Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nguồn nhân lực trong chuyển dịch cơ cấu KT

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1060 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ®ång thêi bíc ®Çu ®ang tiÕp cËn dÇn ®Õn nÒn kinh tÕ tri thøc, do ®ã nÕn kinh tÕ ®ang trong
qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch m¹nh mÏ.
Sù chuyÓn dÞch kÐp tõ nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp sang nÒn kinh tÕ c«ng
nghiÖp vµ nÒn kinh tÕ tri thøc, ®ßi hái chung ta ph¶i cã mét nguån nh©n lùc
cã ®ñ kh¶ n¨ng, ®ñ tr×nh ®é ®Ó ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái kh¸ch quan cña nã.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cÊp thiÕt cña vÊn ®Ò ®µo t¹o ph¸t triÓn
nguån nh©n lùc, §¶ng va Nhµ níc ta ®· coi gi¸o dôc-®µo t¹o lµ quèc s¸ch
hµng ®Çu, ®ång thêi ®· ®a ra rÊt nhiÒu chÝnh s¸ch vÒ gi¸o dôc- ®µo t¹o nh»m
ph¸t triÓn nguån nh©n lùc phôc vô cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña
®Êt níc.
Tõ sù chó träng ®ã, nguån nh©n lùc níc ta ®· cã nh÷ng bíc tiÕn ®¸ng
kÓ, gãp phÇn kh«ng nhá trong sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Tuy nhiªn, so víi mÆt
b»ng chung, nguån nh©n lùc níc ta vÉn cßn nhiÒu yÕu kÐm, mét phÇn lµ do
vÊn ®Ò ®µo t¹o nguån nh©n lùc cßn nhiÒu bÊt cËp vµ cha hîp lý. V× vËy em ®·
chän ®Ò tµi: “§µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc viÖt nam trong tiÕn tr×nh
chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ”, ®Ó ®¸nh gi¸, ph©n tÝch nh÷ng mÆt ®îc vµ nh÷ng
mÆt cßn h¹n chÕ cña vÊn ®Ò ®µo t¹o. Tõ ®ã ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao
chÊt lîng ®µo t¹o.
Néi dung cña ®Ò ¸n gåm ba ch¬ng chÝnh:
Ch¬ng I: Lý luËn vÒ ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong tiÕn tr×nh
chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ vÊn ®Ò ®µo t¹o nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam
Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò ®µo t¹o nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TS. NguyÔn VÜnh Giang ®· híng
dÉn vµ gióp ®ì em, ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.

1

Ch¬ng I
Lý luËn chung vÒ ®µo t¹o ph¸t triÓn
nguån nh©n lùc trong tiÕn tr×nh
chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
I.

Tæng quan vÒ ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n
lùc.
§µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc nãi chung bao gåm hai m¶ng lµ ®µo

t¹o kiÕn thøc phæ th«ng vµ ®µo t¹o kiÕn thøc chuyªn nghiÖp. Trong ®Ò ¸n nµy
em chØ xin ®i s©u vµo phÇn ®µo t¹o kiÕn thøc chuyªn nghiÖp.
1. Kh¸i niÖm:
_§µo t¹o nguån nh©n lùc: lµ qu¸ tr×nh trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc nhÊt
®Þnh vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cho ngêi lao ®éng, ®Ó hä cã thÓ ®¶m nhËn mét
nghÒ nµo ®ã, hay ®Ó lµm tèt h¬n mét c«ng viÖc nµo ®ã, hoÆc ®Ó lµm nh÷ng
c«ng viÖc kh¸c trong t¬ng lai.
_Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: lµ toµn bé nh÷ng ho¹t ®éng t¸c ®éng vµo
ngêi lao ®éng, ®Ó ngêi lao ®éng cã ®ñ kh¶ n¨ng phôc vô cho nhu cÇu vÒ lao
®éng trong t¬ng lai.
Nh vËy, ®µo t¹o nguån nh©n lùc cã ph¹m vi hÑp h¬n, nã chÝnh lµ mét
néi du...
Lêi nãi ®Çu
Níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ®ång thêi b-
íc ®Çu ®ang tiÕp cËn dÇn ®Õn nÒn kinh tÕ tri thøc, do ®ã nÕn kinh tÕ ®ang trong
qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch m¹nh mÏ.
chuyÓn dÞch kÐp nÒn kinh n«ng nghiÖp sang nÒn kinh tÕ c«ng
nghiÖp vµ nÒn kinh tri thøc, ®ßi hái chung ta ph¶i cã mét nguån nh©n lùc
cã ®ñ kh¶ n¨ng, ®ñ tr×nh ®é ®Ó ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái kh¸ch quan cña nã.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cÊp thiÕt cña vÊn ®Ò ®µo t¹o ph¸t triÓn
nguån nh©n lùc, §¶ng va Nhµ níc ta ®· coi gi¸o dôc-®µo t¹o quèc s¸ch
hµng ®Çu, ®ång thêi ®· ®a ra rÊt nhiÒu chÝnh s¸ch gi¸o dôc- ®µo t¹o nh»m
ph¸t triÓn nguån nh©n lùc phôc cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh héi cña
®Êt níc.
chó träng ®ã, nguån nh©n lùc níc ta ®· cã nh÷ng bíc tiÕn ®¸ng
kÓ, gãp phÇn kh«ng nhá trong sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Tuy nhiªn, so víi mÆt
b»ng chung, nguån nh©n lùc níc ta n cßn nhiÒu yÕu kÐm, mét phÇn do
vÊn ®Ò ®µo t¹o nguån nh©n lùc cßn nhiÒu bÊt cËp cha hîp lý. vËy em ®·
chän ®Ò tµi: §µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc viÖt nam trong tiÕn tr×nh
chuyÓn dÞch cÊu kinh”, ®Ó ®¸nh gi¸, ph©n tÝch nh÷ng t ®îc nh÷ng
mÆt cßn h¹n chÕ cña vÊn ®Ò ®µo t¹o. ®ã ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao
chÊt lîng ®µo t¹o.
Néi dung cña ®Ò ¸n gåm ba ch¬ng chÝnh:
Ch¬ng I: luËn vÒ ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong tiÕn tr×nh
chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ vÊn ®Ò ®µo t¹o nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam
Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò ®µo t¹o nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TS. NguyÔn VÜnh Giang ®· híng
dÉn vµ gióp ®ì em, ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nguồn nhân lực trong chuyển dịch cơ cấu KT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nguồn nhân lực trong chuyển dịch cơ cấu KT - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nguồn nhân lực trong chuyển dịch cơ cấu KT 9 10 707