Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển KT XH huyện Vụ Bản 

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 932 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quy ho¹ch tæng thÓ
ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi huyÖn vô b¶n
thêi kú ®Õn n¨m 2010

PhÇn thø nhÊt : C¸c yÕu tè nguån lùc ph¸t triÓn

Thùc tr¹ng kinh tÕ x· héi cña huyÖn tõ 1996 – 2002

A . C¸c yÕu tè nguån lùc ph¸t triÓn.
I . YÕu tè tù nhiªn , tµi nguyªn thiªn nhiªn.
1. VÞ trÝ ®Þa lý kinh tÕ.
N»m ë phÝa t©y thµnh phè Nam §Þnh , c¸ch Hµ Néi 100 km vÒ phi¸ nam
vïng cã diÖn tÝch tù nhiªn : 147.66 km2 gåm 17 x· vµ mét thÞ trÊn víi mËt ®é
d©n sè trung b×nh lµ 875 ngêi / km2
Vïng cã m¹ng líi giao th«ng vËn t¶I thuËn tiÖn , víi tuyÕn ®êng s¾t B¾c
Nam , trôc quèc lé 10 - ®êng chiÕn lîc ven biÓn cña vïng B¾c Bé ch¹y qua
HuyÖn ®îc chia lµm 4 vïng : thÊp tròng miÒn thîng , ®êng 12 , miÒn trung
vµ ven ®êng 10 vµ miÒn h¹. Do ®ã trong thêi gian tíi sÏ cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó
huyÖn cã thÓ tham gia vµo sù ph©n c«ng , hîp t¸c , vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn
vïng cña tØnh nãi riªng vµ cña c¶ níc nãi chung
2.KhÝ hËu - Thuû v¨n
Mang khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, nãng Èm . NhiÖt ®é trung b×nh h»ng n¨m
27.3 ®é C
Sè giê n¾ng lµ 1670 giê trong n¨m vµ lîng ma trunh b×nh n¨m tõ 1757
mm chia lµm 2 mïa râ rÖt .
ChÞu ¶nh hëng cña b·o, ¸p thÊp nhiÖt ®íi víi 4 ®Õn 5 c¬n b·o/ n¨m
3. §Êt ®ai - Thæ nhìng
HuyÖn cã 14766 ha ®Êt tù nhiªn trong ®ã 9775 ha ®Êt trång trät.
§Æc ®IÓm : mang tÝnh ®Æc trng cña ®Êt phï sa kh«ng ®îc båi ®¾p vµ bÞ
gl©y ho¸ m¹nh ®Õn trung b×nh lµ chñ yÕu , ®é PH thÊp , chua , hµm lîng dinh
dìng dÔ tiªu thÊp . Cã kho¶ng 1/4 diÖn tÝch cã ®é mµu mì cao , cßn l¹i lµ ®Êt
trung b×nh , kh«ng cã lo¹i xÊu
N¨m 2002 ®· sö dông 71.28 % diÖn tÝch tù nhiªn lµm ®Êt n«ng nghiÖp
trong ®ã trång c©y hµng n¨m lµ 65.61%
4. Tµi nguyªn kho¸ng s¶n.

Cã nguyªn liÖu fensp¸t nói g«i cã thÓ khai th¸c lµm phô gia s¶n xuÊt gèm sø .
Níc kho¸ng nói g«i ®ang ®îc thö nghiÖm ®Ó cã thÓ khai th¸c chÕ biÕn níc
gi¶i kh¸t vµ ch÷a bÖnh
5. Tµi nguyªn níc.
Cã 2 lo¹i chÝnh lµ níc mÆt vµ níc ngÇm
Níc mÆt : do hÖ thèng s«ng Hång ( s«ng §µo , s«ng §¸y ) vµ nguån níc
ma
Níc ngÇm : n»m ë tÇng chøa níc lç hæng Plutoxen (HN) khai th¸c ë ®é
s©u TB : 40 - 120 m
6. TiÒm n¨ng dÞch vô du lÞch.
Cã nhiÒu di tÝch lÞch sö vµ v¨n ho¸ ®îc nhµ níc xÕp h¹ng nh §Òn bµ Mai
Hång , quÇn thÓ di tÝch lÞch sö phñ Dµy , §Òn tr¹ng L¬ng ThÕ Vinh , nhµ lu
niÖm TrÇn Huy LiÖu , NguyÔn BÝnh ..
II . D©n sè vµ nguån lao ®éng.
1. D©n sè.
D©n sè TB n¨m 2001: 129243 ngêi trong ®ã díi 95 % lµ khu vùc n«ng
th«n , thµnh thÞ díi 5 %
Tõ 1995 – 1996 : tû lÖ sinh gi¶m nhanh vµ t¨ng tù nhiªn (2001) 9.8%
MËt ®é d©n sè c¬ b¶n ®ång ®Òu . N¬i cã mËt ®é d©n sè cao lµ nh÷ng ...
Quy ho¹ch tæng thÓ
ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn vô b¶n
thêi kú ®Õn n¨m 2010
PhÇn thø nhÊt : C¸c yÕu tè nguån lùc ph¸t triÓn
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển KT XH huyện Vụ Bản  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển KT XH huyện Vụ Bản  - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển KT XH huyện Vụ Bản  9 10 773