Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nghành kiểm  toán ở nước ta hiện nay

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng sù ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ hÖ
thèng qu¶n lý kinh tÕ cña níc ta ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn vît bËc. §ãng gãp
cho sù ph¸t triÓn nµy lµ nç lùc ph¸n ®Êu kh«ng ngõng cña nghµnh kiÓm to¸n nãi
chung .KTNN nãi riªng .
§Ó cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh cÇn cã mét bé phËn kiÓm tra , gi¸m
s¸t c¸c ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ kinh tÕ, ng©n s¸ch thu chi cña c¸c ®¬n vÞ ®ã chÝnh
lµ bé phËn cña nghµnh kiÓm to¸n nã lµ mét ngµnh cã vÞ trÝ quan träng trong viÖc
x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc, nã t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc thóc ®Èy c«ng nghiÖp ho¸
hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc cña nghµnh kiÓm to¸n, nã
cßn béc lé nhiÒu tån t¹i cÇn ph¶i kh¾c phôc næi nªn hµng ®Çu lµ t×nh tr¹ng thÊt
tho¸t vµ l·ng phÝ nguån tµi chÝnh , chèn thuÕ gian lËn trong kinh doanh. Kh«ng
trung thùc víi thùc tÕ sè liÖu ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ . Yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi cÊp
qu¶n lý lµ ph¶i kiÓm so¸t chÆt chÏ ho¹t ®éng cÊp ph¸t vµ sö dông vèn t¹i c¸c ®¬n
vÞ kinh tÕ .
KiÓm to¸n lµ c«ng viÖc hÕt søc cÇn thiÕt vµ cã vai trß quan träng trong
viÖc cung cÊp th«ng tin cho cÊp qu¶n lý phôc vô môc tiªu t¨ng trëng vµ ph¸t
triÓn cña ®Êt níc, doanh nghiÖp.
XuÊt ph¸t tõ vai trß vµ ý nghÜa thùc tÕ cña nghµnh kiÓm to¸n. Trong thêi
gian nghiªn cøu lý luËn trong trêng häc vµ th«ng qua tµi liÖu c«ng t¸c kiÓm to¸n
nhµ níc.
Em ®· ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi “ Mét sè ý kiÕn vÒ phong híng c«ng t¸c
ph¸t triÓn kiÓm to¸n ë nícta hiÖn nay”
§îc th«ng qua ph¬ng ph¸p ph©n tÝch nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ cÇn ®îc kh¾c
phôc vµ x©y dùng mét hÖ thèng kiÓm to¸n hoµn chØnh h¬n
Trong bµi viÕt nµy gåm hai phÇn chÝnh:

PhÇn I : Lý luËn chung vÒ kiÓm to¸n.
PhÇn II: Thùc tr¹ng vµ mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng kiÓm to¸n.
Do tr×nh ®é cã h¹n song víi thêi gian nghiªn cøu cßn h¹n chÕ, bµi viÕt nµy
kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. RÊt mong sù ®ãng gãp, bæ xung thªm ®Ó cho
bµi viÕt nµy ®îc hoµn chØnh h¬n .
Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n.

PhÇn I: Lý luËn chung vÒ kiÓm to¸n

I. Ho¹t ®éng kiÓm to¸n mét nhu cÇu tÊt yÕu cña nÒn kinh
tÕ.
KiÓm to¸n nhµ níc lµ c¬ quan thuéc chÝnh phñ. ë níc ta nã míi ®îc thµnh
lËp vµ ph¸t triÓn trong mÊy n¨m nay nhng nã ®· hÖ thèng thÓ hiÖn mét c¸ch râ
rÖt vÒ vÞ trÝ vai trß cña m×nh.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng
XHCN. ®Æc biÖt lµ qu¸ tr×nh qu¶n ký kinh tÕ gãp phÇn thóc ®Èy nhiÖm vô kinh tÕ
x· h«Þo cña ®Êt níc truíc t×nh h×nh míi, thùc hiÖn c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ
n¨ng ®éng, toµn diÖn ®ñ søc héi nhËp theo xu híng khu ...
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng sù ®æi míi chÕ qu¶n kinh
thèng qu¶n lý kinh cña níc ta ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn vît bËc. §ãng gãp
cho ph¸t triÓn nµy lùc ph¸n ®Êu kh«ng ngõng cña nghµnh kiÓm to¸n nãi
chung .KTNN nãi riªng .
§Ó cho nÒn kinh ph¸t triÓn æn ®Þnh cÇn cã mét phËn kiÓm tra , gi¸m
s¸t c¸c ho¹t ®éng cña ®¬n kinh tÕ, ng©n s¸ch thu chi cña c¸c ®¬n ®ã chÝnh
lµ bé phËn cña nghµnh kiÓm to¸n nã lµ mét ngµnh trÝ quan träng trong viÖc
x©y dùng ph¸t triÓn ®Êt níc, t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc thóc ®Èy c«ng nghiÖp ho¸
hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc cña nghµnh kiÓm to¸n,
cßn béc lé nhiÒu tån t¹i cÇn ph¶i kh¾c phôc næi nªn hµng ®Çu t×nh tr¹ng thÊt
tho¸t vµ l·ng phÝ nguån tµi chÝnh , chèn thuÕ gian lËn trong kinh doanh. Kh«ng
trung thùc víi thùc tÕ sè liÖu ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ . Yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi cÊp
qu¶n lý lµ ph¶i kiÓm so¸t chÆt chÏ ho¹t ®éng cÊp ph¸t vµ sö dông vèn t¹i c¸c ®¬n
vÞ kinh tÕ .
KiÓm to¸n c«ng viÖc hÕt søc cÇn thiÕt vµ cã vai t quan träng trong
viÖc cung cÊp th«ng tin cho cÊp qu¶n phôc môc tiªu t¨ng trëng ph¸t
triÓn cña ®Êt níc, doanh nghiÖp.
XuÊt ph¸t tõ vai t vµ ý nghÜa thùc cña nghµnh kiÓm to¸n. Trong thêi
gian nghiªn cøu luËn trong trêng häc th«ng qua tµi liÖu c«ng t¸c kiÓm to¸n
nhµ níc.
Em ®· ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi Mét ý kiÕn ph ong híng c«ng t¸c
ph¸t triÓn kiÓm to¸n ë nícta hiÖn nay
§îc th«ng qua ph¬ng ph¸p ph©n tÝch nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ cÇn ®îc kh¾c
phôc vµ x©y dùng mét hÖ thèng kiÓm to¸n hoµn chØnh h¬n
Trong bµi viÕt nµy gåm hai phÇn chÝnh:
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nghành kiểm  toán ở nước ta hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nghành kiểm  toán ở nước ta hiện nay - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nghành kiểm  toán ở nước ta hiện nay 9 10 681