Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển TT tại cty dệt may huy hoàng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1077 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi giíi thiÖu
§¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®· ®¸nh dÊu sù chuyÓn m×nh
cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. §Êt níc ta chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh
tÕ tõ c¬ chÕ hµnh chÝnh tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Theo
c¬ chÕ míi nµy tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ® îc tù do ph¸t triÓn
tù m×nh t×m thÞ trêng kinh doanh, tù h¹ch to¸n kinh doanh, më réng
thÞ trêng cña m×nh. NÕu doanh nghiÖp nµo lµm ¨n cã l·i, cã chç ®øng
trªn thÞ trêng th× sÏ tån t¹i, nÕu doanh nghiÖp nµo lµm ¨n thua lç th×
sÏ bÞ ®µo th¶i khái thÞ trêng. ChØ cã nh vËy doanh nghiÖp míi cã thÓ
®øng v÷ng tríc sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t khi thùc hµnh héi
nhËp nÒn kinh tÕ trong bèi c¶nh trªn C«ng ty DÖt may Huy Hoµng
còng n»m ngoµi xu híng ®ã. Qua thêi gian t×m hiÓu vÒ C«ng ty em
nhËn thøc ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó nghiªn cøu ®Èy m¹nh,
tiªu thô s¶n phÈm mét c¸ch hîp lý. §îc sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy
gi¸o NguyÔn Thµnh HiÕu. Cïng sù gióp ®ì cña d¹y b¶o cña c¸c anh
chÞ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty DÖt may Huy Hoµng, em ®·
m¹nh d¹n thùc hiÖn ®Ò ¸n "Nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t
triÓn thÞ trêng

tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty DÖt may Huy

Hoµng".
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, kÕt cÊu chuyªn ®Ò gßm 3 phÇn:
PhÇn 1: Môc tiªu nghiªn cøu
PhÇn 2: ThiÕt lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm
PhÇn 3: Ph¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin

1

Do tr×nh ®é nhËn thøc cßn cã h¹n, thêi gian t×m hiÓu vÒ c«ng ty
kh«ng nhiÒu, nh÷ng thiÕu sãt xuÊt hiÖn lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái. V×
vËy em rÊt mong nhËn ®îc sù dù b¶o cña c¸c thÇy c«, ®Ó §Ò ¸n
nghiªn cøu nµy cña em ®îc hoµn chØnh h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Hµ T©y, ngµy 9 th¸ng 01 n¨m 2006
Sinh viªn thùc hiÖn
L©m T¨ng TiÕn

2

PhÇn 1

1. Môc tiªu nghiªn cøu
Ph©n tÝch cÇu nh»m x¸c ®Þnh nhu cÇu thùc sù cña thÞ trêng vÒ
hµng ho¸, xu híng biÕn ®éng tõng thêi kú trong tõng khu vùc ®Ó thÊy
®îc ®Æc ®iÓm cña nhu cÇu ë tõng khu vùc. Trong ®ã ph¶i nghiªn cøu
c¸c vÊn ®Ò sau:
+ Kh¸ch hµng mµ doanh nghiÖp nh»m vµo.
+ Khu vùc tiªu thô.
+ S¶n phÈm thay thÕ.
+ C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi cÇu.
Ph©n tÝch t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ trêng nh»m t×m hiÓu râ vÒ
c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh hiÖn t¹i vµ t¬ng lai bëi v× nã t¸c ®éng
rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty cÇn
chó ý tíi viÖc nghiªn cøu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh vÒ sè l îng,
kh¶ n¨ng cung øng, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kÕ ho¹ch tiªu thô … cÇn ph¶i
nghiªn cøu kü ph¶n øng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh tr íc c¸c biÖn ph¸p
vÒ gi¸...
Lêi giíi thiÖu
§¹i héi §ng toµn quèc lÇn thø VI ®· ®¸nh dÊu sù chuyÓn m×nh
cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. §Êt níc ta chuyÓn ®æi c¬ chÕ qun lý kinh
tÕ tõ c¬ chÕ hµnh chÝnh tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr -
êng cã sù qun lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Theo
c¬ chÕ míi nµy tÊt c c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ® îc tù do ph¸t triÓn
tù m×nh t×m thÞ trêng kinh doanh, tù h¹ch to¸n kinh doanh, më réng
thÞ trêng cña m×nh. NÕu doanh nghiÖp nµo lµm ¨n cã l·i, cã chç ®øng
trªn thÞ trêng th× tån t¹i, nÕu doanh nghiÖp nµo lµm ¨n thua lç th×
sÏ bÞ ®µo thi khái thÞ trêng. ChØ cã nh vËy doanh nghiÖp míi cã thÓ
®øng v÷ng tríc sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t khi thùc hµnh héi
nhËp nÒn kinh tÕ trong bèi cnh trªn C«ng ty DÖt may Huy Hoµng
còng n»m ngoµi xu híng ®ã. Qua thêi gian t×m hiÓu vÒ C«ng ty em
nhËn thøc ®îc sù cÇn thiÕt phi cã biÖn ph¸p ®Ó nghiªn cøu ®Èy m¹nh,
tiªu thô sn phÈm mét c¸ch hîp lý. §îc sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy
gi¸o NguyÔn Thµnh HiÕu. Cïng sù gióp ®ì cña d¹y bo cña c¸c anh
chÞ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty DÖt may Huy Hoµng, em ®·
m¹nh d¹n thùc hiÖn ®Ò ¸n "Nghiªn cøu c¸c gii ph¸p nh»m ph¸t
triÓn thÞ trêng tiªu thô sn phÈm cña C«ng ty DÖt may Huy
Hoµng".
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, kÕt cÊu chuyªn ®Ò gßm 3 phÇn:
PhÇn 1: Môc tiªu nghiªn cøu
PhÇn 2: ThiÕt lËp kÕ ho¹ch tiªu thô sn phÈm
PhÇn 3: Ph¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển TT tại cty dệt may huy hoàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển TT tại cty dệt may huy hoàng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển TT tại cty dệt may huy hoàng 9 10 258