Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Phân tích sự biến động hạn nghạch XK hàng dệt may 1996-2003

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 807 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ò ¸n lý thuyÕt thèng kª

Lêi më ®Çu
Trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ hiÖn nay, xu thÕ héi nhËp vµ toµn cÇu ho¸ ngµy
cµng ph¸t triÓn vµ lan réng. Sù th«ng th¬ng dao dÞch gi÷a c¸c níc ngµy cµng
më réng. §iÒu ®ã t¹o c¬ héi cho ph¸t triÓn kinh tÕ,nhng ®ång thêi cñng t¹o ra
nhiÒu kho kh¨n cho c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. Muèn ph¸t triÓn kinh tÕ, ph¶i më
r«ng giao lu, bu«n b¸n víi níc ngoµi, n¾m b¾t nhöng c¬ héi ,ph¸t huy lîi thÕ
,t×m ra híng ®i phï hîp vµ h¹n chÕ ®îc nhöng khã kh¨n do bèi c¶nh kinh tÕ
thÕ giíi t¹o ra.ViÖt nam lµ mét níc nghÌo ,víi ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp, ®i lªn tõ
mét nÒn kinh tÕ l¹c hËu,chñ yÕu lµ n«ng nghiÖp (h¬n 70%lao ®éng thuéc n«ng
nghiÖp). Tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ,níc ta ®¶ ®¹t ®îc nhiÒu
thµnh tùu,®a nÒn kinh tÕ tho¸t khái khñng ho¶ng,n©ng cao ®ßi sèng nh©n
d©n ,vµ tho¸t khái thÕ cÊm vËn bao v©y ,më réng quan hÖ víi c¸c níc trªn thÕ
giíi ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ,®Æc biÖt lµ xuÊt
khÈu. XuÊt khÈu gãp phÇn thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn thu hót ®îc nhöng m¸y
mãc thiÕt bÞ ,d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i ,c«ng nghÖ th«ng...Ngoµi ra xuÊt
khÈu cßn t¨ng thu ng©n s¸ch nhµ níc,®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn c¬ s¬ h¹ tÇng
®ång thêi t¹o ra viÖc lµm cho ngêi lao ®éng .
Hµng dÖt may lµ mét trong nhöng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cña ViÖt
Nam. ThÞ trêng xuÊt khÈu hµng dÖt may ngµy cµng ®îc më réng ë c¸c thÞ trêng nh :EU, MÜ, NhËt…vµ nhiÒu n íc kh¸c trªn thÕ giíi. Víi nhöng thuËn lîi
s½n cã ngµnh dÖt may xuÊt khÈu ngay cµng ph¸t triÓn, kim ng¹ch xuÊt khÈu
ngµy cµng cao vµ chiÕm mét tØ träng lín trong kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¶ nãc .
Tríc nh÷ng ®ãng gãp cña ngµnh dÖt may ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n nªn
em chän ®Ò tµi: VËn dông ph¬ng ph¸p d·y sè thêi gian ®Ó ph©n tÝch sù
biÕn ®éng cña kim ng¹ch xuÊt khÈu dÖt may thêi ki 1996_2003 vµ dù b¸o
n¨m 2004.

1

®Ò ¸n lý thuyÕt thèng kª

§Ò ¸n nµy ®u¬c hoµn thµnh díi sù híng dÈn cña c« gi¸o TrÇn ph¬ng Lan.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c«.Tuy vËy do tr×nh ®é cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ
nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt,mong thÇy c« vµ c¸c b¹n th«ng c¶m.
Sinh viªn thùc hiÖn

Ph¹m Minh H¹nh

2

®Ò ¸n lý thuyÕt thèng kª

CH¦¥NG i
Mét sè vÊn ®Ò vÒ d·y sè thêi gian
I. Kh¸i niÖm vÒ d·y sè thêi gian.

1.1..Kh¸i niÖm.

VËt chÊt lu«n lu«n vËn ®éng kh«ng ngõng theo thêi gian. §Ó nghiªn
cøu biÕn ®éng cña kinh tÕ x· héi, ngêi ta thêng sö dông d·y sè thêi gian.
D·y sè thêi gian lµ d·y c¸c trÞ sè cña chØ tiªu thèng kª ®îc s¾p xÒp
theo thø tù thêi gian. D·y sè thêi gian cho phÐp thèng kª häc nghiªn cøu ®Æc
...
®Ò ¸n lý thuyÕt thèng kª
Lêi më ®Çu
Trong sù ph¸t triÓn kinh hiÖn nay, xu thÕ héi nhËp toµn cÇu ho¸ ngµy
cµng ph¸t triÓn vµ lan réng. th«ng th¬ng dao dÞch gi÷a c¸c níc ngµy cµng
më réng. §iÒu ®ã t¹o c¬ héi cho ph¸t triÓn kinh tÕ,nhng ®ång thêi cñng t¹o ra
nhiÒu kho kh¨n cho c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. Muèn ph¸t triÓn kinh tÕ, ph¶i më
r«ng giao lu, bu«n b¸n víi níc ngoµi, n¾m b¾t nhöng c¬ héi ,ph¸t huy lîi thÕ
,t×m ra híng ®i p hîp vµ h¹n chÕ ®îc nhöng khã kh¨n do bèi c¶nh kinh tÕ
thÕ giíi t¹o ra.ViÖt nam mét níc nghÌo ,víi ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp, ®i lªn
mét nÒn kinh tÕ l¹c hËu,chñ yÕu lµ n«ng nghiÖp (h¬n 70%lao ®éng thuéc n«ng
nghiÖp). khi chuyÓn sang nÒn kinh thÞ trêng ,níc ta ®¶ ®¹t ®îc nhiÒu
thµnh tùu,®a nÒn kinh tho¸t khái khñng ho¶ng,n©ng cao ®ßi sèng nh©n
d©n ,vµ tho¸t khái thÕ cÊm vËn bao v©y ,më réng quan víi c¸c níc trªn thÕ
giíi ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong ph¸t triÓn nÒn kinh ,®Æc biÖt xuÊt
khÈu. XuÊt khÈu gãp phÇn thóc ®Èy kinh ph¸t triÓn thu hót ®îc nhöng m¸y
mãc thiÕt ,d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i ,c«ng nghÖ th«ng...Ngoµi ra xuÊt
khÈu cßn t¨ng thu ng©n s¸ch nhµ níc,®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn c¬ s¬ h¹ tÇng
®ång thêi t¹o ra viÖc lµm cho ngêi lao ®éng .
ng dÖt may mét trong nhöng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cña ViÖt
Nam. ThÞ trêng xuÊt khÈu hµng dÖt may ngµy cµng ®îc réng ë c¸c thÞ tr-
êng nh :EU, MÜ, NhËt nhiÒu n íc kh¸c trªn thÕ giíi. Víi nhöng thuËn lîi
s½n ngµnh dÖt may xuÊt khÈu ngay cµng ph¸t triÓn, kim ng¹ch xuÊt khÈu
ngµy cµng cao chiÕm mét tØ träng lín trong kim ng¹ch xuÊt khÈu cña n-
ãc .
Tríc nh÷ng ®ãng gãp cña ngµnh dÖt may ®èi víi nÒn kinh quèc d©n nªn
em chän ®Ò tµi: VËn dông ph¬ng ph¸p d·y thêi gian ®Ó ph©n tÝch
biÕn ®éng cña kim ng¹ch xuÊt khÈu dÖt may thêi ki 1996_2003 b¸o
n¨m 2004.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Phân tích sự biến động hạn nghạch XK hàng dệt may 1996-2003 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Phân tích sự biến động hạn nghạch XK hàng dệt may 1996-2003 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Phân tích sự biến động hạn nghạch XK hàng dệt may 1996-2003 9 10 325