Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1383 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A.PhÇn më ®Çu.
TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
• Môc ®Ých, nhiÖm vô vµ ý nghÜa nghiªn cøu cña ®Ò tµi
o Môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu
o ý nghÜa
• §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
• Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
• KÕt cÊu cña ®Ò tµi
Ch¬ng I
: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ du lÞch bÒn v÷ng
Ch¬ng II
: Thùc tr¹ng c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn du lÞch
bÒn v÷ng ë Vên quèc gia Phong nha-KÎ bµng.
Ch¬ng III : Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn du
lÞch bÒn v÷ng ë Vên quèc gia Phong nha-KÎ bµng.
•

B. Néi dung
Ch¬ng I: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn du lÞch
bÒn v÷ng.
1.1 C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ du lÞch bÒn v÷ng
1.1.1 Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña du lÞch bÒn v÷ng
1.1.1.1 Kh¸i niÖm
1.1.12 §Æc ®iÓm
1.1.2 TÝnh tÊt yÕu vµ lîi Ých cña ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng
1.1.2.1 TÝnh tÊt yÕu
1.1.2.2 Lîi Ých cña ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng
1.2 C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn du lÞch
1.2.1 C¸c ®iÒu kiÖn chung.Tµi nguyªn nh©n v¨n
1.2.2 C¸c ®iÒu kiÖn ®Æc trng.
Ch¬ng II Thùc tr¹ng c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng
ë Phong nha- KÎ bµng.
2.1 T×nh h×nh ph¸t triÓn du lÞch ë Phong nha - KÎ bµng
trong thêi gian qua
2.2 C¸c ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng t¹i Phong nha
- KÎ bµng.
2.2.1 1Tµi nguyªn du lÞch
1

2.2.2 .h÷ng vÊn ®Ò vÒ m«i trêng cho sù ph¸t triÓn du
lÞch bÒn v÷ng ë Phong nha - KÎ bµng.
2.2.3 Khoa häc vµ c«ng nghÖ trong sù ph¸t triÓn du
lÞch bÒn v÷ng.
2.3 Du lÞch bÒn v÷ng ë Phong nha vµ c¸c yÕu tè chØ thÞ.
Ch¬ng III Gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng ë Phong
nha-KÎ bµng
3.1 Gi¶i ph¸p
3.1.1 TiÕp tôc ®æi míi gi¸o dôc - ®µo t¹o ®Ó ®¸p øng yªu cÇu
cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ -hiÖn ®¹i ho¸
3.1.2 Ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng cã sù tham gia cña céng
®ång
3.1.3 Th«ng tin tuyªn truyÒn cho ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng
3.1.4 C¸c gi¶i ph¸p tæ chøc, khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch
3.1.4.1 Qu¶n lý tµi nguyªn ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng
3.1.4.2 Gi¶i ph¸p tæ chøc, khai th¸c nguån tµi nguyªn du lÞch
3.1.4.3 Ph¸t triÓn du lÞch cÇn ph¶i x¸c ®Þnh nh÷ng nÐt ®Æc thï
3.1.5 Lùa chän thÞ trêng cho du lÞch ph¸t triÓn bÒn v÷ng
3.1.6 Tæ chøc khai th¸c cã hiÖu qu¶ khu du lÞch vµ m« h×nh
3.1.6.1 Tæ chøc khai th¸c cã hiÖu qu¶ khu du lÞch
3.1.6.2 Ph¸t triÓn khu du lÞch Phong nha-KÎ bµng trªn quan ®iÓm
bÒn v÷ng
C. KÕt luËn
D. Danh môc tµi liÖu tham kh¶

2

A. PhÇn më ®Çu
1 TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
Du lÞch lµ mét nghµnh c«ng nghiÖp kh«ng khãi.Bíc vµo thÕ
kû 21 ngµnh du lÞch ngµy cµng cã nh÷n thay ®æi râ rµng, do sù t¸c
®éng cña nhiÒu yÕu tè. Do vËy ®Ó ph¸t triÓn du lÞch cÇn ph¶i cã sù
thay ®æi trong ...
A.PhÇn më ®Çu.
TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
Môc ®Ých, nhiÖm vô vµ ý nghÜa nghiªn cøu cña ®Ò tµi
o Môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu
o ý nghÜa
§èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
KÕt cÊu cña ®Ò tµi
Ch¬ng I : Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ du lÞch bÒn v÷ng
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn du lÞch
bÒn v÷ng ë Vên quèc gia Phong nha-KÎ bµng.
Ch¬ng III : Ph¬ng híng gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn du
lÞch bÒn v÷ng ë Vên quèc gia Phong nha-KÎ bµng.
B. Néi dung
Ch¬ng I: Nh÷ng lý luËn b¶n vÒ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn du lÞch
bÒn v÷ng.
1.1 C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ du lÞch bÒn v÷ng
1.1.1 Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña du lÞch bÒn v÷ng
1.1.1.1 Kh¸i niÖm
1.1.12 §Æc ®iÓm
1.1.2 TÝnh tÊt yÕu vµ lîi Ých cña ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng
1.1.2.1 TÝnh tÊt yÕu
1.1.2.2 Lîi Ých cña ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng
1.2 C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn du lÞch
1.2.1 C¸c ®iÒu kiÖn chung.Tµi nguyªn nh©n v¨n
1.2.2 C¸c ®iÒu kiÖn ®Æc trng.
Ch¬ng II Thùc tr¹ng c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng
ë Phong nha- KÎ bµng.
2.1 T×nh h×nh ph¸t triÓn du lÞch ë Phong nha - bµng
trong thêi gian qua
2.2 C¸c ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng t¹i Phong nha
- KÎ bµng.
2.2.1 1Tµi nguyªn du lÞch
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng 9 10 97