Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nghành du lịch

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1358 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Ngµy nay ®êi sèng cña con ngêi ngµy cµng cao, hä kh«ng nh÷ng cã
nhu cÇu ®Çy ®ñ vÒ vËt chÊt mµ cßn cã nhu cÇu ®îc tho¶ m·n vÒ tinh thÇn nh
vui ch¬i, gi¶i trÝ vµ du lÞch. Do ®ã, du lÞch lµ mét trong nh÷ng ngµnh cã triÓn
väng.
Ngµnh du lÞch ViÖt Nam ra ®êi muén h¬n so víi c¸c níc kh¸c trªn thÕ
giíi nhng vai trß cña nã th× kh«ng thÓ phñ nhËn. Du lÞch lµ mét ngµnh “c«ng
nghiÖp kh«ng cã èng khãi”, mang l¹i thu nhËp GDP lín cho nÒn kinh tÕ, gi¶i
quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng v¹n lao ®éng, gãp phÇn truyÒn b¸ h×nh ¶nh
ViÖt Nam ra toµn thÕ giíi. NhËn thøc ®îc ®iÒu nµy, §¶ng vµ nhµ níc ®· ®a ra
môc tiªu x©y dùng ngµnh du lÞch thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän.
ViÖc nghiªn cøu vÒ du lÞch trë nªn cÊp thiÕt, nã gióp chóng ta cã mét
c¸i nh×n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vÒ du lÞch. §iÒu nµy cã ý nghÜa c¶ vÒ ph¬ng diÖn lÝ
luËn vµ thùc tiÔn. Nã gióp du lÞch ViÖt Nam ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu míi,
kh¾c phôc ®îc nh÷ng h¹n chÕ, nhanh chãng ®a du lÞch ph¸t triÓn ®óng víi
tiÒm n¨ng cña ®Êt níc, nhanh chãng héi nhËp víi du lÞch khu vùc vµ thÕ giíi.
TiÓu luËn cña em ®Ò cËp ®Õn nh÷ng nhËn thøc c¬ b¶n vÒ du lÞch, thùc
tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn du lÞch níc ta. Do sù h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc vµ thêi
gian nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp
chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o.

Ch¬ng I

T¨ng trëng vµ ph¸t triÓn ngµnh du lÞch lµ tÊt yÕu
kh¸ch quan trong nÒn kinh tÕ thÞ truêng
1) Kh¸i niÖm vÒ t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ
1.1) T¨ng trëng kinh tÕ
T¨ng trëng kinh tÕ lµ sù gia t¨ng vÒ lîng kÕt qu¶ ®Çu ra ho¹t ®éng cña
nÒn kinh tÕ trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh (thêng lµ n¨m, quý).
Gi¶ sö kÕt qu¶ ®Çu ra cña nÒn kinh tÕ cña mét quèc gia ®îc ký hiÖu lµ
Y: Yo lµ kÕt qu¶ ®Çu ra cña n¨m 0, Yn lµ kÕt qu¶ ®Çu ra cña n¨m n. Khi ®ã
t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ cña n¨m n so víi n¨m 0 ®îc biÓu thÞ b»ng møc t¨ng
trëng tuyÖt ®èi hoÆc tèc ®é t¨ng trëng nh sau:
Møc t¨ng trëng tuyÖt ®èi:
∆ Yn = Yn - Y0
Tèc ®é t¨ng trëng:
g= =
1.2) Ph¸t triÓn kinh tÕ
1.2.1) kh¸i niÖm:
Ph¸t triÓn kinh tÕ lµ qu¸ tr×nh thay ®æi theo híng tiÕn bé vÒ mäi mÆt
kinh tÕ- x· héi cña mét quèc gia trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ ®ang t¨ng trëng.
1.2.2) Néi dung chñ yÕu cña ph¸t triÓn kinh tÕ
Thø nhÊt, t¨ng trëng kinh tÕ dµi h¹n, §©y lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó
t¹o ra nh÷ng tiÕn bé vÒ kinh tÕ- x· héi, nhÊt lµ ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn thu
nhËp thÊp.
Thø hai, c¬ cÊu kinh tÕ- x· héi thay ®æi theo híng tiÕn bé. Xu híng
tiÕn bé cña qu¸ tr×nh thay ®æi nµy ë nh÷ng níc ®ang ph¸t triÓn, ®ang hoÆc cha
tr¶i qua qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp h...
Lêi më ®Çu
Ngµy nay ®êi sèng cña con ngêi ngµy cµng cao, kh«ng nh÷ng
nhu cÇu ®Çy ®ñ vËt chÊt cßn nhu cÇu ®îc tho¶ m·n tinh thÇn nh
vui ch¬i, gi¶i trÝ du lÞch. Do ®ã, du lÞch mét trong nh÷ng ngµnh cã triÓn
väng.
Ngµnh du lÞch ViÖt Nam ra ®êi muén h¬n so víi c¸c níc kh¸c trªn thÕ
giíi nhng vai trß cña th× kh«ng tphñ nhËn. Du lÞch mét ngµnh “c«ng
nghiÖp kh«ng cã èng khãi”, mang l¹i thu nhËp GDP lín cho nÒn kinh tÕ, gi¶i
quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho hµngn lao ®éng, gãp phÇn truyÒn h×nh ¶nh
ViÖt Nam ra toµn thÕ giíi. NhËn thøc ®îc ®iÒu nµy, §¶ng vµ nhµ níc ®· ®a ra
môc tiªu x©y dùng ngµnh du lÞch thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän.
ViÖc nghiªn cøudu lÞch trë nªn cÊp thiÕt, nã gióp chóng ta cã mét
c¸i nh×n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vÒ du lÞch. §iÒu nµy cã ý nghÜa c¶ vÒ ph¬ng diÖn lÝ
luËn thùc tiÔn. gióp du lÞch ViÖt Nam ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu míi,
kh¾c phôc ®îc nh÷ng h¹n chÕ, nhanh chãng ®a du lÞch ph¸t triÓn ®óng víi
tiÒm n¨ng cña ®Êt níc, nhanh chãng héi nhËp víi du lÞch khu vùc vµ thÕ giíi.
TiÓu luËn cña em ®Ò cËp ®Õn nh÷ng nhËn thøc c¬ b¶n vÒ du lÞch, thùc
tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn du lÞch níc ta. Do sù h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc vµ thêi
gian nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em mong nhËn ®îc ®ãng gãp
chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o.
Ch¬ng I
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nghành du lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nghành du lịch - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nghành du lịch 9 10 428