Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển DN vừa và nhỏ tại VN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 988 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Thêi gian qua cïng víi sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i h×nh
doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Doanh nghiÖp võa vµ nhá ®· ph¸t
triÓn mét c¸ch m¹nh mÏ, ®ãng gãp mét vai trß quan träng vµo sù ph¸t triÓn
chung cña nÒn kinh tÕ níc ta. Tuy nhiªn hiÖn nay chóng ta cha cã mét
chÝnh s¸ch ®ång bé nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy
ph¸t triÓn.
§øng tríc yªu cÇu trªn Nhµ níc cÇn ph¶i ®a ra mét hÖ thèng chÝnh
s¸ch nh»m khuyÕn khÝch, t¹o ®iÒu kiªn ph¸t triÓn lo¹i h×nh doanh nghiÖp
nµy. VÒ c¬ b¶n, lo¹i h×nh doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam hiªn nay
chñ yÕu thuéc thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh, v× vËy víi ®Ò tµi "
Ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá trong nÒn kinh tÕ thÞ tríng ë ViÖt
Nam" chñ yÕu tËp trung vµo nghiªn cøu thùc tr¹ng, gi¶i ph¸p nh»m ph¸t
triÓn khu vùc doanh nghiÖp nµy. Víi môc ®Ých nghiªn cøu trªn ®Ò tµi ®îc
chia thµnh ba phÇn.
PhÇn I : Tæng quan vÒ doanh nghiÖp võa vµ nhá.
PhÇn nµy nghiªn cøu mét c¸ch kh¸i qu¸t lo¹i h×nh doanh nghiÖp võa
vµ nhá.
PhÇn II : Ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá trong nÒn kinh tÕ
thÞ trêng ë ViÖt Nam.
§©y lµ phÇn chÝnh cña ®Ò tµi, víi phÊn nµy sÎ nªu lªn nh÷ng ®iÕu kiÖn
®Ó ph¸t triÓn c¸c doang nghiÖp võa vµ nhá ®ång thêi nªu lªn thùc tr¹ng ph¸t
triÓn lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy thêi gian qua ë níc ta tõ ®ã ®a ra nh÷ng
kiÕn nghÞ vÒ mÆt qu¶n lý cïng nh nh÷ng kiÕn nghÞ vÒ mÆt tæ chøc ®iÒu hµnh
tõ ph×a c¸c doanh nghiÖp.
PhÇn III : Kinh nghiÖm ph¸t triÓn vµ qu¶n lý doanh nghiÖp võa
vµ nhá cña mét sè níc trªn thÕ giíi.

Víi phÇn nµy sÎ nªu lªn mét sè kinh nghiÖp cña c¸c níc trªn thÕ giêi,
tõ c¸c níc ph¸t triÓn ®Õn c¸c níc ®ang ph¸t triÓn tõ ®ã rót ra nh÷ng bµi häc
øng dông vµo ViÖt Nam.

PhÇn I
Tæng quan vÒ doanh nghiÖp võa nhá
I: Kh¸i niÖm doanh võa vµ nhá
ë ViÖt Nam hiÖn nay, ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá ®ang lµ vÊn
®Ò ®îc Nhµ níc quan t©m ®Æc biÖt. V× sù thµnh ®¹t cña mét quèc gia phô
thuéc rÊt nhiÒu vµo sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp. Mµ trong giai ®o¹n
®Çu ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng th× doanh nhiÖp quy m« võa vµ nhá cã ý
nghÜa v« cïng quan träng. Tuy nhiªn, cho tíi nay vÉn cha cã mét ®Þnh
nghÜa chung, hoµn chØnh vÒ doanh nghiÖp võa vµ nhá. §Ó x¸c ®Þnh chÝnh
x¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy ngêi ta thêng c¨n cø vµo hai tiªu chÝ.
Nhãm c¸c tiªu chÝ ®Þnh tÝnh bao gåm: chuyªn m«n ho¸ thÊp, sè ®Çu
mèi qu¶n lý Ýt, kh«ng phøc t¹p. Nhãm yÕu tè nµy ph¶n ¸nh ®óng b¶n chÊt
vÊn ®Ò nhng thêng khã x¸c ®Þnh bëi vËy mµ nã mang tÝnh tham kh¶o, kiÓm
chøng, Ýt ®îc sö dông trong thùc tÕ.
Nh...
Lêi nãi ®Çu
Thêi gian qua cïng víi sù h×nh thµnh ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i nh
doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Doanh nghiÖp võanhá ®· ph¸t
triÓn mét c¸ch m¹nh mÏ, ®ãng gãp mét vai trß quan träng vµo ph¸t triÓn
chung cña nÒn kinh níc ta. Tuy nhiªn hiÖn nay chóng ta cha mét
chÝnh s¸ch ®ång nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy
ph¸t triÓn.
§øng tríc yªu cÇu trªn Nhµ níc cÇn ph¶i ®a ra mét thèng chÝnh
s¸ch nh»m khuyÕn khÝch, t¹o ®iÒu kiªn ph¸t triÓn lo¹i h×nh doanh nghiÖp
nµy. b¶n, lo¹i h×nh doanh nghiÖp võa nhá ë ViÖt Nam hiªn nay
chñ yÕu thuéc thµnh phÇn kinh ngoµi quèc doanh, vËy víi ®Ò tµi "
Ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa nhá trong nÒn kinh thÞ tríng ë ViÖt
Nam" chñ yÕu tËp trung vµo nghiªn cøu thùc tr¹ng, gi¶i ph¸p nh»m ph¸t
triÓn khu vùc doanh nghiÖp nµy. Víi môc ®Ých nghiªn cøu trªn ®Ò tµi ®îc
chia thµnh ba phÇn.
PhÇn I : Tæng quan vÒ doanh nghiÖp võa vµ nhá.
PhÇn nµy nghiªn cøu mét c¸ch kh¸i qu¸t lo¹i h×nh doanh nghiÖp võa
vµ nhá.
PhÇn II : Ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa nhá trong nÒn kinh
thÞ trêng ë ViÖt Nam.
§©y lµ phÇn chÝnh cña ®Ò tµi, víi phÊn nµy nªu lªn nh÷ng ®iÕu kiÖn
®Ó ph¸t triÓn c¸c doang nghiÖp võa vµ nhá ®ång thêi nªu lªn thùc tr¹ng ph¸t
triÓn lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy thêi gian qua ë níc ta ®ã ®a ra nh÷ng
kiÕn nghÞ vÒ mÆt qu¶n lý cïng nh nh÷ng kiÕn nghÞ vÒ mÆt tæ chøc ®iÒu hµnh
tõ ph×a c¸c doanh nghiÖp.
PhÇn III : Kinh nghiÖm ph¸t triÓn qu¶n doanh nghiÖp võa
vµ nhá cña mét sè níc trªn thÕ giíi.
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển DN vừa và nhỏ tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển DN vừa và nhỏ tại VN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển DN vừa và nhỏ tại VN 9 10 482