Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nghành than ở Quảng Ninh

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1160 lần   |   Lượt tải: 1 lần
®Ò ¸n m«n häc

lêi më ®Çu
Theo sö s¸ch ®· ghi, th¸ng 12 n¨m 1939 díi triÒu ®×nh Minh M¹ng, Tæng
®èc H¶i An (tªn gäi cña Qu¶ng Ninh lóc ®ã ) T«n ThÊt BËt ®· d©ng sí xin
triÒu ®×nh ®îc thuª d©n c«ng ®Ó khai th¸c than ë nói Yªn L·ng ( x· Yªn Thä §«ng TriÒu ngµy nay). Ngµy 12/3/1883 thùc d©n Ph¸p ®¸nh chiÕm Hßn Gai CÈm Ph¶ nhanh chãng chiÕm ®o¹t tµi nguyªn than vµ sau ®ã tiÕn hµnh khai
th¸c c«ng nghiÖp. Víi gÇn 120 n¨m lÞch sö khai th¸c vµ 67 n¨m truyÒn thèng
vÎ vang, tõ cuéc tæng b·i c«ng ngµy 12/11/1936 cña h¬n 3 v¹n c«ng nh©n má
than CÈm Ph¶, Hßn Gai, U«ng BÝ, §«ng TriÒu ®· giµnh th¾ng lîi rùc rì , ®¸nh
dÊu mét mèc son chãi läi trong trang sö hµo hïng ®Êu tranh v× sù nghiÖp gi¶i
phãng giai cÊp , gi¶i phãng d©n téc . Trong suèt thêi k× kh¸ng chiÕn chèng
Ph¸p , díi sù l·nh ®¹o cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh , nh÷ng ngêi thî má ®· ®oµn
kÕt ®Êu tranh chèng l¹i chÕ ®é hµ kh¸c cña bän chñ má , tÝch cùc tham gia
kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p , gãp phÇn to lín trong sù nghiÖp gi¶i phãng
d©n téc . Khi vïng má Qu¶ng Ninh ®îc gi¶i phãng 25/4/1955 thî má ®· thi
®ua ngµy ®ªm kh«i phôc hÇm má ,xëng m¸y ®Ó s¶n xuÊt nhiÒu than phôc vô
kiÕn quèc. Khi ®Õ qu«c Mü më réng chiÕn tranh ra miÒn b¾c (5/8/1964) díi sù
l·nh ®¹o cña ®¶ng , thùc hiÖn lêi kªu gäi thiªng liªng cña B¸c Hå , thî má ®·
nhanh chãng chuyÓn sang s¶n xuÊt thêi chiÕn : Võa s¶n xuÊt ®ñ than cho nhu
cÇu phôc vô s¶n xuÊt , chiÕn ®Êu ; võa trùc tiÕp chiÕn ®Êu b¶o vÖ vïng má.Sau
ngµy MiÒn Nam ®îc gi¶i phãng , ®Æc biÖt lµ khi bíc vµo thêi kú ®æi míi , nhÊt
lµ sù ra ®êi Tæng c«ng ty than ViÖt Nam (10/10/1994) ngµnh than ®· ®îc sù
quan t©m rÊt lín cña ®¶ng vµ nhµ níc ta . Khi cßn sèng B¸c Hå ®· nhiÒu lÇn
vÒ th¨m vµ lµm viÖc víi ngµnh than . Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã rÊt
nhiÒu c¸n bé l·nh ®¹o cao cÊp cña ®¶ng vµ nhµ níc ta vÒ th¨m vµ lµm viÖc víi
ngµnh than .Ngµy 19/1/2003 phã thñ tíng Vò Khoan ®· ®Õn chóc mõng c«ng
nh©n c¸n bé ngµnh than hoµn thµnh xuÊt s¾c môc tiªu kÕ ho¹ch 5 n¨m tríc
thêi h¹n . Ngµy 13/2/2004 Chñ tÞch TrÇn §øc L¬ng ®· ®Õn th¨m vµ gÆp gì trß

1

®Ò ¸n m«n häc

chuyÖn víi ®«ng ®¶o anh chÞ em c«ng nh©n , c¸n bé trùc tiÕp s¶n xuÊt trªn
khai trêng chÝnh c«ng ty than Cao S¬n. Ngµy 20/2/2004 ®ång chÝ Lª Kh¶
Phiªu , nguyªn tæng bÝ th ban chÊp hµnh TW §¶ng ®· cã nh÷ng cuéc gÆp gì ,
lµm viÖc víi l·nh ®¹o tæng c«ng ty; th¨m c«ng trêng khai th¸c thuéc c«ng ty
than Nói BÐo; nãi chuyÖn víi ®«ng ®¶o c«ng nh©n c¸n bé ngµnh Than dù lÔ
chµo mõng c«ng ty than Hµ Tu ®ãn nhËn danh hiÖu anh hïng Lao ®éng thêi
kú ®æi míi....
®Ò ¸n m«n häc
lêi më ®Çu
Theo sö s¸ch ®· ghi, th¸ng 12 n¨m 1939 díi triÒu ®×nh Minh M¹ng, Tæng
®èc H¶i An (tªn gäi cña Qu¶ng Ninh lóc ®ã ) T«n ThÊt t ®· ng xin
triÒu ®×nh ®îc thuª d©n c«ng ®Ó khai th¸c than ë nói Yªn L·ng ( x· Yªn Thä -
§«ng TriÒu ngµy nay). Ngµy 12/3/1883 thùc d©n Ph¸p ®¸nh chiÕm Hßn Gai -
CÈm P nhanh chãng chiÕm ®o¹t tµi nguyªn than sau ®ã tiÕn hµnh khai
th¸c c«ng nghiÖp. Víi gÇn 120 n¨m lÞch khai th¸c 67 n¨m truyÒn thèng
vang, cuéc tæng b·i c«ng ngµy 12/11/1936 cña h¬n 3 v¹n c«ng nh©n
than CÈm Ph¶, Hßn Gai, U«ng BÝ, §«ng TriÒu ®· giµnh th¾ng lîi rùc rì , ®¸nh
dÊu mét mèc son chãi läi trong trang hµo hïng ®Êu tranh nghiÖp gi¶i
phãng giai cÊp , gi¶i phãng d©n téc . Trong suèt thêi kh¸ng chiÕn chèng
Ph¸p , díi sù l·nh ®¹o cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh , nh÷ng ngêi thî má ®· ®oµn
kÕt ®Êu tranh chèng l¹i chÕ ®é kh¸c cña bän c , tÝch cùc tham gia
kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p , gãp phÇn to lín trong sù nghiÖp gi¶i phãng
d©n téc . Khi vïng má Qu¶ng Ninh ®îc gi¶i phãng 25/4/1955 t má ®· thi
®ua ngµy ®ªm kh«i phôc hÇm ,xëng m¸y ®Ó s¶n xuÊt nhiÒu than phôc
kiÕn quèc. Khi ®Õ qu«c Mü më réng chiÕn tranh ra miÒn b¾c (5/8/1964) díi sù
l·nh ®¹o cña ®¶ng , thùc hiÖn lêi kªu gäi thiªng liªng cña B¸c , thî®·
nhanh chãng chuyÓn sang s¶n xuÊt thêi chiÕn : Võa s¶n xuÊt ®ñ than cho nhu
cÇu phôc vô s¶n xuÊt , chiÕn ®Êu ; võa trùc tiÕp chiÕn ®Êu bo vÖ vïng má.Sau
ngµy MiÒn Nam ®îc gi¶i phãng , ®Æc biÖt lµ khi bíc vµo thêi kú ®æi míi , nhÊt
ra ®êi Tæng c«ng ty than ViÖt Nam (10/10/1994) ngµnh than ®· ®îc
quan t©m rÊt lín cña ®¶ng vµ nhµ níc ta . Khi cßn sèng B¸c ®· nhiÒu lÇn
th¨m vµ lµm viÖc víi ngµnh than . Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· rÊt
nhiÒu c¸n bé l·nh ®¹o cao cÊp cña ®¶ng vµ nhµ níc ta vÒ th¨m vµ lµm viÖc víi
ngµnh than .Ngµy 19/1/2003 phã ttíng Khoan ®· ®Õn chóc mõng c«ng
nh©n c¸n ngµnh than hoµn thµnh xuÊt s¾c môc tiªu ho¹ch 5 n¨m tríc
thêi h¹n . Ngµy 13/2/2004 Chñ tÞch TrÇn §øc L¬ng ®· ®Õn th¨m vµ gÆp gì trß
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nghành than ở Quảng Ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nghành than ở Quảng Ninh - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nghành than ở Quảng Ninh 9 10 171