Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1254 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc KTL§

Sv thùc hiÖn: Bïi ThÞ H¶i
A. PhÇn më ®Çu

Ngµy nay nh©n lo¹i ®ang bíc vµo nÒn v¨n minh trÝ thøc víi nh÷ng biÕn
®æi v« cïng to lín cïng sù ph¸t triÓn kú diÖu cña khoa häc kü thuËt vµ
c«ng nghÖ, ®ßi hái mçi quèc gia, mçi d©n téc, b»ng truyÒn thèng vµ néi
lùc cña m×nh ph¶i t¹o ®îc nh÷ng bíc ®i thÝch hîp ®Ó nhanh chãng tiÕp
cËn vµ héi nhËp vµo trµo lu ®ã.
§èi víi níc ta, ®©y thùc sù lµ thêi c¬ thuËn lîi to lín dÔ ph¸t triÓn,
®ång thêi ®©y còng lµ mét th¸ch thøc v« cïng gay g¾t, ®ßi hái ph¶i cã
nghÞ lùc kiªn cêng, tµi n¨ng s¸ng t¹o ®Ó vît qua. ChÝnh v× lÎ ®ã mµ ®Çu t
cho sù nghiÖp gi¸o dôc - ®µo t¹o - ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®· ®îc §¶ng
ta ®Æt vµo quèc s¸ch hµng ®Çu. ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng níc ®i theo
con ®êng X· héi chñ nghÜa - qu¸ tr×nh dÞch chuyÓn c¬ cÊu kinh tÕ ®ang ®îc tiÕn hµnh trªn c¬ së ®êng lèi ®æi míi: §ã lµ c«ng nghiÖp ho¸ g¾n liÒn
víi hiÖn ®¹i ho¸, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn
hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng, díi sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng X·
héi chñ nghÜa.
Trong tiÕn tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, chÝnh s¸ch ®µo t¹o – ph¸t
triÓn nguån nh©n lùc cã ¶nh hëng trùc tiÕp, s©u s¾c vµ ®îc xem nh mét
nh©n tè quan träng hµng ®Çu. Trong 15 n¨m ®æi míi võa qua, sù nghiÖp
gi¸o dôc – ®µo t¹o cña níc ta ®· cã nh÷ng bíc tiÕn nhÊt ®Þnh. Quy m«
gi¸o dôc – ®µo t¹o t¨ng nhanh, c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o ®îc ph¸t triÓn. Tuy
nhiªn bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc, gi¸o dôc vµ ®µo t¹o níc ta
vÉn cßn nhiÒu yÕu kÐm, bÊt cËp. §iÓm næi bËt lµ chÊt lîng ®µo t¹o rÊt yÕu,
ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc cßn l¹c hËu. §Ó kh¾c phôc ®îc nh÷ng yÕu kÐm ®ã
®ång thêi ph¸t huy ®îc mÆt tÝch cùc ®· ®¹t ®îc ®ßi hái chÝnh s¸ch gi¸o
dôc ph¶i s¸t thùc, ®ång bé vµ t¸c ®éng s©u s¾c ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc –
®µo t¹o. B¶n th©n em lµ mét sinh viªn ®ang ®îc ®µo t¹o vÒ chuyªn ngµnh
kinh tÕ lao ®éng, em muèn ®îc tham gia nghiªn cøu, t×m hiÓu s©u h¬n vÒ

§Ò ¸n m«n häc KTL§

Sv thùc hiÖn: Bïi ThÞ H¶i

chÝnh s¸ch ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ViÖt Nam hiÖn nay, do ®ã
em chän ®Ò tµi “ chÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ViÖt
Nam trong tiÕn tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ”.
Trong néi dung cña bµi viÕt nµy em sÏ nghiªn cøu 5 néi dung chÝnh:
I. Nh÷ng kh¸i niÖm
II. Néi dung cña chÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc
III.Néi dung cña qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¸c yÕu tè ¶nh
hëng ®Õn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
IV. Mèi quan hÖ gi÷a chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ chÝnh s¸ch ®µo t¹o,
ph¸t triÓn nguån nh©n lùc
V. §¸nh gi¸ c¸c ch...
§Ò ¸n m«n häc KTL§ Sv thùc hiÖn: Bïi ThÞ H¶i
A. PhÇn më ®Çu
Ngµy nay nh©n lo¹i ®ang c vµo nÒn v¨n minh trÝ thøc víi nh÷ng biÕn
®æi cïng to lín cïng ph¸t triÓn diÖu cña khoa häc thuËt
c«ng nghÖ, ®ßi hái mçi quèc gia, mçi d©n téc, b»ng truyÒn thèng néi
lùc cña m×nh ph¶i t¹o ®îc nh÷ng bíc ®i thÝch hîp ®Ó nhanh chãng tiÕp
cËn vµ héi nhËp vµo trµo lu ®ã.
§èi víi c ta, ®©y thùc thêi thuËn lîi to lín ph¸t triÓn,
®ång thêi ®©y còng mét th¸ch thøc cïng gay g¾t, ®ßi hái ph¶i
nghÞ lùc kiªn cêng, tµi n¨ng s¸ng t¹o ®Ó vît qua. ChÝnh lÎ ®ã ®Çu t
cho nghiÖp gi¸o dôc - ®µo t¹o - ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®· ®îc §¶ng
ta ®Æt vµo quèc s¸ch ng ®Çu. ViÖt Nam mét trong nh÷ng níc ®i theo
con ®ênghéi chñ nghÜa - qu¸ tr×nh dÞch chuyÓn c¬ cÊu kinh tÕ ®ang ®-
îc tiÕn nh trªn ®êng lèi ®æi míi: §ã c«ng nghiÖp ho¸ g¾n liÒn
víi hiÖn ®¹i ho¸, ph¸t triÓn nÒn kinh hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, n
hµnh theo chÕ thÞ trêng, díi sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng
héi chñ nghÜa.
Trong tiÕn tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, chÝnh s¸ch ®µo t¹o – ph¸t
triÓn nguån nh©n lùc ¶nh hëng trùc tiÕp, s©u s¾c ®îc xem nh mét
nh©n quan träng hµng ®Çu. Trong 15 n¨m ®æi míi võa qua, nghiÖp
gi¸o c ®µo t¹o cña níc ta ®· nh÷ng c tiÕn nhÊt ®Þnh. Quy
gi¸o dôc ®µo t¹o t¨ng nhanh, c lo¹i h×nh ®µo t¹o ®îc ph¸t triÓn. Tuy
nhiªn bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc, gi¸o dôc ®µo t¹o níc ta
vÉn cßn nhiÒu yÕu kÐm, bÊt cËp. §iÓm næi bËt lµ chÊt lîng ®µo t¹o rÊt yÕu,
ph¬ng ph¸p d¹y häc cßn l¹c hËu. §Ó kh¾c phôc ®îc nh÷ng yÕu kÐm ®ã
®ång thêi ph¸t huy ®îc mÆt tÝch c ®· ®¹t ®îc ®ßi hái chÝnh s¸ch gi¸o
dôc ph¶i s¸t thùc, ®ång t¸c ®éng s©u s¾c ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc
®µo t¹o. B¶n th©n em mét sinh viªn ®ang ®îc ®µo t¹o chuyªn ngµnh
kinh lao ®éng, em muèn ®îc tham gia nghiªn cøu, t×m hiÓu s©u h¬n
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nguồn nhân lực - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nguồn nhân lực 9 10 731