Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển DN ở VN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A.PhÇn më ®Çu………………………………………………………….3
♣ Ch¬ng 1:

Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ doanh nghiÖp………………
1.1. Kh¸I niÖm chung vÒ doanh nghiÖp………………………………….5
1.2. Tiªu thøc x¸c ®Þnh……………………………………………………5
1.2.1. Quan ®IÓm 1:……………………………………………… .………...6
1.2.2. Quan ®IÓm 2:……………………………………………… .………...6
1.2.3. Quan ®IÓm 3:………………………………………………………… .6
1.3. Vai trß vµ xu híng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp…………………..7
1.3.1. Vai trß:……………………………………………………………… ...7
1.3.2. Xu híng ph¸t triÓn…………………………………………………...7
1.4. C¸c ®Æc trng c¬ b¶n cña doanh nghiÖp ë ViÖt Nam……………….8
1.4.1. C¸c h×nh thøc ph¸p lý…………………………………………………8
1.4.2. H×nh thøc ph¸p lý……………………………………………………..8
1.4.3. LÜnh vùc vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng………………………………………..8
1.4.4. C«ng nghÖ vµ thÞ trêng………………………………………………8
1.4.5. Tr×nh ®é tæ chøc ph¸p lý………………………………………………8
1.5. Nh÷ng lîi thÕ vµ bÊt lîi cña doanh nghiÖp………………………….9
1.5.1. Lîi thÕ………………………………………………………………… 9
1.5.2. BÊt lîi……………………………………………………………… ...10
1.6. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp……..10
1.6.1. C¸c nh©n tè thuéc nÒn kinh tÕ quèc d©n……………………………..11
1.6.2. C¸c nh©n tè quèc tÕ………………………………………………….11
1.7.TÝnh tÊt yÕu ph¶I ®Çu t vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp………………..12
1.7.1. §Çu t,ph¸t triÓn DN chÝnh lµ ®Ó huy ®éng mäi nguån vèn,t¹o thªm
nhiÒu viÖc lµm,gãp phÇn thùc hiÖn chiÕn lîc CNH-H§H…………………12
1.7.2. §Çu t ph¸t triÓn DN t¹o ra sù n¨ng ®éng linh ho¹t cho toµn bé nÒn kinh
tÕ,trong viÖc thÝch nghi víi nh÷ng thay ®æi cña thÞ trêng trong níc vµ quèc
tÕ……………………………………………………………………… 13
1.7.3. §Çu t ph¸t triÓn DN nh»m ®¶m b¶o cho sù c¹nh tranh trong nÒn kinh
tÕ…………………………………………………………………………… .13

1

♣ .Ch¬ng 2:Thùc tr¹ng ph¸t triÓn Doanh NghiÖp ë ViÖt

Nam
2.1. §¸nh gi¸ kh¸I qu¸t…………………………………………………………
14
2.1.1. Qui m« vèn…………………………………………………………..14
2.1.2. C¬ cÊu vèn ®Çu t…………………………………………………….15
a. C¬ cÊu vèn ®Çu t ph©n chia theo tõng lo¹i DN…………………….15
b. C¬ cÊu vèn ®Çu t ph¸t triÓn DN trong ngµnh kinh tÕ………………15
c. Nguån h×nh thµnh vèn ®Çu t……………………………………….16
d. NhÞp ®é thu hót vèn…………………………………………………17
2.1.3. §¸nh gi¸ cô thÓ…………………………………………………..17
a. VÒ mÆt sè lîng…………………………………………………17
b. VÒ mÆt ngµnh nghÒ…………………………………………...…21
c. VÒ mÆt c«ng nghÖ……………………………………………….23
d. Nguån nh©n lùc…………………………………………………24
2.1.4. Mét sè u nhîc ®IÓm chñ yÕu……………………………..24
a. ¦u ®IÓm:…………………………………………………… .24
b. Nhîc ®IÓm………………………………………………….25

♣ Ch¬ng 3:

Mét sè gi¶i ph¸p hç trî Doanh NghiÖp ë ViÖt Nam…
3.1. §æi míi quan ®IÓm, ph¬ng thøc hç trî……………………………..26
3.1.1. §æi míi quan ®IÓm ...
A.PhÇn më ®Çu………………………………………………………….3
Ch¬ng 1:
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ doanh nghiÖp………………
1.1. Kh¸I niÖm chung vÒ doanh nghiÖp .5…………………………………
1.2. Tiªu thøc x¸c ®Þnh 5……………………………………………………
1.2.1. Quan ®IÓm 1: . ...6……………………………………………… ………
1.2.2. Quan ®IÓm 2: . ...6……………………………………………… ………
1.2.3. Quan ®IÓm 3: .6…………………………………………………………
1.3. Vai trß vµ xu híng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ..7…………………
1.3.1. Vai trß: ...7………………………………………………………………
1.3.2. Xu híng ph¸t triÓn ...7………………………………………………
1.4. C¸c ®Æc trng c¬ b¶n cña doanh nghiÖp ë ViÖt Nam .8………………
1.4.1. C¸c h×nh thøc ph¸p lý 8………………………………………………
1.4.2. H×nh thøc ph¸p lý ..8……………………………………………………
1.4.3. LÜnh vùc vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng ..8………………………………………
1.4.4. C«ng nghÖ vµ thÞ trêng 8………………………………………………
1.4.5. Tr×nh ®é tæ chøc ph¸p lý 8………………………………………………
1.5. Nh÷ng lîi thÕ vµ bÊt lîi cña doanh nghiÖp .9…………………………
1.5.1. Lîi thÕ 9…………………………………………………………………
1.5.2. BÊt lîi ...10………………………………………………………………
1.6. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ..10……
1.6.1. C¸c nh©n tè thuéc nÒn kinh tÕ quèc d©n ..11……………………………
1.6.2. C¸c nh©n tè quèc tÕ .11………………………………………………
1.7.TÝnh tÊt yÕu ph¶I ®Çu t vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp ..12………………
1.7.1. §Çu t,ph¸t triÓn DN chÝnh lµ ®Ó huy ®éng mäi nguån vèn,t¹o thªm
nhiÒu viÖc lµm,gãp phÇn thùc hiÖn chiÕn lîc CNH-H§H 12…………………
1.7.2. §Çu t ph¸t triÓn DN t¹o ra sù n¨ng ®éng linh ho¹t cho toµn bé nÒn kinh
tÕ,trong viÖc thÝch nghi víi nh÷ng thay ®æi cña thÞ trêng trong níc vµ quèc
13………………………………………………………………………
1.7.3. §Çu t ph¸t triÓn DN nh»m ®¶m b¶o cho sù c¹nh tranh trong nÒn kinh
.13……………………………………………………………………………
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển DN ở VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển DN ở VN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển DN ở VN 9 10 95