¶n,
®ång nh»m ®¶m b¶o tÝnh th«ng tin trung thùc cña qu¶ng c¸o nªn vÉn
cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. VÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lóc nµy lµ:
Qu¶ng c¸o nh thÕo?; Qu¶ng c¸o ë ®©u?; §èi tîng chñ yÕu cña qu¶ng o
ai?; ®Ó ®em l¹i kÕt qu¶ cao nhÊt víi chi phÝ nhá nhÊt.
NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nµy trong qu¸ tr×nh häc tËp,t¸c gi¶ ®· ®i s©u
nghiªn cøu t×m hu vµ hoµn thµnh ®Ò ¸n m«n häc chuyªn nghµnh víi ®Ò tµi:
Ph©n tÝch mét sè ho¹t ®éng qung c¸o cña C«ng ty Motorola ViÖt Nam
§Ò ¸n gåm 3 phÇn:
PhÇn 1: Qu¶ng c¸o - Vai trß cña qu¶ng c¸o trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
PhÇn 2: Ph©n tÝch mét sè ho¹t ®éng qung c¸o cña Motorola ViÖt Nam.
PhÇn 3: Mét kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng qu¶ng
o cho Motorola ViÖt Nam.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Phân tích một số hoạt động QC tại Motorola VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Phân tích một số hoạt động QC tại Motorola VN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Phân tích một số hoạt động QC tại Motorola VN 9 10 44